Skip to main content

Vi reglerar advokater

Advokatförbundet reglerar advokatverksamheten i Finland

Advokatförbundet reglerar advokaternas sysselsättning och advokatverksamhet i Finland. Förutom lagar och Advokatförbundets stadgar advokaterna måste följa God advokatsed och andra anvisningar som är förpliktande för advokater. Du hittar dessa anvisningar på den här sidan.

Av dokument som hör till denna författningssamling är anvisningar förpliktande för advokaterna och försummelsen av dem kan leda till disciplinära påföljder. Däremot är guider, blanketter och andra av rekommenderande karaktär och stöder advokaternas yrkesverksamhet. Författningar och anvisningar som upphävts för mindre än fem år sedan bevaras på denna sida på tillsynsgrunder.

Författningar och anvisningar om advokatverksamhet

00 Innehåll, juni 2023

A 01 Lag om advokater

A 02 Finlands Advokatförbunds stadgar (14.12.2022, giltig fr.o.m. 1.1.2023)

A 02 Finlands Advokatförbunds stadgar (18.11.2020, giltig t.o.m. 31.12.2022)

B 01 Vägledande regler om god advokatsed (15.1.2009, delegationen 26.1.2023)

B 01.1 Styrelsens (till Advokatförbundet) ställningstagande till ändringar i de vägledande reglerna om god advokatsed fr.o.m. 1.6.2023 (17.3.2023)

B 02 Regler om god advokatsed inom Europeiska unionen

B 02 BILAGA: Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Anvisning om advokatarvoden (14.6.2019, ändr. 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.7.2023)

B 03 Anvisning om advokatarvoden (14.6.2019, giltig 1.8.2019-30.6.2023)

B 03 Anvisning om advokatarvoden (15.1.2009, 11.6.2010, giltig t.o.m. 31.7.2019)

B 04.1 Anvisning om uppgifter som ska lämnas om advokattjänster (12.5.2014)

B 04.2 Anvisningar om distansförsaljning av advokattjänster (12.5.2014)

B 04.2 BILAGA 1: Uppdragsbekräftelse (12.5.2014)

B 04.2 BILAGA 2: Ångerblankett (12.5.2014)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (delegationen 16.1.2020, giltig 1.2.2020-31.12.2023)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (24.1.2019, andr. 16.1.2020 och 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.1.2024)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (delegation 24.1.2019, giltig 1.6.2019-31.1.2020)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (10.1.2013, giltig t.o.m. 31.5.2019)

B 05.2 Informationssäkerhetsguide (23.11.2018, uppdat. 24.9.2021)

B 05.3 Rekommendation om dataskydd i advokatverksamhet (styrelsen 10.12.2020)

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009; andr. 20.1.2022 och 9.6.2023, giltig fr.o.m.1.7.2023)

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009, delegationen 20.1.2022, giltig t.o.m. 30.6.2023)

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009, delegationen 11.1.2018, uppdat. 1.6.2018, giltig t.o.m. 20.1.2022)

B 06.2 Byrågranskningar (2013)

B 06.2 BILAGA: Advokatbyråns granskningsberättelse (styrelsen 26.1.2018)

B 07 Stadgar för ersättningsfonden inom Finlands Advokatförbund

B 08 Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat (15.1.2015)

B 09 Anvisningar om advokaternas fortbildning (delegationen 10.6.2022, gäller fr.o.m. 1.1.2023)

B 09 Anvisningar om advokaternas fortbildning (delegationen 11.1.2018, giltig 1.1.2019-31.12.2022)

B 09 Anvisningar om fortbildning för advokater (10.6.2005, giltig t.o.m. 31.12.2018)

B 10 Anvisning för bevarande av handlingar (delegation 24.1.2019, ändr. 29.10.2021)

B 10 Rekommendation för bevarande av handlingar (15.6.2012, giltig t.o.m. 31.5.2019)

B 11 Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag (styrelsen 4.10.2019)

B 12 Tolkningsanvisningar för anvisningarna om advokatbyråernas firmor domaner och bifirmor (styrelsen 14.12.2017)

B 13 Anvisningar för medling i tvister mellan advokater (1.6.1962)

B 14.1 Rättshjälpslag (finlex.fi)

B 14.2 Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (finlex.fi)

B 14.3 Statsrådets förordning om rättshjälp (finlex.fi)

B 14.4 Lag om rättegång i brottmal 2 kapitel (finlex.fi)

B 15.1 Finlands Advokatförbunds förlikningsregler (9.5.2016)

B 15.2 Förlikningsavtal (9.5.2016)

B 15.3 Förlikningsklausul (9.5.2016)

B 16 Handbok om rättsskyddsförsäkring med bilagor (26.1.2017)

B 17 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (2.9.2017)

B 18 Rekommendation om hantering av insiderinformation (10.3.2006, ändrad 16.6.2014 och 12.5.2023, giltig fr.o.m. 1.6.2023)

B 18 Rekommendation om hanteringen av insiderinformation (10.3.2006, ändr. 16.6.2014, giltig t.o.m. 31.5.2023)

B 18 BILAGA: Modell för insiderregister

B 19.1 Internationella regler om god advokatsed (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 19.3 Finlands Juristförbunds etiska regler (15.5.1995)

B 20 Finlands Advokatförbunds regler angående användningen av logon Defensor Legis (11.4.1997)

B 21 Anvisningar for advokatjour (12.5.2014, delegation 10.6.2022)

B 21 BILAGA: Advokatjourens statistikblankett (skyddad)

B 22 Advokatens bokföringshandbok (12.5.2014)

B 23 DAC6-guide om rapporteringspliktiga gransöverskridande företagsarrangemang (styrelsen 15.10.2021)

B 24 Secondment-anvisning för advokater och jurister som arbetar på advokatbyråer (delegationen 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.9.2023)

C 01 Examensordning för advokatexamen (giltig fr.o.m. 1.1.2023)