Skip to main content

Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen

Styrelsen, utskotten och ledningsgruppen

Advokatförbundets styrelse

Styrelsen ansvarar för genomförandet av Advokatförbundets strategi och övervakar förbundets operativa verksamhet vid sina månatliga möten. En stor del av Advokatförbundets styrelsearbete hänför sig till skötsel av förbundets lagstadgade uppgifter, såsom godkännande av medlemmar samt övervakning av advokater.

I lagstadgade uppgifter verkar styrelsemedlemmarna under domaransvar.

Som ordförande för styrelsen till Advokatförbundet fungerar Hanna Räihä-Mäntyharju (Tammerfors) och som viceordförande Eero-Pekka Uotila (Helsingfors).

 

Ordförande för Advokatförbundet (2020–), advokat Hanna Räihä-Mäntyharju

Ladda ner ett pressfoto av Hanna Räihä-Mäntyharju

Hanna Räihä-Mäntyharju, advokat, vicehäradshövding
Advokatbyrå Tempo Ab
Hämeenkatu 15 B, 33100 Tammerfors
förnamn.efternamn@tempolaw.fi

 

Viceordförande för Advokatförbundet (2020–), advokat Eero-Pekka Uotila

Ladda ner ett pressfoto av Eero-Pekka Uotila

Eero-Pekka Uotila, advokat
Properta Advokatbyrå Ab
Unionsgatan 7 B 17, 00130 Helsingfors
förnamn.efternamn@properta.fi

 

Förutom ordföranden och viceordföranden består styrelsen av åtta andra medlemmar från olika delar av Finland och från de båda inhemska språkgrupperna. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år.

 

Asianajajaliiton hallitus, elokuu 2021

Styrelseledamöter i augusti 2021. På bilden från vänster: Eero-Pekka Uotila, vice ordförande (Helsingfors), Mari Lampenius (Helsingfors), Jussi Ikonen (Helsingfors), Tero Puha, delegationens ordförande (Helsingfors), närvarorätt, Hanna Räihä-Mäntyharju, ordförande (Tavastland), Hannu Kalkas (Helsingfors), Lotta Kroneld (Åbo) och Juha Ryynänen (Uleåborg). Max Lindholm (Helsingfors), Elina Saari (Mellersta Finland) och Lasse Tirronen (Kymmene) saknas på bilden.

 

Ledningsgruppen

Advokatförbundets ledningsgrupp är generalsekreterarens arbetshandske. Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för förbundets operativa verksamhet och för ledningen av byrån.

 

Generalsekreterare Niko Jakobsson, ledaren av Advokatförbundets operativa verksamhet

Ladda ner ett pressfoto av Niko Jakobsson

Niko Jakobsson, generalsekreterare, VH
Finlands Advokatförbund
PB 194 (Mikaelsgatan 25), 00101 Helsingfors
Tel. (09) 6866 120
förnamn.efternamn@advokatforbundet.fi

 

De andra medlemmarna i ledningsgruppen fungerar som chefer och de ansvara för beslutsfattandet inom och ledningen av de egna verksamhetsområdena. Om du har några frågor om Advokatförbundets verksamhetsområden eller utvecklingen av verksamheten, kan du direkt kontakta medlemmarna i ledningsgruppen. 

Medlemmarna i ledningsgruppen är

  • generalsekreterare Niko Jakobsson (övergripande ansvar för förbundets operativa verksamhet, rättspolitik och internationella ärenden, förvaltning, IT och utveckling) och
  • informationsdirektör Sari Krappe (kommunikation, fortbildning och samhällsansvar).
  • I den utökade ledningsgruppen ingår också tf chef för tillsynsenheten Kaisa Marttinen.

Utskott

Advokatförbundets utskott bereder ärenden som hänför sig till de teman som förbundet lyft fram som särskilt viktiga så att beslut i ärendena kan fattas i styrelsen. De har i uppgift att följa upp, föreslå och förbereda ärenden i anknytning till utvecklingen av advokatverksamheten och rättstillståndet.

Utskottsarbetet fokuserar för närvarande på utveckling av det yrkesmässiga arbetet, etiska frågor, IT-, datasäkerhets- och dataskyddsfrågor, utbildning/vidareutbildning för advokater, utveckling av förlikningsverksamheten samt aktivering av verksamheten för unga advokater. Du kan kontakta utskottets ordförande direkt om du har frågor eller utvecklingsidéer som hänför sig till ifrågavarande utskotts verksamhetsområde.

 

Utskottens ordförande 18.6.2021–

  • Lotta Kroneld, yrkesrådet
  • Hannu Kalkas, etiska utskottet
  • Juha Ryynänen, IT-utskottet
  • Mari Lampenius, utskottet för utbildning
  • Iina-Mari Supperi, de ungas utskott
  • Antti Pulkkinen, förlikningsutskottet

Se sammansättning av utskott här