Skip to main content

Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Förebyggande av penningtvätt och terrorism

Att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av bärandet av samhällsansvaret. Bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) gäller för näringsidkare inom vissa sektorer däribland advokater. I 1 kap. 2 § 12 punkten i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism finns specificerat de uppdrag där advokaten ska följa bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism tillämpas inte på advokater som sköter uppdrag som utförs i egenskap av rättegångsbiträde eller rättegångsombud (se undantagsbestämmelserna som gäller tillämpningsområdet i 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism).

 

 

Riskbaserad bedömning

Till grund för den riskbaserade verksamheten ligger advokatens egen bedömning av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism i anslutning till sina uppdrag och klientrelationer. I den skriftliga riskbedömningen ska det också tas hänsyn till geografiska risker samt teknisk utveckling, i synnerhet när ärendehanteringen på distans ökar.

Utifrån sin riskbedömning ska advokaterna utarbeta anvisningar som lämpar sig för den egna verksamheten och praktiska förfaringssätt för identifiering av klienten och klientkontroll. Advokaten ska se till att advokatbyråns personal känner till de förfaringssätt och anvisningar som ska följas på byrån och att efterlevnaden av förfaringssätten övervakas. Förutom skyldigheten att kontrollera sina klienter ska advokaten utreda grunderna för affärsverksamhet som avviker från det normala och anmäla misstänkt affärsverksamhet till centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt.

Advokatförbundet ger anvisningar till advokaterna om skyldigheterna som hänför sig till förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och övervakar att advokaterna följer bestämmelserna i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Advokaten ska kunna påvisa för Advokatförbundet att han eller hon har riskbaserade och för den egna verksamheten lämpade förfaranden för klientkontroll samt för att hantera risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.