Skip to main content

Examensfordringar

Examensfordringarna för det skriftliga provet

I Litteratur

1) Ylönen, Markku: Advokaträtt (Alma Talent, 2021, ISBN 978-952-14-3856-1)

2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) följande artikel:

3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa (orig.). Defensor Legis 2/2017, s. 180–192.

4) Heimolinna, Eero: Asianajaja neuvotteluagenttina (orig.). Defensor Legis 1/2016, s. 76–85.

5) Mäenpää, Olli: Oikeudenkäynti hallintoasioissa (Alma Talent 2019, ISBN 978-952-14-3401-3):

  • s. 1–58 (Oikeusturva ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, Hallintoprosessin oikeudelliset perusteet)
  • s. 153–162 (Oikeudenkäynnin osapuolet)
  • s. 199–212 (Oikeudenkäynnin vireillepano ja oikeusturvan saatavuus)
  • s. 567–602 (Hallintoriita, ylimääräinen muutoksenhaku ja muu hallintoprosessi)

6) Fredman, Markku: Rikosasianajajan käsikirja (Alma Talent 2021, ISBN 978-952-14-4336-7):

  • s. 1–62 (Johdanto)
  • s. 177–184 (Hyvä asianajotapa)
  • s. 184–189 (Euroopan unionin asianajajia ja oikeudenkäyntiavustamista koskevat säännökset ja direktiivit)
  • s. 274–314 (Julkinen oikeusapu ja sen perusteella maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset)
  • s. 314–319 (Oikeusturvavakuutus rikosasiassa ja rikosvahinkokorvauksena maksettavat kulukorvaukset)

7) Fallrapporter om tillsynsnämndens tillsynsrapporter för de två föregående åren som har publicerats (2019 ja 2020): https://valvontalautakunta.fi/valvontaratkaisuja/valvontakertomus/ (på finska)

8) HD 2020:21 och HD 2019:11

II Lagstiftning

1) Rättegångsbalk.

2) Lag om advokater och Finlands Advokatförbunds stadgar som fastställts med stöd av den.

3) Rättshjälpslag.

4) Förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp.

5) Förordning om rättshjälp.

6) Lag om rättegång i förvaltningsärenden (i kraft fr.o.m. 1.1.2020)

7) Förvaltningslag.

8) Stadgar som ingår i andra lagar om ombud i allmänhet eller i synnerhet om advokater (Strafflagen 36 kap. 5 §, 36 kap. 8 § 2 mom., 38 kap. 1 §, 38 kap. 2 § och 38 kap. 10 §, Handelsbalken 18 kap., Förundersökningslagen 11 kap. 3 § och 11 kap. 5 §, Tvångsmedelslagen 7 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 5 § och 8 kap. 7–11 § samt Lag om rannsakningsfängelse 8 kap 4 §, 8 kap. 6–7 a–c §, 9 kap. 1–2 § och 9 kap. 4 §, Lag om offentlig upphandling och koncession 16 kap. Rättsmedel).

9) Finlands grundlag, kapitel 2.

10) Europarådets människorättskonvention, artikel 6 (särskilt stycke 3, punkterna b och c).

11) Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen)r, artikel 14.

12) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 47–51.

13) Språklag 1 kap. 2 §, 3 §, 4 §, 3 kap., 4 kap., 5 kap.

14) Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon.

15) Lag om rättegång i brottmål.

16) Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

17) Kommunallag, kapitel 16.

18) Lag om tillhandahållande av tjänster, kapitel 2.

19) Konsumentskyddslag, kapitel 6.

Det förutsätts att examinanden behärskar lagstiftningen i enlighet med de lagstadganden som gäller på examensdagen.

III Anvisningar om advokatverksamhet

Innehållet i Finlands Advokatförbunds författningar och anvisningar rörande advokatverksamhet ska behärskas i provet (exkl. B 19.3 och B 20).