Skip to main content

Examensfordringar

Examensfordringarna för det skriftliga provet

I Litteratur

1) Ylönen, Markku: Advokaträtt (Alma Talent, 2021, ISBN 978-952-14-3856-1)

2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) följande artikel:

3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa (orig.). Defensor Legis 2/2017, s. 180–192.

4) Heimolinna, Eero: Asianajaja neuvotteluagenttina (orig.). Defensor Legis 1/2016, s. 76–85.

5) Mäenpää, Olli: Oikeudenkäynti hallintoasioissa (Alma Talent 2019, ISBN 978-952-14-3401-3):

  • s. 1–58 (Oikeusturva ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, Hallintoprosessin oikeudelliset perusteet)
  • s. 153–162 (Oikeudenkäynnin osapuolet)
  • s. 199–212 (Oikeudenkäynnin vireillepano ja oikeusturvan saatavuus)
  • s. 567–602 (Hallintoriita, ylimääräinen muutoksenhaku ja muu hallintoprosessi)

6) Fredman, Markku: Rikosasianajajan käsikirja (Alma Talent 2021, ISBN 978-952-14-4336-7):

  • s. 1–71 (Johdanto)
  • s. 177–184 (Hyvä asianajotapa)
  • s. 184–189 (Euroopan unionin asianajajia ja oikeudenkäyntiavustamista koskevat säännökset ja direktiivit)
  • s. 274–314 (Julkinen oikeusapu ja sen perusteella maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset)
  • s. 314–319 (Oikeusturvavakuutus rikosasiassa ja rikosvahinkokorvauksena maksettavat kulukorvaukset)

II Lagstiftning

1) Rättegångsbalk.

2) Lag om advokater.

3) Rättshjälpslag.

4) Förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp.

5) Förordning om rättshjälp.

6) Lag om rättegång i förvaltningsärenden (i kraft fr.o.m. 1.1.2020)

7) Förvaltningslag.

8) Stadgar som ingår i andra lagar om ombud i allmänhet eller i synnerhet om advokater (Strafflagen 36 kap. 5 §, 36 kap. 8 § 2 mom., 38 kap. 1 §, 38 kap. 2 § och 38 kap. 10 §, Handelsbalken 18 kap., Förundersökningslagen 11 kap. 3 § och 11 kap. 5 §, Tvångsmedelslagen 7 kap. 1 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 5 § och 8 kap. 7–11 § samt Lag om rannsakningsfängelse 8 kap 4 §, 8 kap. 6–7 a–c §, 9 kap. 1–2 § och 9 kap. 4 §, Lag om offentlig upphandling och koncession 16 kap. Rättsmedel).

9) Finlands grundlag, kapitel 2.

10) Europarådets människorättskonvention, artikel 6 (särskilt stycke 3, punkterna b och c).

11) Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen)r, artikel 14.

12) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artiklarna 47–51.

13) Språklag 1 kap. 2 §, 3 §, 4 §, 3 kap., 4 kap., 5 kap.

14) Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon.

15) Lag om rättegång i brottmål.

16) Lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

17) Kommunallag, kapitel 16.

18) Lag om tillhandahållande av tjänster, kapitel 2.

Det förutsätts att examinanden behärskar lagstiftningen i enlighet med de lagstadganden som gäller på examensdagen.

III Anvisningar om advokatverksamhet

Nedan finns en lista över författningar och anvisningar för Finlands Advokatförbund som ska behärskas i det skriftliga provet av advokatexamen.

A 02 Finlands Advokatförbunds stadgar (14.12.2022, giltig fr.o.m. 1.1.2023)

B 01 Vägledande regler om god advokatsed (15.1.2009, delegationen 26.1.2023)

B 02 Regler om god advokatsed inom Europeiska unionen

B 02 BILAGA: Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Anvisning om advokatarvoden (14.6.2019, ändr. 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.7.2023)

B 04.1 Anvisning om uppgifter som ska lämnas om advokattjänster (12.5.2014)

B 04.2 Anvisningar om distansförsaljning av advokattjänster (12.5.2014)

B 04.2 BILAGA 1: Uppdragsbekräftelse (12.5.2014)

B 04.2 BILAGA 2: Ångerblankett (12.5.2014)

B 05.1 Informationssäkerhetsanvisning (24.1.2019, andr. 16.1.2020 och 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.1.2024)

B 05.2 Informationssäkerhetsguide (styrelsen 23.11.2018, uppdat. 12.12.2019, 24.9.2021, 14.12.2023 och 19.4.2024, giltig fr.o.m. 1.6.2024)

B 05.3 Rekommendation om dataskydd i advokatverksamhet (styrelsen 10.12.2020)

B 06.1 Reglemente om skötseln av klientmedel (5.6.2009; andr. 20.1.2022 och 9.6.2023, giltig fr.o.m.1.7.2023)

B 07 Stadgar för ersättningsfonden inom Finlands Advokatförbund

B 08 Anvisningar om ansvarsförsäkring för advokat (15.1.2015)

B 09 Anvisningar om advokaternas fortbildning (delegationen 10.6.2022, gäller fr.o.m. 1.1.2023)

B 10 Anvisning för bevarande av handlingar (delegation 24.1.2019, ändr. 29.10.2021)

B 11 Allmänna tillståndsvillkor för att bedriva advokatverksamhet i aktiebolag (styrelsen 4.10.2019)

B 12 Tolkningsanvisningar för anvisningarna om advokatbyråernas firmor domaner och bifirmor (styrelsen 14.12.2017)

B 13 Anvisningar för medling i tvister mellan advokater (1.6.1962)

B 15.1 Finlands Advokatförbunds förlikningsregler (9.5.2016)

B 15.2 Förlikningsavtal (9.5.2016)

B 15.3 Förlikningsklausul (9.5.2016)

B 16 Handbok om rättsskyddsförsäkring med bilagor (26.1.2017)

B 17 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (2.9.2017)

B 18 Rekommendation om hantering av insiderinformation (10.3.2006, ändrad 16.6.2014 och 12.5.2023, giltig fr.o.m. 1.6.2023)

B 18 BILAGA: Modell för insiderregister

B 19.1 Internationella regler om god advokatsed (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 20 Finlands Advokatförbunds regler angående användningen av logon Defensor Legis (11.4.1997)

B 21 Anvisningar for advokatjour (12.5.2014, delegation 10.6.2022)

B 22 Advokatens bokföringshandbok (12.5.2014)

B 23 DAC6-guide om rapporteringspliktiga gransöverskridande företagsarrangemang (styrelsen 15.10.2021)

B 24 Secondment-anvisning för advokater och jurister som arbetar på advokatbyråer (delegationen 9.6.2023, giltig fr.o.m. 1.9.2023)