Skip to main content

Våra uppgifter

Våra uppgifter

Finlands Advokatförbund är ett offentligrättsligt samfund som grundar sig på lagen om advokater: bestämmelser om förbundets syfte och verksamhet finns i Finlands lag. Advokatförbundet är inte en intressebevakningsorganisation för advokater, fackförening, företagarorganisation och inte heller en registrerad förening.

Vi ser till att varje finländare har rätt till yrkeskunnig hjälp i juridiska ärenden som är viktiga för dem. Vår uppgift är att främja tillgången på oavhängiga och professionella advokattjänster för oss alla, oberoende förmögenhet eller bostadsort. Varje advokat ska följa strikta etiska riktlinjer både i arbetet och på fritiden.

Advokaten tryggar rättsstaten

I varje rättsstat och likaså i Finland, finns det alltid en oavhängig advokatkår som erbjuder högklassiga och tillförlitliga juridiska tjänster till privatpersoner och samfund.

Advokaten ska alltid vara lojal mot sina klienter, ojävig och oavhängig. Advokaten omfattas också av en strikt övervakad sekretesskyldighet: en advokat får inte yppa för någon vad en klient har berättat för honom eller henne. Advokaten ska också agera enligt “advokatkårens anseende” och dessa värderingar är ett dagligt rättesnöre för alla yrkesutövare. Genom att de följs garanteras klienten ett yrkeskunnigt biträde, som alltid stödjer sin klient.

Vår uppgift som förbund är att säkerställa att våra medlemmar bland annat uppfyller sin skyldighet att delta i 18 timmar obligatorisk fortbildning varje år. Vi instruerar och övervakar också advokater så att de noggrant och ärligt fullgör de uppgifter som de fått av sina klienter. Statsrådets justitiekansler övervakar i sin tur oss, så att vi uppfyller våra lagstadgade myndighetsuppgifter på rätt sätt.

Förbundet uttalar sig aktivt och påverkar lagstiftningen

Advokatförbundet grundades 1919. I och med lagen om advokater från 1959 fick Advokatförbundet även lagstadgade uppgifter.

Vi har expertgrupper som representerar 19 olika juridiska specialområden och som aktivt kommer med utlåtanden om olika lagförslag. Våra utlåtanden läses noggrant i samband med lagberedningen och våra experter kallas aktivt för att höras i riksdagens utskott. År 2019 gav Advokatförbundet ca. 35 utlåtande.

Advokater för grundläggande och mänskliga rättigheter

Det finländska samhället erkänner i stor utsträckning advokatkårens roll som utvecklare av rättstillståndet. Advokatförbundet är känt framförallt som en offentligrättslig aktör som sköter lagstadgade uppgifter och som förespråkar grundläggande och mänskliga rättigheter.

Vi förmedlar på ett synligt sätt information om aktuella advokat- och rättsärenden, personer som är kända och förtjänar att bli kända samt alla slags rättigheter och även orättvisor bl.a. i Advokatförbundets egen tidskrift Advokaatti, vid våra evenemang, genom mångsidig utlåtandeverksamhet, med hjälp av pressmeddelanden samt kampanjer och i praktiken dagligen i våra mycket aktiva sociala mediekanaler, varav Advokatförbundets Twitter-kanal väcker debatt dygnet runt.

Vår värdefulla uppgift är att försvara grundläggande och mänskliga rättigheter samt lika rätt till rättshjälp för alla.