Skip to main content

Mitä teemme

Mitä teemme

Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö: liiton tarkoituksesta ja toiminnasta säädetään Suomen laissa. Asianajajaliitto ei ole asianajajien edunvalvontajärjestö, ammattiliitto, yrittäjäjärjestö eikä rekisteröity yhdistys.

Huolehdimme siitä, että jokaisella suomalaisella on oikeus ammattitaitoiseen apuun itselleen tärkeissä oikeudellisissa asioissa. Tehtävänämme on edistää riippumattomien ja ammattitaitoisten asianajopalveluiden saatavuutta meille kaikille – varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Jokaisen asianajajan on noudatettava tiukkaa eettistä ohjeistusta niin työssä kuin vapaa-aikana.

Asianajaja turvaa oikeusvaltion

Jokaisessa oikeusvaltiossa, kuten Suomessa, on aina riippumaton asianajajakunta, joka tarjoaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille korkealaatuiset ja luotettavat oikeudelliset palvelut.
 

Asianajajan on oltava asiakkaalleen aina lojaali, esteetön ja muista riippumaton. Hänellä on myös tiukasti valvottu salassapitovelvollisuus: hän ei saa kertoa kenellekään eteenpäin, mitä asiakas on hänelle kertonut. Asianajajan tulee myös toimia “asianajajakunnan arvon mukaisella tavalla” ja nämä arvot ovat kaikkien ammatinharjoittajien päivittäinen ohjenuora. Niiden noudattaminen takaa sen, että asiakkaalla on ammattitaitoinen avustaja, joka on aina asiakkaansa tukena.

Meidän tehtävänämme liittona on varmistaa, että jäsenemme muun muassa huolehtivat pakollisen 18 tunnin vuotuisen täydennyskouluttautumisvelvoitteensa täyttämisestä. Me myös ohjeistamme ja valvomme asianajajia, että he täyttävät huolellisesti ja rehellisesti asiakkaidensa heille antamat tehtävät. Valtioneuvoston oikeuskansleri puolestaan valvoo meitä, että täytämme nämä lakiin perustuvat viranomaistehtävämme oikein.

Liitto lausuu aktiivisesti ja vaikuttaa lainsäädäntöön

Asianajajaliitto on perustettu vuonna 1919. Vuonna 1959 säädetyn asianajajalain myötä se sai hoitaakseen myös lakisääteisiä tehtäviä.

Meillä on 19 eri oikeudellista erikoisalaa edustavaa asiantuntijaryhmää, jotka lausuvat aktiivisesti erilaisista lakiesityksistä. Lausuntojamme luetaan tarkasti lakivalmistelun yhteydessä, ja asiantuntijoitamme kutsutaan aktiivisesti kuultaviksi eduskunnan valiokuntiin. Vuonna 2019 liitto antoi noin 35 lausuntoa.

Asianajajat perus- ja ihmisoikeuksien puolesta

Suomalainen yhteiskunta tunnustaa laajasti asianajajakunnan roolin oikeusolojen kehittäjänä. Asianajajaliitto on tunnettu ennen kaikkea lakisääteisiä tehtäviä hoitavana julkisoikeudellisena toimijana sekä perus- ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana.

Viestimme näkyvästi ajankohtaisista asianajo- ja oikeusasioista, tunnetuista sekä tunnetuksi tulemisen ansaitsevista henkilöistä sekä kaikenlaisista oikeuksista ja myös vääryyksistä mm. Asianajajaliiton omassa Advokaatti-lehdessä, tapahtumissamme, monipuolisen lausuntotoiminnan kautta, mediatiedotteiden ja kampanjoiden avulla sekä käytännössä päivittäin erittäin aktiivisissa sosiaalisen median kanavissamme, joista liiton Twitter-kanava herättää keskustelua yötä päivää.

Arvokas tehtävämme on puolustaa perus- ja ihmisoikeuksia sekä kaikille yhdenvertaista oikeutta oikeusapuun.