Skip to main content

Puolustamme perusoikeuksia

Puolustamme perusoikeuksia

Asianajajaliitto edistää perusoikeuksien toteutumista. Oikeuspoliittisen työmme lähtökohtana on jokaisen yksilön oikeusturvan toteutuminen, sillä ilman toimivaa ja kattavaa oikeusturvaa ei ole oikeusvaltiota. Vaikuttamistyömme keskeisenä tarkoituksena on turvata kaikille oikeuden saatavuus.
 
Asianajajakunta haluaa työllään varmistaa, että jokaisella on kaikissa olosuhteissa todellinen mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi ja ratkaistuksi. Tavoittelemme yhdenvertaista oikeusapua, emme kannata tuomioistuinmaksujen korottamista ja vaikutamme siihen, että oikeusturvavakuutukset tulevaisuudessa vastaisivat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tuomioistuinten ja viranomaisten pitkät käsittelyajat saattavat myös muodostua oikeuden saatavuuden esteeksi. Tämä on Suomessa pitkään jatkunut ongelma, joka täytyy korjata.

Kohti toimivampaa oikeusvaltiota

On monia ihmisryhmiä, joiden on vaikeampaa puolustaa oikeuksiaan. Se, miten heikoimmassa asemassa olevien oikeusturvasta ja oikeuksista huolehditaan, kertoo oikeusvaltion tilasta paljon. Siksi kiinnitämme työssämme erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksiin. Heitä ovat mm. lapset, vapautensa menettäneet ja turvapaikanhakijat.
 
Olemme vaatineet lasten ja turvapaikanhakijoiden oikeusturvan ja oikeusavun parantamista. Olemme jatkuvasti kiinnittäneet huomiota siihen, että oikeudellisen avun saatavuus on varmistettava myös vangeille. Meille ihmis- ja perusoikeuksien puolustaminen on se tärkein juttu – ikään, kansallisuuteen, sukupuoleen, uskontoon tai kulttuuriin katsomatta. Jokainen ihminen on samanarvoinen.

Kehitämme lainsäädäntöä

Oikeusturvakysymykset ja sujuvat sekä ennakoitavat viranomaisprosessit ovat tärkeitä myös yrityksille. Perusoikeuksiin ja oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä nousee esille myös esimerkiksi vero-oikeuden ja kilpailuoikeuden alalla.
 
Päivitämme oikeusturvaohjelmaamme jatkuvasti, kun asianajajat työssään huomaavat viranomaiskäytäntöön, tuomioistuimen toimintaan tai lainsäädäntöön liittyviä perusoikeusongelmia. 
 
Asianajajaliitto antaa vuosittain useita lausuntoja lakiehdotuksista. Asianajajakunnan tehtävänä on tarkastella lainsäädäntöhankkeita erityisesti oikeusturvan toteutumisen kannalta yksilöiden ja yhteisöjen näkökulmasta sekä puolustaa oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon perustuvaa oikeuskulttuuria.  Ihmis- ja perusoikeudet on otettava huomioon lainvalmistelussa, ja tämä on lähtökohtana myös oikeuspoliittisessa vaikuttamistyössämme. Asianajajat osallistuvat Suomen oikeusolojen kehittämiseen antamalla lausuntoja mm. eri ministeriöiden, Euroopan Unionin, eduskunnan ja eri viranomaisten lainvalmisteluhankkeisiin tai muihin hankkeisiin. 
 
 
Asianajajaliiton oikeuspoliittiset lausunnot valmistellaan pääasiassa jossakin liiton liki kahdestakymmenestä asiantuntijaryhmästä. Ryhmissä toimii noin 125 asianajajaa, jotka ovat oman alansa huippuosaajia ja antavat osaamisensa käyttöön ilman erillistä korvausta.