Skip to main content

Valvomme asianajajia

Valvomme asianajajia

Tehtävämme on pitää huolta siitä, että Suomessa toimii ammattitaidoltaan korkeatasoinen asianajajakunta, koska asianajajien ammatillinen valvontajärjestelmä perustuu lakiin. Valvontamme ulottuu asianajajien lisäksi julkisiin oikeusavustajiin sekä luvan saaneisiin oikeudenkäyntiavustajiin. Asianajajan asiakas, vastapuoli, viranomainen tai muu tyytymätön henkilö voi ottaa yhteyttä liiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan ja kannella asianajajasta, julkisesta oikeusavustajasta tai luvan saaneesta oikeudenkäyntiavustajasta.

Valvontalautakunnan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti selvittää, onko asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja noudattanut Hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita (koskevat asianajajia ja julkisia oikeusavustajia) tai laissa säädettyjä hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä velvollisuuksia (koskevat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia). Valvontalautakunta voi määrätä mahdollisesta rikkeestä kurinpidollisen seuraamuksen. Lue lisää valvontalautakunnasta.

Lisäksi Asianajajaliiton hallitus valvoo asianajajia tekemällä vuosittain toimistotarkastuksia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa laissa tarkoitettuja tarkastuksia sekä velkaantumisselvityksiä. 

Maksuton palkkioriitamenettely

Voit ottaa valvontalautakuntaan maksutta yhteyttä myös siinä tapauksessa, jos olet tyytymätön asianajajasi laskutukseen. Silloin asia käsitellään niin kutsuttuna palkkioriita-asiana. Palkkioriita-asian voi saattaa vireille vain asianajajan asiakas tai henkilö, jonka voi rinnastaa asiakkaaksi – esimerkiksi kuolinpesän osakas voi kannella pesänselvittäjän ja -jakajan palkkiosta.

 
 
 

Asianajajia valvotaan huomattavasti laajemmin kuin muita oikeudellisia palveluntarjoajia. Jokainen, joka valitsee asianajajan avustajakseen, voi olla varma siitä, että palvelun laatu on korkeatasoista. Asianajajien vuosittainen täydennyskouluttautumisvelvollisuus sekä liiton ja valvontalautakunnan suorittama ammatillinen valvonta parantavat merkittävästi oikeudellisten palveluiden laatua.

Lisätietoa: https://valvontalautakunta.fi