Skip to main content

Säätiön tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Suomen Asianajajaliiton Säätiössä

Tällä sivulla on kerrottu, mitä tietoja Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää rekisteriin itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö on rakenteeltaan itsenäinen Suomen Asianajajaliitosta erillinen oikeushenkilö.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö ylläpitää apuraharekisteriä.

Yhteystiedot:

Suomen Asianajajaliiton Säätiö sr
c/o Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki
puh. +358 9 6866 120 (vaihde), saatio@asianajajaliitto.fi

Henkilötietojen kerääminen

Suomen Asianajajaliiton Säätiö kerää henkilötietoja apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn. Tiedot saadaan apurahanhakijalta itseltään. Tietojen kerääminen perustuu oikeutettuun etuun.

Tarkempia tietoja löytyy apuraharekisteriselosteesta (ks. alla).

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään Suomen Asianajajaliiton Säätiön apurahahakemusten ja myönnettyjen apurahojen käsittelyyn.

Tietojen luovuttaminen

Suomen Asianajajaliiton Säätiöllä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa mm. apurahansaajien henkilötunnukset Verohallinnolle maksettujen apurahojen vuosi-ilmoituksessa.

Suomen Asianajajaliiton Säätiö ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

Tiedonsaantioikeus

Apurahanhakijalla on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asianajajaliiton Säätiön apuraharekisteriin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena joko tarkastuspyyntölomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjoitettuna. Allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa Asianajajaliiton toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse. Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan.

Asianajajaliiton Säätiö vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille Asianajajaliiton Säätiöllä on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa Suomen Asianajajaliiton Säätiöltä.

Rekisteriseloste

Asianajajaliiton Säätiön rekisteriseloste, apuraharekisteri

Lomakkeet

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake, Suomen Asianajajaliiton Säätiö Sr (suojattu)

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus, Suomen Asianajajaliiton Säätiö Sr (suojattu)