Skip to main content

Stiftelsens dataskydd

Dataskydd

Behandling av personuppgifter i Finlands Advokatförbunds Stiftelse

På den här sidan har uppgetts vilka uppgifter som Finlands Advokatförbunds Stiftelse samlar in om sina kunder, varifrån uppgifterna förvärvas och för vilket syfte de används samt i vilka situationer uppgifter utlämnas. På sidan finns också anvisningar om, hur en person ska förfara, om han eller hon vill veta de uppgifter som samlats in om honom eller henne, rätta till eventuella fel och när han eller hon kan förbjuda att uppgifterna används.

Stiftelsen är en rättsperson oberoende från Finlands Advokatförbund.

Finlands Advokatförbunds Stiftelse upprättshålls en stipendieregister (se nedan).

Kontaktinformation:

Finlands Advokatförbunds Stiftelse
c/o Finlands Advokatförbund
PB 194 (Mikaelsgatan 25), 00101 Helsingfors
tfn +358 9 6866 120 (växel), stiftelse@advokatforbundet.fi

Insamling av personuppgifter

Finlands Advokatförbunds Stiftelse insamlar personuppgifter för att behandla stipendieansökningar och beviljade stipendier. Uppgifterna fås av ansökanden själv. Insamlingen av uppgifter baserar sig på lag och på ett berättigat intresse.

Mer detaljerad information finns i stipendieregistret.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används för att behandla stipendieansökningar och beviljade stipendier.

Utlämnande av uppgifter

Finlands Advokatförbunds Stiftelse har lagstadgad skyldighet att meddela bl.a. stipendiemottagarnas personbeteckningar till Skatteförvaltningen i årsanmälan om utbetalda stipendier.

Finlands Advokatförbunds Stiftelse lämnar inte ut uppgifter för marknadsföringssyften.

Rätt att få information

Ansökanden har en på lag baserad rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i Stiftelsens registren. Begäran ska göras antingen skriftligen meb en blankett (Begäran om kontroll av registeruppgifter) eller fritt formulerat skrivet. Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till Finlands Advokatförbunds kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Kundens identitet kontrolleras.

Finland Advokatförbunds Stiftelse besvarar skriftligen på förfrågningar huvudsakligen inom 30 dagar från mottagningen av begäran.

Fel i uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade, kompletterade eller raderade (blanketten). Om en felaktig uppgift har utlämnats till myndigheter eller andra parter, till vilka Advokatförbunds Stiftelse har skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter, rättas felet också hos mottagaren av uppgifterna.

Mer information om behandlingen av uppgifter

Mer information om behandlingen av uppgifter fås på Finlands Advokatförbunds kontor.

Registerbeskrivning

Stipendieregister för Finlands Advokatförbunds Stiftelse

 

Blanketter

Begäran om kontroll av registeruppgifter, Finlands Advokatförbunds Stiftelse (skyddad)

Yrkande på rättelse av registeruppgifter, Finlands Advokatförbunds Stiftelse (skyddad)