Skip to main content

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna

Advokatförbundet främjar förverkligandet av de grundläggande rättigheterna. Utgångspunkten för vårt rättspolitiska arbete är att förverkliga rättsskyddet för varje individ, eftersom ingen rättsstat existerar utan ett fungerande och omfattande rättsskydd. Det viktigaste syftet med vårt påverkningsarbete är att trygga tillgången till rättsliga tjänster för alla.

Genom sitt arbete vill advokatkåren också säkerställa att var och en under alla omständigheter har en verklig möjlighet att få sitt ärende behandlat och avgjort. Vårt mål är lika rättshjälp för alla, vi stödjer inte en höjning av domstolsavgifterna och vi verkar för att rättsskyddsavgifterna i framtiden bättre ska motsvara klienternas behov. Domstolarnas och myndigheternas långa handläggningstider kan även komma att utgöra ett hinder för tillgången till rättsliga tjänster. Detta är ett problem som pågått länge i Finland och som måste åtgärdas.

Mot en bättre fungerande rättsstat

Det finns många grupper av människor som har svårare att hävda sina rättigheter. Det sätt på vilket rättsskyddet och rättigheterna tillgodoses för de mest sårbara säger mycket om rättsstatens tillstånd. Därför uppmärksammar vi i vårt arbete speciellt rättigheterna för personer i sårbar ställning. De är bl.a. barn, frihetsberövade och asylsökande.

Vi har krävt en förbättring av rättsskyddet och rättshjälpen för barn och asylsökande. Vi har kontinuerligt uppmärksammat att tillgången till juridisk hjälp ska säkerställas även för fångar. För oss är det viktigaste att försvara de mänskliga och grundläggande rättigheterna – oavsett ålder, nationalitet, kön, religion eller kultur. Alla människor har lika värde.

Vi utvecklar lagstiftningen

Rättsskyddsfrågor samt smidiga och förutsägbara myndighetsprocesser är också viktiga för företagen. Frågor i anslutning till de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet framkommer även inom skatterätten och konkurrensrätten.

Vi uppdaterar kontinuerligt våra mål när advokater i sitt arbete upptäcker problem med grundläggande rättigheterna i anslutning till myndighetspraxis, domstolarnas verksamhet eller lagstiftningen.

Advokatförbundet kommer årligen med flera utlåtanden om lagförslag. Advokatkåren har i uppgift att granska lagstiftningsprojekt i synnerhet med tanke på förverkligandet av rättsskyddet ur individ- och samfundsperspektiv samt försvara den rättskultur som grundar sig på rättvisa och jämlikhet. De mänskliga och grundläggande rättigheterna ska beaktas i lagberedningen och detta är utgångspunkten även i vårt rättspolitiska påverkningsarbete. Advokaterna deltar i utvecklingen av Finlands rättstillstånd genom att ge utlåtanden om lagberedningsprojekt från olika ministerier, Europeiska unionen, riksdagen och olika myndigheter eller om andra projekt.

 
 

Advokatförbundets rättspolitiska utlåtanden bereds i regel i någon av förbundets nästan tjugo expertgrupper. I grupperna verkar cirka 125 advokater, som är toppexperter inom sitt eget område och ger tillgång till sin egen kompetens utan separat kompensation.