Skip to main content

Verksamhetsidé, värden och strategi

Verksamhetsidé

Finlands Advokatförbund är ett offentligrättsligt samfund som grundades 1919. Det innebär att vi har myndighetsuppgifter som hänför sig till skötseln av medlemsärenden för advokater och tillsynen av yrkeskåren. Vi reglerar också, det vill säga vi ger direktiv för och utbildar advokatkåren samt ansvarar för att ordna den krävande advokatexamen.

En av våra viktiga uppgifter är också att påverka lagstiftningen, genom att redan i lagberedningsskedet föra fram aspekter som i synnerhet hänför sig till rättsskyddet för medborgarna och företagen och som ska beaktas vid lagreformer. All förbundets verksamhet grundas på försvar av rättsstatsprinciperna. Advokater är oumbärliga för att bibehålla en stark finländsk rättsstat även i framtiden.

Advokaternas grundläggande värderingar kan ses i det dagliga arbetet

Grundläggande värderingar för advokater är lojalitet, oberoende, ojävighet, förtroende och oförvitlighet. Dessa är inte bara vackra ord för advokater, utan ett rättesnöre i vardagen i yrkesutövandet för varje advokat.

Innan en advokat inleder sin karriär, måste han eller hon anamma de yrkesetiska föreskrifterna i branschen. Ovanstående värderingar behandlas utförligt i Vägledande regler om god advokatsed och samtidigt gås det igenom hur de ska förverkligas i advokatens arbete. Dessutom övervakar förbundet alla advokater både i arbetet och på fritiden – värderingarna återspeglas verkligen i det dagliga arbetet.

Advokaternas mission, vision och strategi

Advokatkårens mission, det vill säga syftet med dess existens är att Advokaten tryggar rättsstaten.

  • I en rättsstat finns det alltid en advokatkår som är oberoende av statsmakten och som erbjuder högklassiga och tillförlitliga juridiska tjänster till privatpersoner och företag.

Advokatkårens vision, det vill säga långsiktiga mål är att Alla har förtroende för en advokat.

  • Privatpersoner och företag uppfattar advokater som yrkeskunniga leverantörer av juridiska tjänster. Samhället erkänner i stor utsträckning advokatkårens betydande roll som utvecklare av rättstillståndet. Medlemskap i advokatkåren uppfattas som nyttigt och det värdesätts.

Finlands Advokatförbund har i uppgift att reglera och övervaka advokatverksamheten, främja kvaliteten på advokattjänsterna, utbilda och stödja advokater samt utveckla rättstillståndet.

Våra huvudmål är:

  1. Advokatkåren har en uppskattad ställning i samhället som utvecklare av rättstillståndet.
  2. Högklassiga advokattjänster är tillgängliga för alla.
  3. Advokaterna är de skickligaste leverantörerna av juridiska tjänster och advokatyrket är eftertraktat.
  4. Advokater har anammat de etiska reglerna för yrkeskåren och reglerna är allmänt kända i samhället.
  5. Advokatförbundet är en effektiv serviceorganisation.