Advokatförbundet

Vad är Finlands Advokatförbund och vad gör det?

Finlands Advokatförbund är ett offentligrättsligt samfund, som godkänner nya advokater och utövar tillsyn över deras yrkesverksamhet.

Hur är det att arbeta hos Advokatförbundet?

Advokatförbundets byrå på Simonsgatan sysselsätter 23 personer, varav sju hör till tillsynsnämndens tillsynsenhet.

Ansvar i förbundets verksamhet

Advokatförbundets verksamhet är ansvarsfull och hållbar. Läs mer om hur samhällsansvaret genomförs hos oss.

Advokaten trygger rättsstaten

Genom sitt arbete vill advokatkåren också säkerställa att var och en under alla omständigheter har en verklig möjlighet att få sitt ärende behandlat och avgjort.

Vi försvarar de grundläggande rättigheterna

Vi övervakar advokater

Vi övervakar advokater

Vår uppgift är att se till att en yrkesskicklig och högklassig advokatkår är verksam i Finland, eftersom det yrkesmässiga övervakningssystemet baserar sig på lag. Vår övervakning omfattar förutom advokater även offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd.

Bekanta dig med rättens kvarnar

Bekanta dig med rättens kvarnar

Assessor, advokat, häradsdomare … Förberedelsesammanträde, tingsrätt, medling, svarande, huvudförhandling… Inom rättsvården finns det en hel del termer som är svårbegripliga. Vår ordlista innehåller yrkesbeteckningar, organisationer, processer och andra termer som hänför sig till rättsvården.

Vi gör mera hållbara lösningar

Vi gör mera hållbara lösningar

Hela vår verksamhet bygger på ansvarsfullhet. Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund som grundar sig på lagen om advokater och som genom sin verksamhet främjar tillgången på oavhängiga, yrkesskickliga och etiskt klanderfria juridiska tjänster för alla.