Skip to main content

Vem är vi

Vem är vi

Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund, som godkänner nya advokater och övervakar deras yrkesmässiga verksamhet. Endast våra medlemmar får använda yrkesbenämningen advokat. Vår verksamhet grundar sig på lagen om advokater och Advokatförbundet har också ett starkt rättspolitiskt inflytande i Finland. Vi utövar inte intressebevakning och är inte heller ett fackförbund eller en företagarorganisation.

Vi förväxlas ofta med Juristförbundet, vilkets medlemsorganisation Advokatförbundet är. Tumregeln är att Advokatförbundet består enbart av advokater (ca 2 200 medlemmar), medan Juristförbundet är en fack- och intressebevakningsorganisation, som alla jurister kan ansluta sig till om de så önskar. En advokat är alltså en jurist som är specialiserad på att verka för sin klients rättigheter.

Våra fyra kärnuppgifter

1. Vi reglerar och övervakar advokatverksamheten.
Förbundet godkänner endast erfarna jurister som advokatmedlemmar och övervakar aktivt sina medlemmars yrkesutövning. En klient som är missnöjd med en advokat kan avgiftsfritt anföra klagan om att en advokat agerat opassande hos Advokatförbundets tillsynsnämnd.

2. Vi främjar kvaliteten på advokattjänsterna.
Förbundet utvecklar kontinuerligt advokattjänsternas kvalitet med hjälp av inkommen respons och undersökningsresultat. Kvaliteten säkerställs också av det att endast en medlem som övervakas av Advokatförbundet får använda yrkesbenämningen advokat.

3. Vi utbildar och stödjer advokaterna.
Förbundet ordnar en stor mängd utbildning för sina medlemmar. Advokater förväntas årligen delta i fortbildning och förbundet övervakar att den genomförs.

4. Vi utvecklar rättsförhållanden och rättsskyddet i Finland.
Advokater medverkar aktivt i utvecklingen av lagstiftningen genom juridiska arbetsgrupper och sin aktiva utlåtandeverksamhet.

Vår story

Advokatförbundet grundades 1919. Genom lagen om advokater 1959 fick vi också lagstadgade uppgifter, som övervakningen av advokatkåren. Vi värnar om tanken att alla ska ha tillgång till advokattjänster.

 

 

Advokatyrket har funnits sedan urminnes tider. Vår uppgift har alltid varit att bidra till att våra klienters rättigheter realiseras.

Vi advokater har organiserat oss på eget initiativ, eftersom det är viktigt för oss att alla som utövar advokatyrket iakttar vår egna gemensamma enhetliga yrkesetik och de skyldigheter som ingår i yrket och som vi själva tillsammans har utarbetat och godkänt.

Vi anser att det är just yrkesetiken och värderingarna som skiljer oss från andra juridiska tjänsteleverantörer. Vi vill också att vi är kända för kvaliteten på vårt arbete: uppskattade och självständiga experter inom rättsvård. 

För att vår yrkeskår bättre ska kunna utveckla sig själv och sin verksamhet grundade vi år 1919 Finlands Advokatförbund, vars ställning och roll bekräftades i lagen om advokater 1959. 

I dag ger Finlands Advokatförbund direktiv för och övervakar den finländska advokatkåren samt ser till att yrkesbeteckningen advokat endast kan användas av en jurist som är specialiserad på att verka för sina klienters rättigheter.