Skip to main content

Vem är vi

Vem är vi

Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund, som godkänner nya advokater, övervakar och reglerar alla advokaters verksamhet samt deltar i utvecklingen av lagstiftning och rättsförhållanden, med försvar av de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen. Advokatförbundet är inte en intressebevakningsorganisation, ett fackförbund eller en företagarorganisation. Dessutom har det föreskrivits att Advokatförbundet även skall utöva yrkesmässig tillsyn över rättegångsbiträden som beviljats tillstånd samt över offentliga rättsbiträden då dessa tjänstgör som rättegångsbiträde.

Advokatförbundet grundades 1919. Genom lagen om advokater 1959 fick vi också lagstadgade uppgifter, som övervakningen av advokatkåren. Vi värnar om tanken att alla ska ha tillgång till advokattjänster.

Våra fyra kärnuppgifter

1. Vi reglerar och övervakar advokatverksamheten.
Förbundet godkänner endast erfarna jurister som advokatmedlemmar och övervakar aktivt sina medlemmars yrkesutövning. En klient som är missnöjd med en advokat kan avgiftsfritt anföra klagan om att en advokat agerat opassande hos Advokatförbundets tillsynsnämnd.

2. Vi främjar kvaliteten på advokattjänsterna.
Förbundet utvecklar kontinuerligt advokattjänsternas kvalitet med hjälp av inkommen respons och undersökningsresultat. Kvaliteten säkerställs också av det att endast en medlem som övervakas av Advokatförbundet får använda yrkesbenämningen advokat.

3. Vi utbildar och stödjer advokaterna.
Förbundet ordnar en stor mängd utbildning för sina medlemmar. Advokater förväntas årligen delta i fortbildning och förbundet övervakar att den genomförs.

4. Vi utvecklar rättsförhållanden och rättsskyddet i Finland.
Advokater medverkar aktivt i utvecklingen av lagstiftningen genom juridiska arbetsgrupper och sin aktiva utlåtandeverksamhet.