Skip to main content

Dataskydd

Dataskydd

Behandling av personuppgifter i Finlands Advokatförbund

På den här sidan har uppgetts vilka uppgifter som Finlands Advokatförbund samlar in om sina kunder, varifrån uppgifterna förvärvas och för vilket syfte de används samt i vilka situationer uppgifter utlämnas. På sidan finns också anvisningar om, hur en person ska förfara, om han eller hon vill veta de uppgifter som samlats in om honom eller henne, rätta till eventuella fel och när han eller hon kan förbjuda att uppgifterna används.

Finlands Advokatförbund är ett offentligrättsligt samfund som baserar sig på lagen om advokater.

Finlands Advokatförbund och tillsynsnämnden har ett gemensamt register, där tillgången till personuppgifter har begränsats med åtkomstbehörigheter.

Kontaktinformation: PB 194 (Mikaelsgatan 25), 00101 Helsingfors

tfn +358 9 6866 120 (växel), info@advokatforbundet.fi

Insamling av personuppgifter

Advokatförbundet har en på lag baserad skyldighet att föra ett register över advokater. Uppgifter fås huvudsakligen av medlemmarna själva och från myndighetskällor.

För lagstadgad tillsyn har Advokatförbundet rätt att förvärva nödvändiga uppgifter av advokaten själv och från myndighetskällor.

Advokatförbundet har en på lag baserad skyldighet att ordna advokatexamen. Av dem som deltar i examen insamlas nödvändiga uppgifter för att ordna examen. Uppgifterna fås av aspiranten själv. Insamlingen av uppgifter baserar sig på lag och på ett berättigat intresse.

Av andra kunder, intressentgrupper och samarbetsparter insamlas nödvändiga uppgifter. Uppgifterna fås av personen själv, och insamlingen baserar sig antingen på ett berättigat intresse eller samtycke.

Mer detaljerad information finns i registerbeskrivningarna.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter används för att sköta lagstadgade ärenden samt för kundtjänst, kommunikation och för marknadsföring av förbundets tjänster. Uppgifter kan också användas för att planera och utveckla tjänster.

Utlämnande av uppgifter

I anslutning till lagstadgade uppgifter kan Advokatförbundet lämna ut uppgifter till myndigheter. Advokatförbundet kan till sina samarbetsparter lämna ut personuppgifter om deltagare för anordnande av evenemang. Den offentliga advokatförteckningen är tillgänglig för allmänheten utifrån lagen om advokater.

Advokatförbundet lämnar inte ut uppgifter för marknadsföringssyften.

Rätt att förbjuda att uppgifter används för marknadsföring

Medlem och annan kund har rätt att förbjuda att Advokatförbundet riktar marknadsföring av förbundets tjänster till honom eller henne. Kommunikation i lagstadgade ärenden kan inte förbjudas.

Rätt att få information

Kund och medlem har en på lag baserad rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som lagrats i Advokatförbundets registren. Begäran ska göras antingen skriftligen med en blankett (Begäran om kontroll av registeruppgifter) eller fritt formulerat skrivet. Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till Advokatförbundets kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Kundens identitet kontrolleras.

Advokatförbundet besvarar skriftligen på förfrågningar huvudsakligen inom 30 dagar från mottagningen av begäran.

Fel i uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade, kompletterade eller raderade (blanketten). Om en felaktig uppgift har utlämnats till myndigheter eller andra parter, till vilka Advokatförbundet har skyldighet eller rätt att lämna ut uppgifter, rättas felet också hos mottagaren av uppgifterna.

Mer information om behandlingen av uppgifter

Mer information om behandlingen av uppgifter fås på Advokatförbunds kontor.