Skip to main content

Tietosuoja

Tietosuoja

Henkilötietojen käsittely Suomen Asianajajaliitossa

Tällä sivulla on kerrottu, mitä tietoja Suomen Asianajajaliitto kerää asiakkaistaan, mistä tietoja hankitaan ja mihin niitä käytetään sekä missä tilanteissa tietoja luovutetaan. Sivulla on myös ohjeet siitä, miten henkilön tulee menetellä, jos hän haluaa tietää rekistereihimme itsestään kerätyt tiedot, korjata mahdolliset virheet ja milloin hän voi kieltää tietojen käytön.
 
Suomen Asianajajaliitto on asianajajalakiin perustuva julkisoikeudellinen yhteisö.
 
Suomen Asianajajaliitolla ja valvontalautakunnalla on yhteisrekisteri, jossa on käyttöoikeuksin rajattu pääsy henkilötietoihin.
 
Yhteystiedot: PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki
puh. +358 9 6866 120 (vaihde), info@asianajajaliitto.fi

Henkilötietojen kerääminen

Asianajajaliitolla on lakiin perustuva velvoite pitää rekisteriä asianajajista. Tiedot saadaan pääasiassa jäseniltä itseltään sekä viranomaislähteistä.
 
Lakisääteistä valvontaa varten Asianajajaliitolla on oikeus hankkia asianajajalta itseltään sekä viranomaislähteistä tarvittavia tietoja. 
 
Asianajajaliitolla on lakiin perustuva velvoite järjestää asianajajatutkinto. Tutkintoon osallistuvista kerätään tutkinnon järjestämistä varten tarpeelliset tiedot. Tiedot saadaan kokelaalta itseltään. Tietojen kerääminen perustuu lakiin ja oikeutettuun etuun.
 
Muista asiakkaista, sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista kerätään tarvittavat tiedot. Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, ja niiden kerääminen perustuu joko oikeutettuun etuun tai suostumukseen.
 
Tarkempia tietoja löytyy oheisista rekisteriselosteista.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten asioiden hoitamiseen sekä asiakaspalveluun, viestintään ja liiton palveluiden markkinoimiseen. Tietoja voidaan käyttää myös palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Tietojen luovuttaminen

Lakisääteisen valvontaan liittyen Asianajajaliitto voi luovuttaa tietoja viranomaisille. Lisäksi Asianajajaliitto voi luovuttaa yhteistyökumppaneilleen esimerkiksi osallistujien henkilötietoja tapahtumien järjestämistä varten. Julkinen asianajajaluettelo on yleisön saatavilla asianajajalain perusteella. 
 
Asianajajaliitto ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin.

Oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointiin

Jäsenellä ja muulla asiakkaalla on oikeus kieltää Asianajajaliittoa kohdistamasta häneen liiton palveluiden markkinointia. Viestintää lakisääteisissä asioissa ei voi kieltää. 

Tiedonsaantioikeus

Asiakkaalla ja jäsenellä on lakiin perustuva oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Asianajajaliiton rekistereihin. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena joko tarkastuspyyntölomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjoitettuna. Allekirjoitetun tarkastuspyynnön voi toimittaa Asianajajaliiton toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) tai postitse.  Asiakkaan henkilöllisyys tarkastetaan. 
 
Asianajajaliitto vastaa tiedusteluun kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

Tiedoissa oleva virhe

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojensa oikaisemista tai täydentämistä taikka rekisterissä olevien tietojensa poistamista rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella. Mikäli henkilötiedoissa on virhe, se oikaistaan viipymättä. Mikäli virheellinen tieto on välitetty tai luovutettu viranomaisille tai muulle taholle, joille Asianajajaliitolla on velvollisuus tai oikeus välittää tai luovuttaa tietoja, oikaistaan virhe myös tietojen vastaanottajalle.

Lisätietoja tietojen käsittelystä

Lisätietoja käsittelystä saa Asianajajaliiton toimistosta.