Skip to main content

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset

I  Kirjallisuus

1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5).

2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli:

3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017, s. 180–192.

4) Heimolinna, Eero: Asianajaja neuvotteluagenttina. Defensor Legis 1/2016, s. 76–85.

5) Mäenpää, Olli: Oikeudenkäynti hallintoasioissa (Alma Talent 2019, ISBN 978-952-14-3401-3):

  • s. 1–58 (Oikeusturva ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, Hallintoprosessin oikeudelliset perusteet)
  • s. 153–162 (Oikeudenkäynnin osapuolet)
  • s. 199–212 (Oikeudenkäynnin vireillepano ja oikeusturvan saatavuus)
  • s. 567–602 (Hallintoriita, ylimääräinen muutoksenhaku ja muu hallintoprosessi)

6) Fredman, Markku: Rikosasianajajan käsikirja (Alma Talent 2021, ISBN 978-952-14-4336-7):

  • s. 1–71 (Johdanto)
  • s. 177–184 (Hyvä asianajotapa)
  • s. 184–189 (Euroopan unionin asianajajia ja oikeudenkäyntiavustamista koskevat säännökset ja direktiivit)
  • s. 274–314 (Julkinen oikeusapu ja sen perusteella maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset)
  • s. 314–319 (Oikeusturvavakuutus rikosasiassa ja rikosvahinkokorvauksena maksettavat kulukorvaukset)

II  Lainsäädäntö

1) Oikeudenkäymiskaari.

2) Laki asianajajista 

3) Oikeusapulaki.

4) Asetus oikeusavun palkkioperusteista.

5) Asetus oikeusavusta.

6) Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimaan 1.1.2020).

7) Hallintolaki.

8) Muihin lakeihin sisältyvät asiamiestä yleensä tai erityisesti asianajajaa koskevat säännökset (Rikoslaki 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, Kauppakaari 18 luku, Esitutkintalaki 11:3 ja 11:5 ja Pakkokeinolaki 7:1, 7:3, 8:5 ja 8:7-11 sekä Tutkintavankeuslaki 8:4, 8:6-7a-c, 9:1-2 ja 9:4, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 16 luku Oikeussuojakeinot).

9) Suomen perustuslaki 2. luku.

10) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla (erityisesti 3 kappale b ja c kohdat).

11) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimuksen) 14 artikla.

12) Euroopan unionin perusoikeuskirja, 47-51 artiklat.

13) Kielilaki 1:2,3,4, 3 luku, 4 luku, 5 luku.

14) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta.

15) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.

16) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

17) Kuntalaki 16 luku.

18) Laki palvelujen tarjoamisesta 2 luku.

Lainsäädäntö edellytetään hallittavan tutkintopäivänä voimassa olevien säädösten mukaisena.

III  Asianajotoimintaa koskevat ohjeet

Alla luettelo Suomen Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevista säädöksistä ja ohjeista, jotka edellytetään hallittavan asianajajatutkinnon kirjallisessa kokeessa.

A 02 Suomen Asianajajaliiton säännöt (14.12.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)

B 01 Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, valt.k. 26.1.2023)

B 02 Eurooppalaisten asianajajien tapaohjeet (Code of Conduct for European Lawyers)

B 02 LIITE Code of Conduct for European Lawyers

B 03 Palkkio-ohje (15.1.2009, 11.6.2010, muut. 14.6.2019 ja 9.6.2023, voimassa 1.7.2023 alkaen)

B 04.1 Opas asianajopalveluista annettavista tiedoista (12.5.2014)

B 04.2 Opas asianajopalveluiden etämyynnistä (12.5.2014)

B 04.2 LIITE 1: Toimeksiantovahvistus (esimerkki) (12.5.2014)

B 04.2 LIITE 2: Peruuttamislomake (12.5.2014)

B 05.1 Tietoturvaohje (24.1.2019, muut. 16.1.2020 ja 9.6.2023, voimassa 1.1.2024 alkaen)

B 05.2 Tietoturvaopas (hallitus 23.11.2018, paiv. 12.12.2019, 24.9.2021, 14.12.2023 ja 19.4.2024, voimassa 1.6.2024 lukien)

B 05.3 Suositus tietosuojasta asianajotoiminnassa (hallitus 10.12.2020)

B 06.1 Asiakasvarojen hoitoa koskeva ohje (5.6.2009, muut. 20.1.2022 ja 9.6.2023, voimassa 1.7.2023 alkaen)

B 07 Suomen Asianajajaliiton korvausrahaston säännöt

B 08 Asianajajan vastuuvakuutusta koskevat ohjeet (11.6.1982, muut. 23.5.1997, 11.1.2001, 15.1.2009, 15.1.2015 ja 25.1.2024, voimassa 1.4.2024 alkaen)

B 08.1 Asianajajan vastuuvakuutusta koskeva opas (hallitus 8.5.2024)

B 09 Asianajajien täydennyskouluttautumista koskevat ohjeet (valtuuskunta 10.6.2022, voimassa 1.1.2023 alkaen)

B 10 Asiakirjojen säilyttämistä koskeva ohje (valt.kunta 24.1.2019, muut. 29.10.2021)

B 11 Yleiset lupaehdot asianajajan toimen harjoittamiseksi osakeyhtiössä (hallitus 4.10.2019)

B 12 Tulkintaohje asianajotoimistojen toiminimiä koskeville ohjeille, domaineille ja aputoiminimille (hallitus 14.12.2017)

B 13 Sovitteluohjeet asianajajien välisiä erimielisyyksiä varten

B 15.1 Suomen Asianajajaliiton sovittelusäännöt (9.5.2016)

B 15.2 Sovittelusopimus (9.5.2016)

B 15.3 Sovittelulauseke (9.5.2016)

B 16 Oikeusturvavakuutusopas liitteineen (26.1.2017)

B 17 Ohje rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (2.9.2017)

B 18 Sisäpiiritiedon hallintaa koskeva suositus (10.3.2006, muut. 16.6.2014 ja 12.5.2023, voimassa 1.6.2023 alkaen)

B 18 LIITE: Malli sisäpiirirekisteriksi

B 19.1 Asianajotoiminnan harjoittamisen kansainväliset periaatteet (IBA 28.5.2011)

B 19.2 IBA International Principles Commentary (28.5.2011)

B 21 Asianajajapäivystysohje (12.5.2014, valt.kunta 10.6.2022)

B 22 Asianajajan kirjanpito-opas (12.5.2014)

B 23 DAC6-opas raportoitavista rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä (hallitus 15.10.2021)

B 24 Secondment-ohje asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville juristeille (valt.kunta 9.6.2023, muut. 25.1.2024)