Skip to main content

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset

I  Kirjallisuus

1) Ylönen, Markku: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet (Alma Talent 2018, ISBN 978-952-14-3452-5).

2) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli:

3) Taivalkoski, Petri: Asianajajaoikeuden merkityksestä liikejuridisissa asioissa. Defensor Legis 2/2017, s. 180–192.

4) Heimolinna, Eero: Asianajaja neuvotteluagenttina. Defensor Legis 1/2016, s. 76–85.

5) Mäenpää, Olli: Oikeudenkäynti hallintoasioissa (Alma Talent 2019, ISBN 978-952-14-3401-3):

  • s. 1–58 (Oikeusturva ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, Hallintoprosessin oikeudelliset perusteet)
  • s. 153–162 (Oikeudenkäynnin osapuolet)
  • s. 199–212 (Oikeudenkäynnin vireillepano ja oikeusturvan saatavuus)
  • s. 567–602 (Hallintoriita, ylimääräinen muutoksenhaku ja muu hallintoprosessi)

6) Fredman, Markku: Rikosasianajajan käsikirja (Alma Talent 2021, ISBN 978-952-14-4336-7):

  • s. 1–62 (Johdanto)
  • s. 177–184 (Hyvä asianajotapa)
  • s. 184–189 (Euroopan unionin asianajajia ja oikeudenkäyntiavustamista koskevat säännökset ja direktiivit)
  • s. 274–314 (Julkinen oikeusapu ja sen perusteella maksettavat palkkiot ja kulukorvaukset)
  • s. 314–319 (Oikeusturvavakuutus rikosasiassa ja rikosvahinkokorvauksena maksettavat kulukorvaukset)

7) Tapausselostukset valvontalautakunnan valvontakertomuksista kahdelta edelliseltä saatavilla olevalta vuodelta (2019 ja 2020): https://valvontalautakunta.fi/valvontaratkaisuja/valvontakertomus/

8) KKO 2020:21 sekä KKO 2019:11

II  Lainsäädäntö

1) Oikeudenkäymiskaari.

2) Laki asianajajista sekä sen nojalla vahvistetut Suomen Asianajajaliiton säännöt.

3) Oikeusapulaki.

4) Asetus oikeusavun palkkioperusteista.

5) Asetus oikeusavusta.

6) Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimaan 1.1.2020).

7) Hallintolaki.

8) Muihin lakeihin sisältyvät asiamiestä yleensä tai erityisesti asianajajaa koskevat säännökset (Rikoslaki 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, Kauppakaari 18 luku, Esitutkintalaki 11:3 ja 11:5 ja Pakkokeinolaki 7:1, 7:3, 8:5 ja 8:7-11 sekä Tutkintavankeuslaki 8:4, 8:6-7a-c, 9:1-2 ja 9:4, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 16 luku Oikeussuojakeinot).

9) Suomen perustuslaki 2. luku.

10) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla (erityisesti 3 kappale b ja c kohdat).

11) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimuksen) 14 artikla.

12) Euroopan unionin perusoikeuskirja, 47-51 artiklat.

13) Kielilaki 1:2,3,4, 3 luku, 4 luku, 5 luku.

14) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta.

15) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.

16) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

17) Kuntalaki 16 luku.

18) Laki palvelujen tarjoamisesta 2 luku.

19) Kuluttajansuojalaki 6 luku.

Lainsäädäntö edellytetään hallittavan tutkintopäivänä voimassa olevien säädösten mukaisena.

III  Asianajotoimintaa koskevat ohjeet

Suomen Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevien säädösten ja ohjeiden sisältö (pois lukien kohdat B 19.3 ja B 20) edellytetään hallittavan kokeessa.