Skip to main content

Tutkintovaatimukset

Asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen tutkintovaatimukset

I  Kirjallisuus

1) Kommentaariteos hyvää asianajajatapaa koskevista ohjeista:

2) Markku Ylönen: Asianajajaoikeus. Laki, säännöt ja tapaohjeet, (Alma Talent, 2018, ISBN 978-952-14-3452-5) tai vaihtoehtoisesti teoksen ruotsinkielinen laitos Advokaträtt (Alma Talent, 2021, ISBN 978-952-14-3856-1)

3) Asianajajan työkentältä – Från advokatens arbetsfält (1994, ISBN 951-95033-6-6) seuraava artikkeli:

II  Lainsäädäntö

1) Oikeudenkäymiskaari.

2) Laki asianajajista sekä sen nojalla vahvistetut Suomen Asianajajaliiton säännöt.

3) Oikeusapulaki.

4) Asetus oikeusavun palkkioperusteista.

5) Asetus oikeusavusta.

6) Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (voimaan 1.1.2020).

7) Hallintolaki.

8) Muihin lakeihin sisältyvät asiamiestä yleensä tai erityisesti asianajajaa koskevat säännökset (Rikoslaki 36:5, 36:8.2, 38:1, 38:2 ja 38:10, Kauppakaari 18 luku, Esitutkintalaki 11:3 ja 11:5 ja Pakkokeinolaki 7:1, 7:3, 8:5 ja 8:7-11 sekä Tutkintavankeuslaki 8:4, 8:6-7a-c, 9:1-2 ja 9:4, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 16 luku Oikeussuojakeinot).

9) Suomen perustuslaki 2. luku.

10) Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla (erityisesti 3 kappale b ja c kohdat).

11) Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen (KP-sopimuksen) 14 artikla.

12) Euroopan unionin perusoikeuskirja, 47-51 artiklat.

13) Kielilaki 1:2,3,4, 3 luku, 4 luku, 5 luku.

14) Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta.

15) Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa.

16) Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.

17) Kuntalaki 16 luku.

18) Laki palvelujen tarjoamisesta 2 luku.

19) Kuluttajansuojalaki 6 luku.

Lainsäädäntö edellytetään hallittavan tutkintopäivänä voimassa olevien säädösten mukaisena.

III  Asianajotoimintaa koskevat ohjeet

Suomen Asianajajaliiton asianajotoimintaa koskevien säädösten ja ohjeiden sisältö (pois lukien kohdat B 19.3 ja B 20) edellytetään hallittavan kokeessa.