Skip to main content

Det skriftliga provet

Advokatexamens skriftliga prov

Det skriftliga provet är en omfattande juridisk tentamen. Examinanden ska vara noga förtrogen med examensfordringarna för det skriftliga provet.

Det skriftliga provet ordnas online minst två gånger om året. Alla utför provet kl. 10.00–13.30 (på finska tid) på sin valda plats med sin egen dator. Vid online-provet är det tillåten att använda materialet nämnd i examensfordringarna.

När advokatexamen elektrifierats har frågorna fr.o.m. det skriftliga provet 2/2020 blivit mer tillämpade än tidigare. Därför är alla frågor av skriftliga provet 1/2017–1/2020 kanske inte längre relevanta.

 

Anmäla dig till examenstillfällen i vår evenemangskalender. Du kan ändra språket för enskilda evenemang till svenska.

Anvisningar för dem som deltar i det skriftliga provet

 • Provet ska avläggas helt självständigt.

 • I det skriftliga provet kan du använda material som nämns i examensfordringarna och vid skriftliga svar ska hänvisas till källmaterialet. 

 • Provfrågorna bygger på examensfordringar som framgår av Finlands Advokatförbunds nätsidor. I tillämpande uppgifter ska utnyttjas de rättskällor som ingår i examensfordringar. Andra källor får inte användas. Nämn källorna då du citerar sådana eller då du hänvisar till innehåll i källor. Gör en hänvisning till källan till exempel genom att anteckna källan inom parentes i den punkt där du hänvisar till en källa (t.ex. Ylönen, s. 5). Du kan använda etablerade förkortningar av förbundets och författningarnas namn såsom FAF (Finlands Advokatförbund), AL (advokatlag) eller RB (rättegångsbalken).

 • Vi rekommenderar att du testar påståendeuppgiftens sant/osant-funktion och returnering och den tillämpande uppgiftens returnering i det skriftliga provets webbmiljö före provet. Om du stöter på utmaningar i dessa, kontakta då tutkinto@asianajajaliitto.fi i god tid före provet.

 • Det skriftliga provet börjar klockan 10.00 och avslutas klockan 13.30 (på finska tid). Du deltar i provet på den plats som du själv valt och med din egen dator (t.ex. i hemmet eller på arbetsplatsen). Reservera störningsfri tid för avläggande av provet. För uppgifterna ges en begränsad tid för svar och den varierar från en uppgift till en annan. Observera att du måste logga in på webbmiljön med samma e-postadress som du har givit vid anmälan till det skriftliga provet. Om du vill ändra den e-postadress du ska använda för att genomföra provet bör du före provet kontakta förbundets byrå på tutkinto@asianajajaliitto.fi.

 • Examinanden ska ansvara för att uppgifterna återlämnas före utgången av den period som anges i det skriftliga provets webbmiljö. Om det finns tekniska utmaningar i återlämningen, sänd e-post innan uppgiftens återlämningstid går ut eller provet avslutar. Kontaktuppgifter finns i det skriftliga provets webbmiljö.

 • Du ska skriva provets svar med hjälp av ordbehandlaren på din egen maskin, varifrån texten kopieras till skriftliga provets webbtextfält. Det är examinandens ansvar att återlämna en version av texten som är avsedd att utvärderas före provet avslutar. Svaren kan inte återlämnas eller bearbetas efter kl. 13.30. OBS återlämningen stängs automatiskt kl. 13.30.

 • Advokatförbundet förbehåller sig rätten att förnya provet i tekniska problemsituationer som inte beror på förbundet.

 • Skriftliga provet består av påståendeuppgifter och uppsats- och rättsfallsuppgifter.

 • Vid granskning av provet kan användas ett plagiatidentifieringsprogram eller ett annat program för jämförelse av dokument, utöver vilket examinandernas uppgifter kan jämföras med varandra, om nödvändigt, för att identifiera likheter.

 • Om examensnämnden misstänker fusk kan examinanden kallas till en utfrågning vid examensnämndens möte för att klargöra ärendet eller bli ombedd att förtydliga saken på annat sätt.
 • Fusk vid provtillfället resulterar i att provet avvisas. Med fusk avses förbjudet samarbete mellan examinander, plagiat eller annat förfarande som är förbjudet enligt dessa regler. Vid fusk begränsar examensnämnden rätten att delta i provet för maximalt de två nästkommande skriftliga proven.