Skip to main content

Samhällsansvar

Samhällsansvar

Hela vår verksamhet bygger på ansvarsfullhet. Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund som grundar sig på lagen om advokater och som genom sin verksamhet främjar tillgången på oavhängiga, yrkesskickliga och etiskt klanderfria juridiska tjänster för alla medborgare i Finland, oberoende förmögenhet och bostadsort.

För oss innebär samhällsansvaret att vi inte bara utvecklar rättsförhållandena i Finland, utan att vi själva fungerar som ett exempel på ansvar.

Global Compact-nätverket

Vi gick med i FN:s internationella initiativ Global Compact i april 2021. Det är ett program som främjar och utvecklar företagens och samhällenas ekologiska, sociala och ekonomiska ansvar med hjälp av de tio principerna i Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling.

Vi är fast beslutna att anta, stödja och genomföra dessa grundläggande värderingar när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsmarknadsprinciper, miljö och kampen mot korruption.

Socialt samhällsansvar

Våra bästa experter är tillgängliga för samhället

Det är viktigt för oss att arbeta för ett rättvist och jämlikt Finland. Advokatförbundet deltar i utvecklingen av Finlands rättsförhållanden genom att ge utlåtanden om lagberedningsprojekt från bl.a. justitieministeriet, Europeiska unionen, riksdagen och olika myndigheter eller om andra projekt. Advokatförbundets rättspolitiska utlåtanden bereds i regel som frivilligarbete i förbundets expertgrupper. I nästan tjugo expertgrupper finns cirka 125 toppexperter inom sitt område som erbjuder sin kompetens för utveckling av samhället.

 

Advokatjouren – avgiftsfri juridisk rådgivning för privatpersoner

Den avgiftsfria juridiska rådgivningen som organiseras av Advokatförbundets lokalavdelningar finns på flera orter i Finland. Vid jouren berättar advokaten om det är nödvändigt att söka juridisk experthjälp i ditt ärende och hänvisar vid behov dig till en advokat som är förtrogen med ärendet eller till rätt myndighet. Läs mer om advokatjouren.

 

Vi främjar likvärdighet

För oss är likvärdighet och främjande av jämlikhet viktigt: social rättvisa kan inte förverkligas om inte alla individer har och jämbördiga möjligheter till likvärdig behandling i vårt samhälle. Främjandet av jämställdhet är också ständigt på vår agenda. I juni 2018, publicerade vi en guide om att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier för alla advokatbyråer. Vi har också varit partner till Helsinki Pride Community sedan 2021.

 

Rättsfostran för skolelever – be att vår expert kommer till din skola

Advokaterna håller föreläsningar i rättsfostran som frivilligarbete i högstadier och gymnasier i hela landet. Föreläsningar om de ungas rättigheter och skyldigheter är avgiftsfria för skolorna. Läs mer om rättsfostran för skolelever.

Ekonomiskt samhällsansvar

Med samhällsansvar i ekonomiskt avseende avses att verksamheten är företagsekonomiskt hållbar, att skatterna betalas korrekt och att man bekämpar den grå ekonomin.

Att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del av det sociala ansvaret. Vår uppgift är att informera och övervaka alla advokater i samband med penningtvätt och förhindrande av finansiering av terrorism. Detta viktiga arbete utförs inom förbundet av en inspektionsjurist som specialiserat sig på detta ärende och som regelbundet utför kontorskontroller på alla advokatbyråer i hela Finland.

Advokatförbundets egen verksamhet finansieras i praktiken i sin helhet genom medlemsavgifter som betalas av advokaterna. Mer information om medlemsavgifter.