Skip to main content

Vi gör mera hållbara lösningar

Samhällsansvar

Hela vår verksamhet bygger på ansvarsfullhet. Advokatförbundet är ett offentligrättsligt samfund som grundar sig på lagen om advokater och som genom sin verksamhet främjar tillgången på oavhängiga, yrkesskickliga och etiskt klanderfria juridiska tjänster för alla medborgare i Finland, oberoende förmögenhet och bostadsort.

För oss innebär samhällsansvaret att vi inte enbart utvecklar rättstillståndet i Finland, utan vårt förbund föregår själv med gått exempel när det gäller ansvarsfull verksamhet. Vi stödjer också vissa av våra permanenta samarbetsparter, som Amnesty International genom avgiftsfri synlighet och kampanjer.

Socialt samhällsansvar

För oss är det viktigt att Finland är rättvist och jämlikt. Efter att deras arbetsdag är slut skriver våra frivilliga advokater bland annat långa utlåtanden som ett grundligt lagstiftningsarbete förutsätter. Lagstiftning är ett hektiskt arbete och Advokatförbundets expertgrupper drar sitt strå till stacken för att det inte ska finnas brister i de lagar som ska stiftas och frågan ska beaktas ur alla synvinklar.

Frivilligarbete

Advokater gör frivilligarbete i ett flertal projekt med anknytning till samhällsansvar. Förutom advokatbyråernas egna samhällsansvarsprojekt deltar advokaterna aktivt i projekt som Advokatförbundet samordnar.

En oförglömlig upplevelse bjöds på SuomiArena i Björneborg sommaren 2018, då Advokatförbundets frivilliga advokater som också är kända från offentligheten uppträdde i samarbete med improvisationsteatern Stella Polaris advokat i rättegångspjäsen ”Exä vai nyxä” som skördade stor framgång. Syftet var att berätta för medborgarna på ett lite underhållande men sanningsenligt sätt vad som händer vid tinget.

Advokatjouren – avgiftsfri juridisk rådgivning för konsumenter

Den avgiftsfria juridiska rådgivningen som organiseras av Advokatförbundets lokalavdelningar finns på sexton orter i hela Finland. Vid jouren berättar advokaten om det är nödvändigt att söka juridisk experthjälp i ditt ärende och hänvisar vid behov dig till en advokat som är förtrogen med ärendet eller till rätt myndighet. Läs mer om advokatjouren.

Vi främjar likvärdighet

För oss är likvärdighet och främjande av jämlikhet en knäckfråga: social rättvisa kan inte förverkligas om inte alla individer har och jämbördiga möjligheter till likvärdig behandling i vårt samhälle. Främjandet av jämställdhet är också ständigt på vår agenda. Ett exempel på detta är vår reaktion på den i offentligheten omtalade #metoo-kampanjen. I juni 2018, publicerade vi en guide om att förebygga och ingripa i sexuella trakasserier för alla advokatbyråer. Genom regelbundna enkäter följer vi med hur guiden har tagits upp till behandling på advokatbyråerna och hur anvisningarna har genomförts i praktiken. Vi har även utvidgat undersökningen av temat till annat – följ våra kanaler!

Våra bästa experter är tillgängliga för samhället

Advokatförbundet deltar i utvecklingen av Finlands rättstillstånd genom att ge utlåtanden om lagberedningsprojekt från bl.a. justitieministeriet, Europeiska unionen, riksdagen och olika myndigheter eller om andra projekt. Advokatförbundets rättspolitiska utlåtanden bereds i regel som frivilligarbete i förbundets expertgrupper. I tjugo expertgrupper finns cirka 125 toppexperter inom sitt område, dessa erbjuder sin kompetens för utveckling av samhället.

Rättsfostran för skolelever – be att vår expert kommer till din skola

Advokaterna håller föreläsningar i rättsfostran som frivilligarbete i högstadier och gymnasier i hela landet. Föreläsningar om de ungas rättigheter och skyldigheter är avgiftsfria för skolorna. Läs mer om rättsfostran för skolelever.

Ekologiskt samhällsansvar

För att även framtida generationer ska ha en jord att leva på, ska alla organisationer, företag och medborgare delta i det gemensamma arbetet för miljön. I fråga om detta har vårt arbete bara börjat. Vi hoppas att vi redan nästa år kan redogöra för mera konkreta resultat, hur vi har dragit våra strån till stacken. Något har vi dock redan åstadkommit.

Även vi bin kräver att ni ställs till svar för fördärvandet av vår miljö. Det gäller även Advokatförbundet! 

Sedan hösten 2018 har vi

  • övergått till att hålla största delen av våra möten som distansmöten för att undvika utsläpp som hänför sig till resande.
  • i stället för att bjuda på kaffe med dopp har vi fruktfat i samband med kortare möten som hålls vid byrån,
  • gynnat sallader, vegetariska rätter och hållbara fiskportioner som mat vid möten,
  • gynnat kollektivtrafik vid alla arbetsresor för personalen och förtroendevalda – i synnerhet tåg,
  • börjat förnya vårt gamla medlemsregister som har stor pappersåtgång så att våra medlemmar i fortsättningen kan hantera sina ärenden elektroniskt utan papperspost och
  • låtit all vår IT-utrustning gå vidare och stött i synnerhet medellösa organisationer, som har störst nytta av använd utrustning.

Under åren 2020–2021 är vårt mål att ansluta vår organisation till Green Office-nätverket.