Skip to main content

Vi övervakar advokater

Vi övervakar advokater

Vår uppgift är att se till att en yrkesskicklig och högklassig advokatkår är verksam i Finland, eftersom det yrkesmässiga övervakningssystemet av advokaterna baserar sig på lag. Vår övervakning omfattar förutom advokater även offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. En klient, motpart, myndighet eller annan person som är missnöjd med advokaten kan kontakta tillsynsnämnden som har sin verksamhet i anslutning till Advokatförbundet och framställa klagomål gällande advokaten, det offentliga rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet med tillstånd.

Tillsynsnämnden har främst i uppgift att utreda huruvida advokaten, det offentliga rättsbiträdet eller rättegångsbiträdet med tillstånd har iakttagit de Vägledande reglerna om god advokatsed (gäller advokater och offentliga rättsbiträden) eller de lagstadgade yrkesetiska skyldigheter som motsvarar god advokatsed (gäller rättegångsbiträden med tillstånd). Tillsynsnämnden kan bestämma om disciplinära påföljder för eventuella förseelser. Läs mer om tillsynsnämnden.

Dessutom övervakar Advokatförbundets styrelse advokaterna genom att årligen göra byrågranskningar, inspektioner som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt skuldsättningsutredningar.

Kostnadsfritt förfarande vid arvodestvister

Du kan även kontakta tillsynsnämnden ifall du är missnöjd med din advokats fakturering. Då behandlas ärendet som en så kallad arvodestvist. Arvodestvisten kan anhängiggöras endast av advokatens klient eller en person som kan jämställas med en klient – till exempel en delägare i ett dödsbo kan framföra klagomål om boutredningsmannens och skiftesmannens arvode.

Advokater är föremål för mycket mera omfattande övervakning än andra som tillhandahåller juridiska tjänster. Alla som väljer en advokat som sitt biträde kan vara säkra på en högklassig tjänstekvalitet. Advokaternas årliga vidareutbildningsskyldighet och den yrkesmässiga tillsyn som både förbundet och tillsynsnämnden genomför förbättrar väsentligt kvaliteten på de juridiska tjänsterna.

Ytterligare uppgifter: https://valvontalautakunta.fi/sv/