Skip to main content

Vad kostar det att anlita en advokat?

Vad kostar det att anlita en advokat?

I början av uppdraget avtalar advokaten alltid om grunderna för advokatarvodet med klienten. Advokatens arvode beror på hur mycket och hurudant arbete det uppdrag kräver som klienten specificerat, men det slutgiltiga arvodet baserar sig vanligtvis på timdebitering. Inte ens en erfaren advokat kan alltid till en början göra en fullständig bedömning om hur stort det slutliga fakturabeloppet kommer att vara. Advokaten är dock skyldig att kontinuerligt hålla klienten uppdaterad om eventuella tilläggskostnader, som man inte var medvetna om till en början.

 

 

Observera att advokaten utöver det egentliga advokatarvodet separat kan debitera andra kostnader som skötseln av ärendet medför, som rese- och inkvarteringskostnader samt dagtraktamente.

 

Mer information om grunderna för arvodet finns i

  • Advokatförbundets vägledande regler om god advokatsed och anvisning om advokatarvoden.
  • I handelsbalken som reglerar fastställandet av advokatarvodet, lyder den allmänna bestämmelsen om arvodet för ett ombud (18 kap. 5 § i handelsbalken) på följande sätt:
    • “Sysloman niute skiälig arfvodis lön, så ock vedergällning för thet, som han å annars ärender rätteliga kostat hafver. Är ej aftal therom giordt, eller åsämjer them ej; ligge thet tå til Rätten”.

Statens rättshjälp

Observera att rättshjälp som staten betalar också kan erhållas för advokatarvoden. Advokaten vägleder och söker rättshjälp åt sin klient om advokaten bedömer att klienten har rätt till det. Beslutet om rättshjälp påverkas av sökandens inkomster, utgifter och förmögenhet samt hurudan rättshjälp som söks.

Ur statens medel kan beviljas rättshjälp som täcker advokatarvodet eller en del av det. Rättshjälp kan också erhållas för avgifter som myndigheterna har bestämt, såsom ansökningsavgifter. Rättshjälp kan även beviljas så att klienten betalar en viss procentuell andel av advokatarvodet och staten ersätter resterande del. Rättshjälpsbyrån fattar beslutet om rättshjälp på ansökan av advokaten. Mer information om rättshjälp finns på justitieministeriets webbplats.

Rättsskyddsförsäkring

Klienten kan även ha rätt att få advokatarvodet ersatt ur en rättsskyddsförsäkring. Ofta ingår en rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringar. Då utreds det med försäkringsbolaget huruvida försäkringsbolaget ersätter advokatarvodet helt eller delvis. Vanligtvis har rättsskyddsförsäkringar en självriskandel, som klienten själv måste betala.

Observera! Det gäller att vara noggrann med rättsskyddsförsäkringar – läs villkoren, eftersom försäkringar är mycket olika och därför är det bra att ta sig tid att jämföra dem. Ett viktigt mål för oss är därför att villkoren för rättsskyddsförsäkringarna uppdateras till nutid så att de bättre motsvarar dagens behov.