Skip to main content

Förlikning med hjälp av advokat

Förlikning med hjälp av advokat

Förlikning är ett privat och konfidentiellt sätt att lösa en tvist som uppstått mellan parterna. Där bistår en oavhängig medlare parterna att uppnå en ömsesidigt godtagbar förlikning.

Förlikning är opartisk, frivillig och billig och du kan dra dig ur den när som helst. Parterna kan om de vill använda ett juridiskt biträde eller en jurist. Om ett företag är part i förlikningsärendet ska de personer som deltar i förlikningen ha behörighet att besluta om förlikningen. Det uppnådda förlikningsavtalet förpliktar alla parter att följa avtalet.

Förlikning är en mera flexibel, snabbare och förmånligare metod för tvistlösning än en rättegång.

Hur skiljer sig Advokatförbundets förlikning från en rättegång?

Vid en rättegång avgör domstolen tvisten mellan parterna utifrån bevis och tillämpliga stadganden. I allmänhet har infallsvinkeln varit en händelse, där den ena parten vinner och den andra förlorar ärendet. Den förlorande parten blir i princip tvungen att betala alla rättegångskostnader för den vinnande parten.

Vid Advokatförbundets förlikning är syftet att blicka framåt och parterna har möjlighet att avgöra tvisten som gäller det egna ärendet med assistans av en medlare. Förfarandet är icke formbundet. Där kan sådana aspekter beaktas som inte kan behandlas eller beaktas vid rättegången. Detta gör Advokatförbundets förlikning till ett betydligt flexiblare sätt att lösa tvister.

Vem kan verka som medlare?

I egenskap av medlare kan verka en advokat som har godkänts för Advokatförbundets lista över medlare.

För att vara berättigad till att antecknas på listan över medlare förutsätter det att advokaten har genomgått och godkänts i Advokatförbundets medlingsutbildning. Flera medlare har dessutom genomgått fortbildning som hänför sig till uppgiften.

Medlaren är en oberoende expert på förlikningsförhandlingar och som hjälper parterna i tvisten att uppnå förlikning. Medlaren beslutar inte vem som har rätt i ärendet och kommer inte heller med ett avgörande i ärendet utan stöder parterna att uppnå en förlikning.

Medlaren samlar bland annat in uppgifter från parterna i samband med medlingen för att identifiera bakomliggande intressen som är viktiga för parterna och som påverkar tvisten. Medlaren främjar förhandlingen och hjälper parterna att övervinna en situation som eventuell har låst sig. Medlaren hjälper parterna att förstå svagheterna och styrkorna hos både det egna ärendet och motpartens ärende samt uppmuntrar parterna att tillsammans söka en uppgörelse i godo.

Observera! Medlingen är alltid strikt konfidentiell. Medlaren är skyldig att hemlighålla medlingen och dess slutresultat. Medlaren är bunden av de normala sekretessbestämmelser som gäller för advokater.

Vilka är fördelarna med förlikning?

Förlikning är en mera flexibel, snabbare och förmånligare tvistlösningsmetod än en rättegång. Förlikning är alltid strikt konfidentiell, och inte ens uppgifter om att medling inleds kommer till någon annan än parternas kännedom.

Eftersom förfarandet är snabbt kan försök att lösa en uppkommen oenighet göras redan i ett mycket tidigt skede, utan det omfattande skriveri som är typiskt för en rättegång. I stället för en rättegång som är bunden till enskilda tvistefrågor kan parterna själva bestämma de ärenden som är föremål för medling.

Genom medling kan det hittas en lösning som bättre tjänar parternas gemensamma intressen än ett domstolsavgörande. Med hjälp av medlaren kan ofta en förlikning uppnås i ärenden där förhandlingarna om en lösning har hamnat i en återvändsgränd. Eftersom förlikningen grundar sig på en gemensam överenskommelse mellan parterna, kan parterna bättre kontrollera kostnaderna för medlingen. Således är förlikning mera ekonomiskt för parterna jämfört med en rättegång.

Genom förlikning kan även kontinuiteten för viktiga personliga relationer och affärsrelationer tryggas under konflikten och därefter.

Vilka ärenden kan vara föremål för förlikning?

Medling kan användas i alla tvistemål där förlikning är tillåten. Även omfattande och svåra tvistemål kan vara föremål för effektiv medling. Å andra sidan kan medling ofta användas även för att till rimliga kostnader lösa begränsade och enkla tvistemål, som sett till betydelsen är för små att tas upp vid en rättegång.

Förutom tvistemål i affärslivet passar medling bra till exempel i ärenden som rör bostadsköp, anställningsförhållanden och arvsrättsliga frågor.

Vad kostar medling?

Parterna avtalar om medlarens arvode i samråd med medlaren. Parterna ansvarar i allmänhet för hälften var av medlarens ersättning. I ett vanligt tvistemål motsvarar medlarens arvode i allmänhet 1 till 2 dagars arbetsinsats. I princip ansvarar parterna dessutom för sina egna advokatkostnader, om de använder ett biträde i förlikningen. Vid Advokatförbundets förlikning är parterna inte tvungna att betaIa några administrativa avgifter.

I ett vanligt tvistemål motsvarar medlarens arvode i allmänhet 1 till 2 dagars arbetsinsats.

Hur länge varar förlikningen?

Parterna ska komma överens med medlaren om tidtabellen för förlikningen. Vanligtvis kan förlikning ordnas inom en månad på parternas begäran, men vid behov även snabbare. Den egentliga förlikningsförhandlingen varar i allmänhet en dag.

Hur får jag ett ärende till förlikning?

Förlikning är alltid frivillig och bygger på en ömsesidig överenskommelse mellan parterna om användningen av förlikning. Överenskommelsen om användning av förlikning kan göras efter att tvisten har uppstått eller genom att redan i förväg komma överens om att ärendet avgörs genom förlikning om en tvist uppstår mellan parterna.

Parterna kan tillsammans välja den medlare de vill ha. Parterna i förlikningen kan tillsammans kontakta den medlare som de önskar och som finns antecknad i Advokatförbundets lista över medlare.

 

På gemensam begäran av parterna kan Advokatförbundets förlikningsutskott föreslå en advokat som de anser vara lämplig som medlare. Om parterna begär ett förslag till medlare från utskottet, ska parterna lämna in begäran till e-postadressen sovittelu@asianajajaliitto.fi.

Begäran kan vara fritt formulerad och den ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • parterna och deras kontaktuppgifter;
  • en kort beskrivning av tvisten;
  • kopia av förlikningsavtalet och
  • ort, där parterna önskar att förlikningsförhandlingen ska äga rum.

Efter valet av medlare ska parterna tillsammans med medlaren enas om tidtabellen, platsen, medlarens arvode och andra praktiska arrangemang.

Vad händer om förlikningen inte leder till förlikningsavtal?

Förlikningen är helt frivillig och den kan avbrytas när som helst. Förlikningen har vanligtvis inte heller i en sådan situation varit bortkastad, eftersom det är ganska vanligt att parterna framskrider i sina förhandlingar med anledning av förlikningen och tvisten kan lösas senare.

Om förlikning inte ger resultat har parterna rätt att väcka talan i ärendet vid domstolen.

 

Parterna förbinder sig att hålla förlikningsförhandlingen konfidentiell. De får inte åberopa ett förslag, medgivande eller medlarens ställningstagande som motparten i förlikningen gjort utanför förlikningsförhandlingen.

Hur skiljer sig Advokatförbundets förlikning från annan medling?

Som medlare i Advokatförbundets förlikning verkar en erfaren advokat, som har fått medlingsutbildning för uppgiften. Advokatförbundets medlare har specialkompetens inom angivna rättsområden.

Förutom expertis är fördelen med förfarandet den att parterna själva kan välja den medlare de vill ha. Detta görs genom att antingen välja en medlare direkt från listan över medlare eller så att parterna ber Advokatförbundets förlikningsutskott om ett förslag till medlare som lämpar sig för tvisten.

Vid förlikning i domstol utser tingsrätten tingsdomaren till medlare.

Fördelen med Advokatförbundets förlikning jämfört med förlikning i domstol är förfarandets integritet och en strikt konfidentialitet och att ingen annan än medlaren får tillgång till uppgifter om tvisten eller förlikningen.