Skip to main content

Organisation

Vår organisation

Liksom i många andra förbund är delegationen det högsta beslutande organet i Finlands Advokatförbund. Förbundets styrelse som består av nio ledamöter samt styrelsens ordinarie specialarbetsgrupper, det vill säga utskotten ansvarar för att verkställa delegationens beslut. Generalsekreteraren leder förbundets operativa verksamhet på Advokatförbundets byrå.

Advokatförbundet har riksomfattande verksamhet och 12 lokala avdelningar runt om i landet. De arbetar aktivt för att å ena sidan de rättstjänster som klienterna behöver och å andra sidan advokaternas verksamhetsförutsättningar ska tryggas även nationellt.

Mer än 300 advokater arbetar med förtroendeuppdrag

Advokatförbundets välkända aktivitet baserar sig till största delen på den aktiva och långsiktiga verksamheten hos förtroendevalda inom Advokatförbundet. Många av våra förtroendevalda har under årtionden arbetat långsiktigt och självuppoffrande i förbundets olika organ i flera år, en del i till och med över tio års tid. De förtroendevalda arbetar gärna, eftersom de ser hur stor inverkan det utförda arbetet har i praktiken för att förbättra rättstillståndet för finländarna.

Delegationenutövar den högsta beslutanderätten i förbundet. Styrelsen och dess bestående utskott som fokuserar på olika teman bereder ärenden för delegationen och ansvarar för verkställandet av delegationens beslut. I och med förbundets 12 lokala avdelningar har advokaterna aktiv organisationsverksamhet över hela landet. Observera att advokater inte får ekonomisk kompensation för sina förtroendeuppdrag, utan de bidrar genom sitt arbete till att i Advokatförbundets namn främja utvecklingen av rättstillståndet i Finland pro bono , d.v.s. utan kompensation.

Utöver sina medlemmar betjänar Advokatförbundets byrå alla som vill ha mer uppgifter om advokaternas verksamhet eller utbildning, sök advokat (se tjänsten Hitta en advokat), vill framföra klagomål om en advokat eller är intresserade av att utveckla rättsstaten

Se våra kontaktuppgifter.