Skip to main content

Vi beviljar stipendier

Vår stiftelse beviljar stipendier

Finlands Advokatförbunds stiftelse beviljar stipendier och understöd till advokater, andra jurister som arbetar på advokatbyråer och till juridikstuderande till exempel för doktorsavhandlingar i rättsvetenskap, fortbildning utomlands eller skrivelser samt forskningsprojekt som är till fördel med tanke på advokatyrket. Om du funderar på någon av dessa eller du till och med redan arbetar med något, uppmuntrar vi dig absolut att söka stipendium!

Finlands Advokatförbunds stiftelse är självständig aktör som är fristående från Finlands Advokatförbund och vars syfte är att utveckla Finlands advokatkår, främja utvecklingen av advokaters yrkeskunskap och etik samt att höja värderingen av advokater som yrkeskår.

 

 

När kan jag söka stipendium?

Ansökningstiderna för stipendierna är 1.3–30.4 och 1.9–31.10 Ansökningarna behandlas i maj och december vid Stiftelsens styrelsemöten. Läs här, hur du ansöker om stipendium och skicka din ansökan elektroniskt.

För vilka ändamål kan man få stipendium?

Doktorsavhandling och forskningsarbete

 • åt advokater eller jurister som arbetar på advokatbyråer för juridisk doktorsavhandling mot slutskedet av studierna
  • gällande advokater även doktorsavhandling utom juridik
 • för advokaträttslig doktorsavhandling även åt personer som inte är advokater eller jurister som arbetar på advokatbyråer
 • åt advokater och jurister som arbetar på advokatbyråer för forskningsprojekt och skrivelser som är nyttiga för yrkesutövandet

Fortbildning

 • åt advokater och jurister som arbetar på advokatbyråer för fortsatta juridiska studier både i Finland och utomlands
  • åt advokater även för vidare studier utanför juridik, ifall det anses vara nyttigt för att utöva advokatyrket

Arbetspraktik

 • oavlönad arbetspraktik för advokater och jurister som arbetar på advokatbyråer till exempel vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen eller internationella domstolen
  • för arbetspraktik vid utländska advokatbyråer beviljas inga stipendier

Rättsfallstävlingar

 • åt studerande som deltagit i internationella rättsfallstävlingar för att få ekonomisk stöd, ifall stipendier från andra källor inte räcker till att täcka tävlingskostnaderna

Undantag

 • av speciella skäl även för olika studieresor och projekt av advokater, Finlands Advokatförbund eller dess lokala avdelningar
 • stipendium för vidareutbildning av advokater kan endast beviljas av synnerligen vägande skäl.

SÖK STIPENDIUM