Skip to main content

Hur kan jag framföra klagomål om ett biträde?

Hur framställa klagomål?

I förbundet ser vi till att en advokatkår med hög yrkeskunskap är verksam i Finland. Advokatförbundets roll som övervakare av advokater grundar sig på lag och dess syfte är att säkerställa kvaliteten på juridiska tjänster. Detta innebär att om tjänsten inte har motsvarat det som avtalats eller om du annars är missnöjd med advokaten kan du framföra klagomål avgiftsfritt.

Klagomål som gäller advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd behandlas av den självständiga tillsynsnämnden som har sin verksamhet i samband med Advokatförbundet. Vem som helst kan framföra klagomål. Då klargörs det om tillhandahållaren av juridiska tjänster har iakttagit de yrkesetiska reglerna.

 

Hur avgörs ärenden

Du kan framföra ett klagomål om en advokat, offentlig rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd eller om advokatens fakturering till tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden avgör de flesta ärendena i sina sektioner. Ärendet tas upp i plenum om klagomålet är förenat med en möjlighet till en strängare disciplinär påföljd alltså till påföljdsavgift eller uteslutning ur Advokatförbundet eller om ärendet till sin karaktär är sådant att det har prejudikatvärde. Över tillsynsnämndens avgöranden utarbetas offentliga referat av vilka de mest betydande publiceras i tillsynsnämndens register över tillsynsbeslut (endast på finska).

Ärenden som gäller rättegångsbiträden med tillstånd där det är fråga om att påföra påföljdsavgift eller återkalla tillstånd, hänskjuts till rättegångsbiträdesnämnden.

På tillsynsnämndens webbplats finns det närmare beskrivet hur ett klagomål framförs och hur handläggningsprocessen framskrider samt annan viktig information. Läs mer på www.valvontalautakunta.fi/sv/