Skip to main content

Ansökan om titeln ‘advokat (pensionerad)’

Ansökan om titeln ‘advokat (pensionerad)’

En advokat som efter minst tio år upphör att utöva advokatverksamhet på heltid förblir medlem i Advokatförbundet om förbundets styrelse godkänner advokatens ansökan om detta (9 § 6 mom. i lagen om advokater, 10 § i Advokatförbundets stadgar).

Sökanden ska lämna in en fritt formulerad ansökan via Advokatförbundets e-tjänst ASSI, efter vilket lokalavdelningens styrelse ger sitt utlåtande. Advokatförbundets styrelse ska bestämma om sökanden uppfyller de krav som ställs i förbundets stadgar på en medlem som gått i pension.

Lokalavdelningen ska lämna in ansökan till Advokatförbundets styrelse senast tre veckor innan styrelsemötet. Tidpunkter för mötena finns här.

Logga in till e-tjänsten ASSI här. Man kan logga in i e-tjänsten med suomi.fi-identifikation.