Skip to main content

Usein kysyttyä rahanpesun estämisestä

Usein kysyttyä rahanpesun estämisestä

Mitä rahanpesu on?

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään häivyttämään tai peittämään rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä niin, että omaisuus näyttää laillisesti hankitulta.

Miksi asianajotoimistojen pitää torjua rahanpesua?

Yrityksiä ja yksityisiä elinkeinonharjoittajia käytetään usein hyödyksi rahanpesun mahdollistajana, sillä rahanpesijän tavoitteena on palauttaa rikollista alkuperää olevat varat takaisin taloudelliseen kiertoon. Myös asianajotoimistot ovat avainasemassa rahanpesun havaitsemisessa ja torjunnassa. 

Mitä toimenpiteitä asianajotoimistojen pitää tehdä noudattaakseen rahanpesun estämiseen liittyvää lainsäädäntöä?

Jokaisessa asianajotoimistossa tulee laatia asianajotoimiston omaan riskiarvioon perustuva kirjallinen ohje asiakkaan tuntemisesta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
Riskien arviontiin vaikuttaa mm. toimiston koko, toimeksiantojen luonne ja toiminnan laajuus.
Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti ja se tulee toimittaa Asianajajaliittoon liiton pyynnöstä.

Missä asianajotoimistojen rahanpesun estämiseen liittyvistä velvollisuuksista on säädetty?

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170444 

Kuka valvoo, että asianajotoimistot huolehtivat rahanpesun estämiseen liittyvistä velvoitteistaan?

Asianajajaliitto valvoo velvoitteiden noudattamista asianajotoimistojen yleisten toimistotarkastusten osana ja erillistarkastuksina. Tarvittaessa Asianajajaliiton hallitus esittää Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (E-AVI) hallinnollisen seuraamuksen määräämistä.

Mikä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston rooli asiassa?

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää mahdolliset seuraamukset Asianajajaliiton esityksestä.

Mitä seuraamuksia rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä on?

Rahanpesulain velvoitteiden laiminlyönnistä voidaan määrätä hallinnollisena seuraamuksena rikemaksu, julkinen varoitus tai seuraamusmaksu. Velvoitteiden laiminlyönnistä voi seurata myös rikosoikeudellinen rangaistus.

Tekeekö Etelä-Suomen aluehallintovirasto pistokokeita asianajotoimistoihin?

Ei tee. Asianajajaliitto valvoo velvoitteiden noudattamista tarkastuksilla, joista ilmoitetaan asianajotoimistoille etukäteen. E-AVI määrää tarvittaessa seuraamukset Asianajajaliiton esityksestä.

Oliko asianajotoimiston toimitusjohtaja syyllistynyt rahanpesuun?

Ei ollut syyllistynyt. Kyse oli siitä, että asianajotoimisto ei ollut säännöllisesti päivittänyt toimintaansa sopivaa riskiarviota ja kouluttanut työntekijöitä riittävästi rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

Mistä löydän ohjeita ja lisätietoa asiasta?

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevassa ohjeessa (B 17) kerrotaan niistä rahanpesulain keskeisistä velvollisuuksista, joita sovelletaan asianajajien toiminnassa.
 
Lisätietoja rahanpesun estämiseen liittyvistä velvoitteista Asianajajaliiton verkkosivuilta: https://asianajajaliitto.fi/asianajajalle/ohjeistusta-ja-saantelya/rahanpesun-estaminen/
 
Maksuton Rahanpesun estäminen -verkkokoulutus asianajajille: https://ssl.eventilla.com/event/WLMEX