Generic filters
Exact matches only
19.7.2023 Oikeusuutiset

Muita asianosaisia kuultava menetetyn määräajan palautamishakemuksesta – erittäin painavia syitä palauttamiseen ei ilmennyt

KKO:2023:54 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen – Oikeudenkäyntimenettely – Asianosaisen kuuleminen Hovioikeus oli palauttanut A:lle määräajan tyytymättömyyden ilmoittamiseksi käräjäoikeuden päätökseen pyytämättä muilta asianosaisilta vastausta ennen asian ratkaisemista. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittelyssä oli tapahtunut kuulemista koskeva virhe, jonka voitiin olettaa vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Korkein oikeus otti asian suoraan ratkaistavakseen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/muita-asianosaisia-kuultava-menetetyn-maaraajan-palautamishakemuksesta-erittain-painavia-syita-palauttamiseen-ei-ilmennyt/
17.8.2022 Oikeusuutiset

Määräaika avioeron toisen vaiheen hakemukselle palautettiin kun käräjäoikeus ei ollut ilmoittanut hakijalle milloin harkinta-aika oli alkanut

I-SHO:2022:4 Menetetyn määräajan palauttaminen – Avioero – Perustuslaki – Perusoikeudet Käräjäoikeus ei ollut, lykätessään hakijan avioeroasian harkinta-ajalle, lähettänyt hakijalle ilmoitusta avioeron harkinta-ajan alkamisesta eikä ohjeita siitä, milloin hakija voi aikaisintaan tai viimeistään hakea lopullista avioeroa. Oikeudenkäyntivirheen johdosta hakija ei ollut voinut hakea avioeroa laissa säädetyssä määräajassa. Hovioikeus katsoi, että oikeudenkäymiskaaren…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/maaraaika-avioeron-toisen-vaiheen-hakemukselle-palautettiin-kun-karajaoikeus-ei-ollut-ilmoittanut-hakijalle-milloin-harkinta-aika-oli-alkanut/
19.8.2019 Oikeusuutiset

Määräaika lainvoiman saanutta tuomiota koskevan tuomiovirhekantelun tekemiselle ei ollut palautettavissa.

KKO:2019:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen A ja B vaativat hakemuksessaan, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla heille palautetaan määräaika tehdä luvun 2 §:n mukainen kantelu, jonka määräaika oli päättynyt kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hovioikeuden tuomio oli saanut lainvoiman. Siinä tapauksessa, että määräaika palautetaan, A ja B…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/maaraaika-lainvoiman-saanutta-tuomiota-koskevan-tuomiovirhekantelun-tekemiselle-ei-ollut-palautettavissa/
2.3.2018 Oikeusuutiset

Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen määräaika ei ollut prosessuaalinen määräaika, joka olisi voitu palauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla

KHO:2018:33 Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys Suomessa pakolaisaseman saanut A haki alaikäisten lastensa huoltajana menetetyn määräajan palauttamista perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupaa koskevan hakemuksen tekemiseksi kolmen kuukauden määräajassa kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiannosta. Tällöin oleskeluluvan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/perheenyhdistamishakemuksen-jattamisen-maaraaika-ei-ollut-prosessuaalinen-maaraaika-joka-olisi-voitu-palauttaa-ylimaaraisella-muutoksenhaulla/
12.2.2017 Oikeusuutiset

Turvapaikanhakijalle ei palautettu määräaikaa asiamiehen laiminlyönnin perusteella

KHO:2017:21 Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Valituslupahakemus – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituslupahakemuksen myöhästyminen Irakilainen turvapaikanhakija haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen tehdä valituslupahakemuksen hallinto-oikeuden kielteisestä turvapaikkapäätöksestä korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa esittämänsä asiamiehen laiminlyönti sellainen erityisen painava syy, jota tarkoitettiin hallintolainkäyttölain 61…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/turvapaikanhakijalle-ei-palautettu-maaraaikaa-asiamiehen-laiminlyonnin-perusteella/
22.12.2016 Oikeusuutiset

KHO:n ratkaisut menetetyn määräajan palauttamisesta avustajasta johtuvasta syystä

Päämies sai uuden märääajan kun hänen avustajansa ei ollut toiminut ajoissa. Kaksi ratkaisua KHO:2016:206 Menetetyn määräajan palauttaminen – Turvapaikka – Oleskelulupa – Asianajaja – Asiamies – Asiamiehen menettely – Valituksen myöhästyminen Afganistanilainen turvapaikanhakija haki menetetyn määräajan palauttamista voidakseen valittaa Maahanmuuttoviraston kielteisestä turvapaikkapäätöksestä hallinto-oikeuteen. Asiassa oli ratkaistavana, oliko hänen tässä asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/khon-ratkaisut-menetetyn-maaraajan-palauttamisesta-avustajasta-johtuvasta-syysta/
11.12.2016 Oikeusuutiset

Asiamiehelle ilmoitettava kun päätös on annettu tiedoksi päämiehelle. Valituksen määräaika maahanmuuttoviraston päätökseen palautettiin

KHO: Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen Asiakirjaselvityksen perusteella Maahanmuuttovirasto oli pitänyt lakimies A:ta B:n valtuuttamana asiamiehenä B:n käännyttämistä koskevassa asiassa. Näin ollen Maahanmuuttoviraston olisi tullut hallintolain 56 §:n 3 momentin mukaan ilmoittaa A:lle B:lle toimitetusta tiedoksiannosta. Mainitulla virheellä ei ollut vaikutusta valitusajan alkamiseen,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/asiamiehelle-ilmoitettava-kun-paatos-on-annettu-tiedoksi-paamiehelle-valituksen-maaraaika-maahanmuuttoviraston-paatokseen-palautettiin/
23.12.2015 Oikeusuutiset

Tuomiostuimen velvollisuus kääntää rikostuomio vastaajan kielelle koskee myös kirjallista menettelyä

HelHO:2015:14 Ylimääräinen muutoksenhaku Määräajan palauttaminen Rikosasian kirjallinen käsittely Oikeudenkäynnin kieli Käännös Kysymys siitä, oliko oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:ssä tarkoitettuja erittäin painavia syitä menetetyn määräajan palauttamiselle tyytymättömyyden ilmoittamista varten, kun rikosasiassa, joka oli käräjäoikeudessa ratkaistu kirjallisessa menettelyssä, vironkieliselle vastaajalle ei ollut annettu kirjallista käännöstä tuomiosta eikä tuomiota ollut käännätetty suullisestikaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tuomiostuimen-velvollisuus-kaantaa-rikostuomio-vastaajan-kielelle-koskee-myos-kirjallista-menettelya/
5.12.2013 Oikeusuutiset

KHO ei katso prosessiosoitteella olevan hallinnossa samaa merkitystä kuin siviili- ja rikosprosessissa

KHO: Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Ympäristölupa – Erittäin painava syy – Asiamies – Yhteystiedot Yhtiö A oli hakenut ympäristölupaa. Ympäristölupahakemuksessa oli ilmoitettu hakijan yhteystietoina yhtiö A:n yhteystiedot sekä yhteyshenkilönä olevan yhtiö A:n edustajan yhteystiedot. Asianajotoimisto B:n asianajajat C ja D olivat laatineet yhtiö A:n asiamiehinä vastineen, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kho-ei-katso-prosessiosoitteella-olevan-hallinnossa-samaa-merkitysta-kuin-siviili-ja-rikosprosessissa/
17.9.2013 Oikeusuutiset

Konkurssisaatavan riitauttamisen määräaika palautetiin

HelHO:2013:5 Menetetyn määräajan palauttaminen Jakoluetteloehdotus Saatavan riitauttaminen Asiassa on riidatonta, ettei A Oy:n edustajille 3.1.2013 toimitettuun ruotsin kielelle käännettyyn jakoluetteloehdotukseen ollut liitetty konkurssilain 13 luvun 2 §:n 3 momentin mukaista selvitystä. Sanottu selvitys on toimitettu yhtiölle vasta 19.4.2013 eli konkurssilain 13 luvun 4 §:n 2 momentin mukaisen määräajan jo päätyttyä.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/konkurssisaatavan-riitauttamisen-maaraaika-palautetiin/