Perheenyhdistämishakemuksen jättämisen määräaika ei ollut prosessuaalinen määräaika, joka olisi voitu palauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla

2.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:33

Ylimääräinen muutoksenhaku – Menetetyn määräajan palauttaminen – Palauttamiskelpoinen määräaika – Aineellinen määräaika – Prosessuaalinen määräaika – Kansainvälinen suojelu – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys

Suomessa pakolaisaseman saanut A
haki alaikäisten lastensa huoltajana menetetyn määräajan palauttamista
perhesiteeseen perustuvaa oleskelulupaa koskevan hakemuksen tekemiseksi
kolmen kuukauden määräajassa kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen
tiedoksiannosta. Tällöin oleskeluluvan myöntämiseen ei sovellettaisi
toimeentuloedellytystä. Asiassa oli arvioitava, oliko kyseinen määräaika
hallintolainkäyttölain 61 §:n nojalla palautettavissa.

Korkein
hallinto-oikeus totesi, että hakemuksessa tarkoitettu määräaika sitoi
Maahanmuuttoviraston harkintavaltaa sen ratkaistessa, millä
edellytyksillä pakolaisaseman saaneen henkilön perheenjäsenille voidaan
myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella. A:lle oli
Maahanmuuttoviraston päätöksellä myönnetty turvapaikka ja hän voi
edelleen hakea ja oli hakenutkin lastensa huoltajana näille
oleskelulupaa perhesiteen perusteella, vaikka hakemuksen kohteena oleva
kolmen kuukauden määräaika oli päättynyt. Määräajan luonnetta
arvioitaessa oli kiinnitettävä huomiota siihen, että Maahanmuuttovirasto
voi edelleen poiketa toimeentuloedellytyksestä oleskelulupahakemusta
käsitellessään laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Kysymyksessä
ei siten ollut hallintolainkäyttölain 61 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
määräaika eikä liioin muutoksenhakuaika tai sellainen prosessitoimeen
tai vastaavaan liittyvä määräaika, jota tarkoitetaan mainitun pykälän 2
tai 3 kohdassa. Näin ollen määräaika ei ollut palauttamiskelpoinen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments