Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
19.9.2017 Oikeusuutiset

Kaupungin ulkoistama roskapostinsuodatus viivästytti tarjouksen perillemenoa – hyvitysmaksu 50.000 €

MAO: Julkinen hankinta – tarjouksen saapuminen – myöhästynyt tarjous – hyvitysmaksun edellytykset Markkinaoikeus katsoo, että sähköinen viesti on katsottava olevan viranomaisen käytettävissä tietojärjestelmässä myös silloin, kun se saapunut viranomaisen ostopalveluna hankkimaan ja viranomaisen lukuun toimivaan tietojärjestelmään. Hankintayksikön ja ostopalvelun tarjoajan sopimuksella vastuunjaosta ei ole merkitystä tässä arvioinnissa. Niin ikään tällaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/09/kaupungin-ulkoistama-roskapostinsuodatus-viivastytti-tarjouksen-perillemenoa-hyvitysmaksu-50-000-e/
2.8.2017 Oikeusuutiset

Hankintayksikkö ei voi edellyttää, että tuotteella on puolueettoman sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että tuote on hyväksytty EU:n markkinoille

KHO:2017:125 Julkinen hankinta – Hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset – Tarjouspyynnön syrjivyys – CE-merkintä – Sertifikaattivaatimus Hankintayksikkö oli tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia katuvalaisimista. Tarjouspyynnössä oli todettu, että tarjottavalla valaisimella tulee olla puolueettoman sertifiointilaitoksen sertifikaatti siitä, että valaisin on hyväksytty EU:n markkinoille. Korkein hallinto-oikeus totesi, että hankintayksikkö voi sinänsä asettaa hankinnan kohteelle laatuvaatimuksia,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/08/hankintayksikko-ei-voi-edellyttaa-etta-tuotteella-on-puolueettoman-sertifiointilaitoksen-sertifikaatti-siita-etta-tuote-on-hyvaksytty-eun-markkinoille/
11.7.2017 Oikeusuutiset

Yhteisen tarjouksen tehneiden yritysten valitus hankinta-asiassa tutkitaan vain jos ne kaikki ovat valittajina

Markkinaoikeus:322/17 Kauhavan kaupunki – monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu julkinen hankinta – valituksen tutkiminen Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120–121) ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/yhteisen-tarjouksen-tehneiden-yritysten-valitus-hankinta-asiassa-tutkitaan-vain-jos-ne-kaikki-ovat-valittajina/
25.1.2017 Oikeusuutiset

KHO: Syrjivästä tarjouspyynnöstä on voitava valittaa, mutta se on tehtävä jo tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen

KHO:2017:12 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Valituksen tutkiminen – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys – Tarjouspyyntö muutoksenhaun kohteena Hankintayksikkö oli pyytänyt 30.8.2012 julkaistulla tarjouspyynnöllä tarjouksia syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen energiahyötykäytöstä. Hankintaa koskenut hankintapäätös oli tehty 12.10.2012 ja hankintasopimus 12.11.2012. Alalla toimiva yhtiö A, joka…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/kho-syrjivasta-tarjouspyynnosta-on-voitava-valittaa-mutta-se-on-tehtava-jo-tarjouspyynnon-julkaisemisen-jalkeen/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos – vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – syrjimätön kohtelu ASIAN TAUSTA Lapin poliisilaitoksen (jäljempänä myös hankintayksikkö) apulaispoliisipäällikkö on vainajien kuljetuspalveluja Rovaniemen, Ylä-Lapin, Torniolaakson ja Käsivarren osa-alueilla ajalle 1.8.2015–30.6.2019 koskevassa hankintamenettelyssä valinnut 26.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen Rovaniemen alueen osalta. Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hankinta-kumottiin-kun-yksi-tarjoajista-oli-perusteetta-suljettu-kilpailutuksesta-ja-voittanut-taho-oli-saanut-nahtavakseen-hieman-aiemmin-keskeytetyn-samaa-hankintaa-koskevat-tarjoukset/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntikulut tuli korvata hankinta-asiassa, kun hankinta oli keskeytetty

KHO: Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintayksikkö oli saanut järjestämässään tarjouskilpailussa kaksi tarjousta ja valinnut hankintapäätöksellä 31.10.2013 A:n tarjouksen. Samana päivänä tekemällään toisella päätöksellä hankintayksikkö oli sulkenut toisen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailusta myöhästyneenä. Hankintayksikkö keskeytti hankinnan 19.6.2014 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hankintayksikön tulkinnan mukaan myöskään A:n tarjous…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/oikeudenkayntikulut-tuli-korvata-hankinta-asiassa-kun-hankinta-oli-keskeytetty/
27.4.2016 Oikeusuutiset

Hankinnan valmisteluun osallistuneen yhtiön läheisyhtiö voitiin sulkea pois kilpailutuksesta

KHO:2016:56 Julkinen hankinta – Tarjoajan poissulkeminen – Tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun – Tarjoajien tasapuolisesta kohtelusta varmistuminen Markkinaoikeus katsoi Finnmap Consulting Oy:n valituksesta, että Liikennevirasto oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva tarjoaja oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/hankinnan-valmisteluun-osallistuneen-yhtion-laheisyhtio-voitiin-sulkea-pois-kilpailutuksesta/
14.6.2015 Oikeusuutiset

Hankintaan liittyvän hyvitysmaksun edellytys ei ole se, että maksua vaatinut olisi virheettömässä menettelyssä varmasti voittanut

KHO:2015:94 Julkinen hankinta – Puolustusvoimat – Kääntöpöytä – Hyvitysmaksun edellytykset – Todellinen mahdollisuus voittaa – Hankintailmoituksen laiminlyöminen – Markkinaoikeuden päätöksen perusteleminen Puolustusvoimien teknillinen tutkimuslaitos (PVTT) oli hankkinut muun ohella sotilasajoneuvojen häiveominaisuuksien tutkimiseen käytettävän kääntöpöytälaitteiston. PVTT oli tehnyt hankintaan liittyen markkinoilla toimiville yrityksille englanninkielisen tietopyynnön ja sen jälkeen pyytänyt tarjouksia englanninkielisellä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/hankintaan-liittyvan-hyvitysmaksun-edellytys-ei-ole-se-etta-maksua-vaatinut-olisi-virheettomassa-menettelyssa-varmasti-voittanut/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Ylimääräisen maa-aineksen poistaminen tontilta ei ollut hankintaa vaan myyntiä

Markkinaoikeus: Iisalmen kaupunki – kiviaineksen ottamiset ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön julkinen hankinta – markkinaoikeuden toimivalta – hankinnan määritelmä Iisalmen kaupunki on ilmoittanut 26.9.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella sekä 8. ja 17.10.2013 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta Iisalmen Peltomäen kallioalueen kiviaineksen ottamisesta ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön vuodesta 2014…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/ylimaaraisen-maa-aineksen-poistaminen-tontilta-ei-ollut-hankintaa-vaan-myyntia/
24.8.2014 Oikeusuutiset

Yhtiöllä oli valitusoikeus, vaikka se ei ollut osallistunut tarjouskilpailuun

KHO:2014:129 Julkinen hankinta – Valitusoikeus – Asianosainen – Oikeudellinen intressi – Alalla toimiva yritys – Vaatimus tarjouspyynnön korjaamisesta ja hankinnan keskeyttämisestä – Tarjousajan päättyminen asian ollessa vireillä markkinaoikeudessa – Tarjouksen antamatta jättämisen merkitys Kaupunki oli pyytänyt tarjouksia katuvalaistuksen saneerauksesta. Alalla toimiva yhtiö oli tarjousaikana vaatinut kaupunkia korjaamaan eräitä syrjivinä pitämiään…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/yhtiolla-oli-valitusoikeus-vaikka-se-ei-ollut-osallistunut-tarjouskilpailuun/