Julkisen hankinnan tarjoajan poissuljenta tulee perustella asianmukaisesti suhteellisuusharkinta mukaanluettuna

28.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä – siivouspalvelut

julkinen hankinta – hankintapäätöksen perusteleminen – rikostuomion vaikutus – tarjoajan soveltuvuus – yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä on ilmoittanut 23.12.2017
julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä
toteutettavasta siivouspalveluiden hankinnasta 24 kuukauden
sopimuskaudelle ja kahdelle vuoden optiokaudelle. Hankinta on jaettu
kolmeen osaan, jotka ovat olleet Rantavitikantie 33:n, Valtakatu 11:n ja
Porokatu 37:n siivous.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän
johtaja on 5.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 29 valinnut
palveluntuottajat kyseisiin osiin. ISS Palvelut Oy:n tarjous on valittu
Porokatu 37:n siivousta koskevaan osaan.

Lapin sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän johtaja on 12.2.2018 tekemällään päätöksellä § 36 kumonnut
5.2.2018 tekemänsä siivouspalvelujen hankintaa koskevan päätöksen, koska
asiaan on tullut uutta tietoa, joka vaikuttaa päätökseen ja
hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Lapin
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän johtaja on 13.2.2018 tekemällään
päätöksellä § 37 sulkenut ISS Palvelut Oy:n tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö ei ole voinut sulkea valittajaa
tarjouskilpailusta hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti
työturvallisuusrikkomuksia ja niiden toistuvuutta sellaisenaan
koskevilla perusteilla arvioimatta lähemmin suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti niiden vaikutusta hankinnan toteuttamiseen sekä arvioimatta
valittajan esittämien korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja
tarvittaessa perustelematta niiden riittämättömyyttä. Todettua
hankintamenettelyn virheellisyyttä on korostanut se, että jo
muutoksenhaun kohteena olevien päätösten perustelut ovat olleet
puutteellisina hankintalain vastaisia.