Julkisen hankinnan sai keskeyttää kun hankinnasta oli saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous

14.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Julkinen hankinta – hankintamenettelyn keskeyttäminen – vain yksi tarjous

Valittaja on esittänyt, että hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä. Valittajan mukaan hankinnan keskeyttäminen on syrjinyt valittajaa ja keskeyttämisellä on tosiasiassa pyritty välttämään valittajan valinta. Valittaja on vielä esittänyt, että tarjouskilpailussa on tosiasiassa ollut kyse markkinakartoituksesta ja että hankinnan keskeyttäminen mahdollistaa muiden tarjoajien menestymisen uudessa tarjouskilpailussa.

Hankintayksikkö on puolestaan esittänyt, että hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös on perustunut siihen, että hankinnasta on saatu vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Markkinaoikeus toteaa, että hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että hankintaviranomaisella ei ole velvollisuutta tehdä sopimusta ainoan tarjouskilpailuun soveltuvaksi osallistujaksi katsotun urakoitsijan kanssa (tuomio 16.9.1999, Fracasso ja Leitschutz, C-27/98, EU:C:1999:420, 33 kohta).

Markkinaoikeus toteaa hankintamenettelyn keskeyttämisen perustuneen siihen, että hankintayksikkö on saanut tarjousten vastaanottamisen määräaikaan mennessä vain yhden tarjouspyynnön vaatimukset täyttäneen tarjouksen. Hankintayksikkö ei näin ollen ole voinut suorittaa riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Valittajan esittämän markkinakartoitusta koskevan väitteen osalta markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole ilmennyt, että hankintayksikkö olisi aloittanut hankintamenettelyn markkinatilanteen kartoittamiseksi ilman aikomustakaan tehdä sopimusta. Asiassa ei ole muutoinkaan ilmennyt, että hankintayksikön hankintamenettelyn keskeyttämiselle ilmoittamat syyt eivät olisi olleet todellisia ja perusteltuja.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa esitetyn valossa ei ole myöskään perusteita katsoa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt valittajaa kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.