Tarjouspyyntö oli yksilöimätön, tarjoajien tasapuolinen asema ei tullut riittävästi turvatuksi

26.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:84 Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden ilmoittaminen – Hankinnan kohteen määritteleminen – Riittävät tiedot tarjouksen laatimiseksi – Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä avoimuuden periaatteet

Asiassa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, oliko Hansel Oy menetellyt polttonesteiden ja niiden säiliötoimitusten hankintaa koskevan puitejärjestelyn kilpailuttamisessa ja kyseistä hankintaa koskeneiden tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisessa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Asiassa oli ratkaistavana ensinnäkin kysymys siitä, oliko tarjouspyynnössä ilmoitettu puitejärjestelyn osapuolina olleet hankintayksiköt hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Toinen asiassa ratkaistava kysymys oli, oliko tarjouspyynnössä ilmoitettu riittävät tiedot toimituskohteista tarjoushintaan vaikuttaneiden kuljetuskustannusten arvioimiseksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Hansel Oy ei ollut menetellyt hankintasäännösten mukaisesti ilmoittaessaan puitejärjestelyn osapuolina oleviksi hankintayksiköiksi merkittävän määrän sellaisia hankintayksiköitä, jotka eivät etukäteen arvioiden ja Hansel Oy:n aikaisemman kokemuksen perusteella käytä puitejärjestelyä. Puitejärjestelyyn osallistumista harkinneet tarjoajat eivät olleet tämän vuoksi saaneet tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella realistista ja riittävää tietoa perustettavan puitejärjestelyn laajuudesta sen osapuolina olevien ja puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden osalta. Tarjouspyyntö ei siten ollut tältä osin ollut hankintasäännösten mukainen.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi, että tarjouspyynnössä ei ollut ilmoitettu tarjoushintaan vaikuttavien kuljetuskustannusten arvioimiseksi polttonesteiden toimituspaikkatietoja sellaisella tarkkuudella, että puitejärjestelyyn osallistumista harkinneet tarjoajat olisivat puitejärjestelyn osapuolina olevien hankintayksiköiden puutteellinen yksilöinti huomioon ottaen saaneet riittävät tiedot puitejärjestelyssä mukana olevien hankintayksiköiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista. Riittävät tiedot olisivat olleet annettavissa historiatietojen perusteella, jotka olivat olleet aikaisemman toimittajan tiedossa. Tarjouspyyntöasiakirjojen kokonaisuutena arvioiden riittämättömät tiedot tarjousten laatimiseksi olivat olleet omiaan vaikuttamaan siten, että tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön asema yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten laatimisessa ja tarjousten vertailussa ei ollut tullut tarjouskilpailussa riittävästi turvatuksi.

Korkein hallinto-oikeus kumosi markkinaoikeuden päätöksen sekä hankintapäätöksen optiovuosien osalta ja kielsi Hansel Oy:tä panemasta hankintapäätöstä täytäntöön optiovuosien osalta 7.3.2020 päättyvän sopimuskauden jälkeen.

Äänestys perusteluista 3–2.

Avainsanat