Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

20.9.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos – vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – syrjimätön kohtelu

ASIAN
TAUSTA

Lapin poliisilaitoksen (jäljempänä myös hankintayksikkö)
apulaispoliisipäällikkö on vainajien kuljetuspalveluja Rovaniemen,
Ylä-Lapin, Torniolaakson ja Käsivarren osa-alueilla ajalle
1.8.2015–30.6.2019 koskevassa hankintamenettelyssä valinnut 26.6.2015
tekemällään hankintapäätöksellä Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen
Rovaniemen alueen osalta.

Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on 4.8.2015 tekemällään
hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut 26.6.2015 tekemänsä
hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn Rovaniemen alueen
osalta.

Keskeyttämispäätöksen jälkeen hankintayksikkö on ilmoittanut 1.9.2015
julkaistulla uudella EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä
toteutettavasta vainajien kuljetusta Rovaniemen alueella koskevasta
palveluhankinnasta ajalle 1.11.2015–30.6.2019.
 Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on 4.11.2015 tekemällään
päätöksellä sulkenut tarjouskilpailusta Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n
tarjouksen ja valinnut Jokelan Hautaustoimisto Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön
ilmoituksen mukaan ollut noin 1.850.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole
allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hautauspalvelu Luoma-aho Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa
muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää
hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja
velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi
valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön
korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla
viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta
on ollut kohtuutonta. Valittaja kuuluu Suomen Hautaustoimistojen
Liittoon, jolla ei ole omaa yleissitovaa työehtosopimusta. Valittajan
yrityksessä sovelletaan niin sanottua yleistä työehtosopimusta, jonka
määrittelee työsopimuslaki. Yleinen työehtosopimus on kansankielinen
käytännön termi, jota käytetään yleisesti. Hankintayksikkö olisi voinut
selvittää asian pyytämällä tarvittaessa lisäselvitystä. Lisäselvityksen
pyytäminen ei olisi vaikuttanut tarjouksen hintaan tai laatuun.
Valittaja suorittaa parhaillaan kuljetuspalvelua hankintayksikölle, eikä
hankintayksikkö ole kyseenalaistanut sovellettavaa työehtosopimusta tai
keskeisiä työehtoja, minkä vuoksi hankintayksikön käytäntö ja
päätöksenteko ovat ristiriidassa.

Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia epätasapuolisesti ja
epäoikeudenmukaisesti. Nyt kyseessä olevan hankintamenettelyn voittanut
tarjoaja Jokelan Hautaustoimisto Oy oli saanut hintatiedot aiemmasta
samaa hankintaa koskevassa tarjouskilpailusta. Tällä tavoin sillä oli
helpompi tehdä tarjous uudessa hankintamenettelyssä. Valittaja ei ollut
saanut tietoja, koska hankinta oli keskeytetty.

Vastine

Vaatimukset

Lapin poliisilaitos on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön ehtojen vastainen ja
hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea tarjous tarjouskilpailusta.
Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajan toimittavan tarjouksen
liitteenä selvityksen työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai
muista keskeisistä työehdoista. Puheena olevalla toimialalla ei ole
sitovaa työehtosopimusta, jolloin tarjouksen tekijän olisi tullut
esittää selvitys palvelun tuottamiseen sovellettavasta
työehtosopimuksesta taikka selvitys muista keskeisistä työehdoista.
Valittajan viittaus yleiseen työehtosopimukseen ei anna selvitystä
vainajien kuljetuksessa sovellettavista työehdoista.

Hankintayksikkö ei ole suosinut toista tai muita tarjoajia.
Aikaisemmassa tarjouskilpailussa ovat tarjousvertailussa olleet mukana
sekä valittaja että Jokelan Hautaustoimisto Oy. Asianosaisaseman
perusteella Jokelan Hautaustoimisto Oy:llä on ollut oikeus saada
nähtäväkseen valittajan tarjousasiakirjat. Hankintaoikaisun johdosta
hankintapäätös on kumottu, hankinta keskeytetty ja käynnistetty uusi
kilpailutus. Kun valittajan tarjous on nyt kysymyksessä olevassa uudessa
kilpailutuksessa suljettu pois, ei valittajalla ole enää ollut oikeutta
muiden tarjoajien asiakirjoihin. Toisten tarjoajien asiakirjat eivät
myöskään ole vaikuttaneet valittajan tarjouksen poissulkemiseen.

Kuultavan lausunto

Jokelan Hautaustoimisto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa
valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 375
eurolla.

Valittaja ei ole esittänyt tarjouspyynnössä selkeästi vaadittuja tietoja
työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
Kuuluminen liittoon ei vapauta yritystä tarjouspyynnössä esitettyjen
vaatimusten noudattamiseen. Pelkkä viittaus yleiseen työehtosopimukseen
ei anna selvitystä sovellettavista työehdoista.

Suhteessa hankinnan kokoon, laatuun ja laajuuteen vaadittuja selvityksiä
voidaan pitää tarpeellisina ja niiden puuttumista
poissulkemisperusteena, koska hankinta on työvoimavaltainen. Kaikki
tarjoajat ovat olleet yhdenvertaisessa asemassa soveltuvuutta koskeviin
vaatimuksiin nähden.

Sillä, että hankintayksikkö on joutunut välttämättömän toiminnan
varmistamiseksi hankkimaan palveluita yritykseltä, joka ei ole täyttänyt
tarjouspyynnön ehtoja, ei ole merkitystä nyt käsiteltävänä olevan asian
kannalta. Hankintayksikön tai kuultavan syynä ei voida pitää sitä, että
valittaja on pyytänyt aiemman tarjouskilpailun asiakirjoja vasta
sitten, kun on tullut suljetuksi tarjouskilpailusta.

Oikeudenkäyntikulujen määrä vastaa kuultavan edustajan viiden tunnin
työmäärää ja on kohtuullinen ottaen huomioon kuultavan edustajan
koulutus- ynnä muun taustan.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen ja vaatinut, että kuultavan
vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin
mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat
kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia
tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja
suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 21 §:n 3 momentin mukaan, kun liitteen B palveluhankinnat
ylittävät lain 16 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun
EU-kynnysarvon, niihin on lisäksi sovellettava muun ohella mitä 44–46
§:ssä säädetään teknisistä eritelmistä, ympäristöominaisuuksia
koskevista teknisistä eritelmistä ja tarjoajan esittämästä näytöstä.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan
osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan
tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai
tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava
tarjouskilpailusta.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai
soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava ehdokkaiden tai
tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä
kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset
sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä
varten toimitettava. Pykälän 3 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien
soveltuvuuden arvioimiseksi vaadittavien selvitysten osalta voidaan
noudattaa soveltuvin osin, mitä 55–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää
ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta,
teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia
vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin
liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajien
soveltuvuutta koskevien vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi
pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan
edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan
luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja
selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai
tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia
vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 56 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää
ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja
muita asiakirjoja. Hankintalain 56 §:ää koskevien esitöiden (HE 50/2006
vp s. 101) mukaan säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä
pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään
puutteellisia selvityksiä vaan vastuu tarjouksen
tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta
on tarjoajalla. Pykälää koskevien esitöiden mukaan hankintayksiköllä on
oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja
selvityksiä.

Hankintamenettely

Hankintapäätöksen mukaan tarjouskilpailuun oli saapunut yhteensä kolme
tarjousta. Näistä yksi, valittajan tarjous on suljettu
tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnön liitteen 2 kohdan 2.2 “Vakuutus verojen ja
sosiaaliturvamaksujen maksamisesta sekä hankintalain
poissulkemisperusteiden soveltumattomuudesta” on edellytetty, että
tarjoaja toimittaa tarjouksen liitteenä selvityksen työhön
sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.

Valittaja on tarjouksensa liitteessä “Laadunvarmistus toimenpiteet”
ilmoittanut seuraavaa: “Työehtosopimus: Omassa liiketoiminnassani
noudatan yleistä työehtosopimusta ja hautausalan eettisiä arvoja”.
Valittaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa Tilaajavastuu.fi-raportin,
jonka kohdassa “Noudatettavat työehtosopimukset” on todettu seuraavaa:
“Yrityksen toimialalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta eikä yritys
ole sopinut työntekijöidensä kanssa omaa työehtosopimusta. Yritys
noudattaa työntekijöihinsä palkkauksen ja työehtojen osalta
työsopimuslain ja työaikalain määräyksiä.”

Voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä asiakirjan,
joka on otsikoitu selvitykseksi työhön sovellettavasta
työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista. Toiseksi tullut
tarjoaja on tarjouksessaan todennut kohdassa 10 “Työehtosopimus”
seuraavaa: “Tarjoaja soveltaa yleistä työehtosopimusta ja työaikalakia
ulkopuolisten työntekijöiden palkkauksessa. Yrittäjiä työaikalaki ei
sido.”

Hankintayksikön antaman selvityksen mukaan voittanut tarjoaja Jokelan
Hautaustoimisto Oy on saanut nähtäväkseen valittajan tarjousasiakirjat
samaa hankintaa koskeneen aikaisemman keskeytetyn hankintamenettelyn
osalta. Sekä aiemmassa keskeytetyssä hankintamenettelyssä että nyt
kyseessä olevassa hankintamenettelyssä tarjouspyyntöjen asiakirjat ja
tarjouspyyntöjen liitteinä olleet hintalomakkeet (liite 3) ovat olleet
Rovaniemen alueen osalta olennaisilta osiltaan samanlaiset. Kumpaankin
tarjouskilpailuun ovat osallistuneet samat kolme tarjoajaa.

Asian arviointi

Asiassa on arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt valittajan
esittämin tavoin hankintalain vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan
tarjouksen tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla
vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä
toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea
tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole tarjouspyynnössä vaadittuja
tarjoajien soveltuvuuden arviointiin liittyviä selvityksiä.
Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että
hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät.
Menettely ei kuitenkaan saa olla tarjoajia kohtaan syrjivää tai
epätasapuolista eikä suhteellisuus- tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Hankintayksikkö on katsonut, että valittajan esittämä selvitys
sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista
ei ole ollut riittävä eikä se ole vastannut tarjouspyynnössä
edellytettyä. Hankintayksikkö on kuitenkin katsonut kahden muun
tarjoajan tarjouksissa esitetyn riittäväksi ja tarjouspyynnön mukaiseksi
selvitykseksi. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjous on
sisältänyt jonkinlaista selvitystä työehdoista. Kun valittajan ja
erityisesti toiseksi tulleen tarjouksia verrataan nyt kysymykseltä
olevilta kohdin keskenään, ei voida tehdä päätelmää siitä, että
esimerkiksi toiseksi tulleen tarjoajan tarjous vastaisi tarjouspyyntöä
paremmin kuin valittajan tarjous. Huomioon ottaen näin ollen se, miten
hankintayksikkö on arvioinut muiden tarjoajien tarjouksia,
markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut tarjoajia
kohtaan tasapuolisesti, kun se on tässä asiassa sulkenut valittajan
tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on siten menetellyt
hankintalain vastaisesti.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on kohdellut
tarjoajia epätasapuolisesti ja epäoikeudenmukaisesti sen antaessa
aikaisemmassa samaa hankintaa koskeneessa keskeytetyssä
hankintamenettelyssä annettujen tarjousten hintatiedot Jokelan
Hautaustoimisto Oy:lle. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että
hankintalain 73 a §:n esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan jos
keskeytetty hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön
tulisi varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat
eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa
keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vain yksi aiempaan menettelyyn
osallistuneista tarjoajista eli tässä asiassa kysymyksessä olevan
hankintamenettelyn voittanut tarjoaja Jokelan Hautaustoimisto Oy on
saanut tietoonsa keskeytetyn hankintamenettelyn hintatiedot.
Markkinaoikeus katsoo, että kaikkia tarjouskilpailuun osallistuneita
tarjoajia on tullut pitää asianosaisina, joilla on ollut viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan
oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetyistä hinnoista.
Hankinnan kohdetta ei ole Rovaniemen alueen osalta mitenkään muutettu
nyt käsiteltävänä olevaa hankintamenettelyä aloitettaessa ja uusi
hankintamenettely on aloitettu noin kuukauden kuluessa hankinnan
keskeyttämispäätöksestä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön
edellä kuvattu menettely ei ole näissä olosuhteissa ollut omiaan
turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.
Hankintayksikkö on tältäkin osin menetellyt hankintalain vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt
hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.
Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten
määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole
allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön.
Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan
hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano
kieltää.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa
oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä
hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on
velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan
tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on
kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa
vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on
pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko
oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely
huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään
oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen
velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset
oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava
saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on
oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa
verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista
oikeudenkäyntikuluista on kuitenkin vähennettävä niihin sisällytetty
arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Lapin poliisilaitoksen 4.11.2015 tekemän
hankintapäätöksen POL-2015-965. Markkinaoikeus kieltää Lapin
poliisilaitosta tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen
perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 40.000
euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Lapin poliisilaitoksen korvaamaan
Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla
viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1
momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi
on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Lapin poliisilaitoksen ja Jokelan Hautaustoimisto
Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla
markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava,
jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti
Virtanen, Markus Mattila ja Riikka Pirttisalo.

http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankintaasiat/hankintaasiat/1474271167722.html

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments