Ylimääräisen maa-aineksen poistaminen tontilta ei ollut hankintaa vaan myyntiä

28.8.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus: Iisalmen kaupunki – kiviaineksen ottamiset ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön
julkinen hankinta – markkinaoikeuden toimivalta – hankinnan määritelmä

Iisalmen kaupunki on ilmoittanut 26.9.2013 julkaistulla kansallisella
hankintailmoituksella sekä 8. ja 17.10.2013 julkaistuilla
korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta Iisalmen
Peltomäen kallioalueen kiviaineksen ottamisesta ja tontin saattamisesta
asemakaavan mukaiseen tonttikäyttöön vuodesta 2014 vuoteen 2023.
– – –
Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään se, että hankintalaissa
tarkoitettu hankintayksikkö myy yritykselle kiviainesta tai vuokraa
yritykselle maa-alueen, ei merkitse sitä, että kyseessä olisi julkisia
hankintoja koskevissa oikeusohjeissa tarkoitettu hankinta. Asiaa on
tarkasteltava kokonaisuutena sen erityispiirteet huomioon ottaen.
– – –

Markkinaoikeus toteaa, että hankintailmoituksessa ja
urakkatarjouspyyntöasiakirjoissa on asetettu toimimisvelvoitteita, jotka
ovat kiviaineksen myynnille ja maa-alueen vuokraamiselle sanottuun
tarkoitukseen ominaisia. Kyseisten toimimisvelvoitteiden, kuten
esimerkiksi velvoitteet kiviaineksen louhimisesta ja
poiskuljettamisesta, ei siten vielä sinällään ole katsottava
tarkoittavan, että asiassa olisi kyse julkisesta hankinnasta.

Kyseessä
olevasta järjestelystä asiassa esitetyn selvityksen mukaan Iisalmen
kaupunki ei maksa mitään korvausta Savon Kuljetus Oy:lle kiviaineksen
ottamisesta ja tontin saattamisesta asemakaavan mukaiseen
tonttikäyttöön, vaan järjestelyssä on kyse siitä, että Savon Kuljetus Oy
maksaa Iisalmen kaupungille tältä ostamastaan kiviaineksesta. Se, että
järjestelyä kaupungin tontti tulee saatettua asemakaavan mukaiseen
tonttikäyttöön, ei anna aihetta arvioida järjestelyä toisin.

Edellä
esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että järjestelyn
pääasiallisena tarkoituksena on ollut kiviaineksen myynti. Järjestelyssä
ei siten ole katsottava olevan kysymys hankintalain 5 §:ssä
tarkoitetusta rakennusurakan tai käyttöoikeusurakan hankkimisesta.
Markkinaoikeudella ei näin ollen ole toimivaltaa tutkia valitusta.
Valitus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments