Markkinaoikeuden olisi tullut kuulla tarjouskilpailun voittanutta ennen päätöstä väliaikaisesta kiellosta

20.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2018:175

Julkinen hankinta – Markkinaoikeuden määräämä väliaikainen täytäntöönpanokielto – Valituslupa-asia – Tarjouskilpailun voittajan kuulematta jättäminen markkinaoikeudessa – Menettelyvirhe

Asiassa oli kysymys kansallisen
kynnysarvon ylittävästä hankinnasta, jossa muutoksenhaulla ei
lähtökohtaisesti ollut vaikutusta hankintasopimuksen tekemiseen.
Markkinaoikeus oli muutoksenhaun kohteena olevalla välipäätöksellään
kieltänyt hankintayksikköä asettamansa sakon uhalla väliaikaisesti
tekemästä hankintasopimusta tai muutoinkaan panemasta täytäntöön
hankintayksikön tekemää hankintapäätöstä. Kielto oli määrätty olemaan
voimassa siihen saakka, kunnes asia ratkaistaan tai asiassa toisin
määrätään. Kuultuaan asiassa hankintayksikköä markkinaoikeus oli tehnyt
päätöksensä varaamatta tarjouskilpailun voittaneelle yhtiölle
tilaisuutta lausua markkinaoikeuteen valittaneen yhtiön esittämästä
täytäntöönpanokieltoa koskevasta vaatimuksesta. Asiassa ei ollut kysymys
sellaisesta kiireellisestä tilanteesta, ettei yhtiötä olisi voitu
kuulla samalla, kun hankintayksikköä kuultiin.

Kun
otettiin huomioon asianosaisen kuulemista koskeva hallintolainkäyttölain
34 §, korkein hallinto-oikeus katsoi markkinaoikeuden menetelleen
virheellisesti, kun se ei ollut kuullut tarjouskilpailun voittanutta
yhtiötä. Koska yhtiö oli kuitenkin voinut korkeimmassa
hallinto-oikeudessa ilmaista kantansa markkinaoikeuden määräämään
väliaikaiseen täytäntöönpanokieltoon, asiaa ei ollut syytä mainitun
menettelyvirheen vuoksi palauttaa markkinaoikeudelle, eikä muutoksenhaun
kohteena ollutta markkinaoikeuden välipäätöstä ollut tällä perusteella
myöskään syytä kumota.

Asiassa ei ollut korkeimmassa
hallinto-oikeudessa esitetty sellaisia perusteita, että markkinaoikeuden
välipäätöstä olisi ollut syytä muuttaa huomioon ottaen myös se, että
pääasian käsittely oli markkinaoikeudessa kesken.

Korkein
hallinto-oikeus totesi lisäksi, että täytäntöönpanon väliaikaista
kieltämistä koskeva asia voitiin ottaa markkinaoikeudessa tarvittaessa
uudelleen käsiteltäväksi.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments