Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.5.2019 Oikeusuutiset

Lapsen mielipide selvitettävä kun vanhempi määrätään lasta koskevaan lähestymiskieltoon

KKO:2019:50 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Lähestymiskielto – Euroopan ihmisoikeussopimus – Perhe-elämän suoja – Lapsen oikeudet Käräjäoikeudessa oli vaadittu alaikäisten lasten toisen vanhemman A:n määräämistä vuoden ajaksi lähestymiskieltoon, jolla suojattaisiin lapsia. A oli vaatinut ensisijaisesti hakemuksen hylkäämistä ja toissijaisesti lähestymiskieltoon poikkeusta, jonka mukaan lapsilla on oikeus tavata häntä valvotusti kiellon voimassaoloaikana.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/05/lapsen-mielipide-selvitettava-kun-vanhempi-maarataan-lasta-koskevaan-lahestymiskieltoon/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Lähestymiskiellolle ei edellytyksiä kun häiritseviä viestejä oli lähetetty työnantajalle

THO:2018:2 Lähestymiskielto B oli riidattomasti lähettänyt A:n työnantajalle kaksi viestiä. Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, vaikka kysymys oli ollut A:han kohdistuneesta muulla vastaavalla tavalla kuin puhelimitse tai kirjeitse toteutuneesta A:n elinpiirin häirinnästä, lähestymiskiellon määräämisen edellytykset eivät kokonaisarvioinnissa täyttyneet. THO:2018:2

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/lahestymiskiellolle-ei-edellytyksia-kun-hairitsevia-viesteja-oli-lahetetty-tyonantajalle/
10.5.2017 Oikeusuutiset

Väliaikaiseen lähestymiskieltoon kohdistettu kantelu jätettiin tutkimatta

Edilex: Hovioikeus ei tutkinut kantelua vaikka tulkintaan ”voi asianosaisen oikeusturvan kattavuuden kannalta sisältyä puutteita” Kantelukirjelmässä oli muun ohella esitetty väitteitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa viitattujen niin sanottujen ehdottomien prosessinedellytysten puuttumisesta ja 2 kohdassa viitatun kuulemisvelvollisuuden laiminlyömisestä. Mikäli kantelua ei miltään osin oteta tutkittavaksi, muutoksenhakuoikeus toteutuu…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/valiaikaiseen-lahestymiskieltoon-kohdistettu-kantelu-jatettiin-tutkimatta/
26.2.2016 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti lähestymiskiellon vaikka hakija ei hovioikeudessa halunnut kertoa asiasta

HelHO:2015:18 Lähestymiskielto A on vaatinut valituksen hylkäämistä ja on ilmoittanut, että lähestymiskiellon perusteet ovat edelleen olemassa, vaikka ei olekaan halunnut enää hovioikeudessa kertoa tapahtumista. Hovioikeus toteaa, että A on kertonut hakemuksensa perusteluissa yksityiskohtaisesti kokemastaan väkivallasta, uhkailusta ja häirinnästä. Hakemuksen liitteenä on ollut käräjäoikeuden mainitsemat tutkintailmoitukset, joista ilmenee muun muassa, että…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/hovioikeus-vahvisti-lahestymiskiellon-vaikka-hakija-ei-hovioikeudessa-halunnut-kertoa-asiasta/
10.12.2015 Oikeusuutiset

Tuomioistuinmaksuja korotetaan 1.1.2016 alkaen.

Maksut nousevat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista. Nykyisin ilmaiseksi käsiteltävistä asioista muuttuvat maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset asiat muuttuvat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita. Oikeudenkäyntimaksut nousevat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen yleisesti 50 – 500 euroa,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/tuomioistuinmaksuja-korotetaan-1-1-2016-alkaen/
29.9.2015 Oikeusuutiset

OM: Tuomioistuinmaksuja esitetään korotettavaksi lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia

Hallitus esittää tuomioistuinmaksujen korottamista ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien määrän vähentämistä. Tuomioistuinasioinnista tulisi pääsääntöisesti maksullista Esityksen tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa maksujen ohjausvaikutusta. Maksut voivat johtaa perusteettomien valitusten vähenemiseen ja siten pienentää tuomioistuimeen tulevien asioiden määrää. Tällöin voimavaroja voidaan ohjata niihin asioihin, joissa oikeusturvan tarve on suurin. Nykyisillä maksuilla katetaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/om-tuomioistuinmaksuja-esitetaan-korotettavaksi-lahemmaksi-asioiden-kasittelyn-kustannuksia/
20.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdolliseksi 24. maaliskuuta lähtien

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Uudistus tulee voimaan 24. maaliskuuta 2015 Yhdessä EU-jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella henkilö voi saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen. Tarkoituksena on tehostaa rikoksen uhrien…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-mahdolliseksi-24-maaliskuuta-lahtien/
27.11.2014 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltojen tunnustaminen EU-maiden välillä tulossa mahdolliseksi

Lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustaminen EU-maiden välillä mahdollistetaan panemalla täytäntöön asiaa koskeva EU-direktiivi ja sitä täydentävä asetus. Hallitus antoi niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan esityksen eduskunnalle Esityksen mukaan henkilö voisi yhdessä jäsenvaltiossa annetun eurooppalaisen suojelumääräyksen perusteella saada suojaa myös siirtyessään toiseen jäsenvaltioon ilman, että hänen tarvitsisi siellä käynnistää uutta menettelyä suojelua saadakseen.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/om-lahestymiskieltojen-tunnustaminen-eu-maiden-valilla-tulossa-mahdolliseksi/
27.9.2014 Oikeusuutiset

KKO kumosi pitkään jatkuneen lähestymiskiellon. Todistustaakka uhan jatkumisesta vain hakijalla.

KKO:2014:68 Lähestymiskielto – Lähestymiskiellon uudistaminen A oli vuosina 2000 ja 2001 annetuilla tuomiolla määrätty ensin hänen ja B:n yhteistä lasta C:tä ja sitten myös B:tä koskevaan laajennettuun lähestymiskieltoon. Lapsen suojaksi kielto oli määrätty sillä perusteella, että oli perusteltu aihe olettaa, että A tulisi tekemään lapsen vapauteen kohdistuvan rikoksen viemällä lapsen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/kko-kumosi-pitkaan-jatkuneen-lahestymiskiellon-todistustaakka-uhan-jatkumisesta-vain-hakijalla/
23.5.2014 Oikeusuutiset

SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran torjumisesta. Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee yleensä suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle asuinpaikkakunnalle peitehenkilöllisyyden turvin. Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten ohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein. Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/sm-todistajansuojeluohjelma-on-aarimmainen-keino-suojella-rikosprosessin-todistajaa/