SM: Todistajansuojeluohjelma on äärimmäinen keino suojella rikosprosessin todistajaa

23.5.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto on antanut 22.5 eduskunnalle hallituksen esityksen todistajansuojelua koskevasta lainsäädännöstä. Uusi lainsäädäntö tulisi voimaan vuoden 2015 alusta

Todistajansuojeluohjelmassa kyse on suojeltavan henkeä uhkaavan vaaran
torjumisesta. Todistajansuojeluohjelman aloittaminen merkitsee yleensä
suojeltavan henkilön sijoittamista uudelle asuinpaikkakunnalle
peitehenkilöllisyyden turvin. Kyse on suuresta elämänmuutoksesta, joten
ohjelmaa ei tulisi aloittaa kevyin perustein.

Ennen todistajansuojeluohjelman aloittamista arvioidaan aina,
voidaanko henkilöä suojella muilla tavoin. Näitä keinoja ovat
esimerkiksi lähestymiskielto, yhteystietojen salaaminen ja erilaiset
kodin turvajärjestelmät. Varsinainen todistajansuojeluohjelma aloitetaan
vain, jos mitkään muut keinot eivät ole riittäviä henkilön
suojelemiseksi henkeä ja terveyttä uhkaavalta vakavalta vaaralta.

Tarve liittyy yleensä järjestäytyneeseen rikollisuuteen

Näin vakavia uhkailutapauksia ilmenee Suomessa harvoin. Poliisi
arvioi, että uusia suojelutapauksia olisi vain muutama vuosittain. Lain
vaikutukset olisivat kuitenkin merkittäviä sekä yksilötasolla että
laajemmin yhteiskunnallisesti rikosoikeudellisen vastuun toteutumisen
kautta. Todistajansuojeluohjelma lisäisi viranomaisen mahdollisuuksia
suojella henkensä puolesta pelkääviä todistajia ja muita henkilöitä.

Todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin suojella periaatteessa myös
muita kuin rikosprosessissa kuultavia henkilöitä. Poliisin arvion mukaan
todistajansuojeluohjelman tarve liittyy kuitenkin tyypillisesti
järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kyseessä on yleensä henkilö, joka
kuuluu itsekin rikollisryhmään tai sen välittömään vaikutuspiiriin, ja
joka haluaa jättää rikollisen elämäntavan ja rikollisryhmän. Tätä
arviota puoltavat myös kansainväliset kokemukset.

Keskusrikospoliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman toteuttamisesta.
Keskusrikospoliisi toimisi tarvittaessa yhteistyössä muiden
viranomaisten kanssa. Laissa säänneltäisiin toiminnan yleisistä
reunaehdoista, mutta kussakin suojelutapauksessa tarvittavat yksittäiset
toimenpiteet arvioitaisiin tapauskohtaisesti.

Euroopassa todistajansuojelu on vakiintunut osa poliisin toimintaa

Todistajien ja muiden kuultavien asemaa on Suomen lainsäädännössä
turvattu monin tavoin, mutta todistajansuojeluohjelmasta ei ole voimassa
olevaa lainsäädäntöä. Useimmissa muissa Euroopan unionin maissa on jo
todistajansuojeluohjelmaa koskeva lainsäädäntö, ja ohjelma on
vakiintunut osa poliisin toimintaa.

Todistajansuojeluohjelman kustannukset riippuvat suojeltavien
lukumäärästä, joten niitä on vaikea arvioida etukäteen. Myös
yksittäisten suojelutapausten kustannuksissa voi olla suuria eroja.
Todistajansuojeluohjelman kustannukset olisivat arviolta noin 700 000
euroa vuodessa.

Hallituksen esitystä on käsitelty valmistelun tueksi asetetussa
poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa sisäministeriön lisäksi
edustettuina olivat oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,
Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi,
Väestörekisterikeskus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos
ja tietosuojavaltuutetun toimisto.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments