Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.11.2023 Oikeusuutiset

Työaikalain kanneaikasäännöstä ei sovellettu vaadittaessa korvausta saamatta jääneistä työehtosopimuksen mukaisista ”pekkaspäivistä”

KKO:2023:92 Työaika – Työaikalain soveltamisala – Kanneaika Työaikalaissa (605/1996) säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, että työntekijälle ei ollut annettu hänelle kertyneitä työajan lyhennysvapaita työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Vrt. KKO:2018:10 KKO:1997:120 13. – – – A:n kokonaistyöaika vuositasolla on sinänsä työnantajan työsuhteen ehtojen vastaisen menettelyn vuoksi muodostunut suuremmaksi kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tyoaikalain-kanneaikasaannosta-ei-sovellettu-vaadittaessa-korvausta-saamatta-jaaneista-tyoehtosopimuksen-mukaisista-pekkaspaivista/
27.9.2023 Oikeusuutiset

Virkamiehen palkkatiedot ovat julkisia – pyytäjälle olisi tullut toimittaa tiedot ortopedien palkoista pyydetyllä tavalla

Itä-Suo­men HAO:  Tietosuoja – Nimikirjalaki – Asiakirjajulkisuus – Henkilörekisteri – Käyttötarkoitus – Yksityinen käyttö – Asiakirjan antamistapa Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, oliko Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) henkilöstöjohtaja voinut hylätä valittajan tietopyynnön, jolla valittaja oli pyytänyt saada itselleen omat ja tietopyynnöistä tarkemmin ilmenevän yhdeksän muun Tules-kirurgian ortopedin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/virkamiehen-palkkatiedot-ovat-julkisia-pyytajalle-olisi-tullut-toimittaa-tiedot-ortopedien-palkoista-pyydetylla-tavalla/
23.6.2021 Oikeusuutiset

Liiallisten ylitöiden teettäminen rangaistiin työturvallisuusrikoksena

KKO:2021:52 Työrikos – Työturvallisuusrikos – Työaikasuojelurikos – Työaika Työnantajan edustajia syytettiin työturvallisuusrikoksesta sillä perusteella, että he olivat teettäneet työntekijöillä ylityötä huomattavasti yli työaikalaissa sallitun enimmäismäärän. Korkein oikeus katsoi, että työaikalain säännöksiä ylityön enimmäismäärästä ei voida pitää rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:ssä tarkoitettuina työturvallisuusmääräyksinä. Työnantajan edustajat olivat kuitenkin rikkoneet…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/liiallisten-ylitoiden-teettaminen-rangaistiin-tyoturvallisuusrikoksena/
11.5.2021 Tiedotteet

Asianajajaliitto käynnistää asianajoalan työhyvinvointikampanjan

Kaikilla asianajotoimistoissa on #oikeusjaksaa Asianajoalan työntekijöiden ympäripyöreät työtunnit ja uupumisriski ovat herättäneet viime päivinä huolta ja keskustelua niin mediassa kuin sosiaalisessa mediassa. Jaksamisongelma on näkynyt alalla jo pitkään. Asianajajaliitto tunnistaa asianajotyöhön liittyvät haasteet ja työhön liittyvän ylikuormituksen ja käynnistää tänään viestinnällisen työhyvinvointikampanjan nimeltään Oikeus jaksaa, johon kaikki asianajotoimistot voivat halutessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/asianajajaliitto-kaynnistaa-asianajoalan-tyohyvinvointikampanjan/
10.5.2021

Oikeus jaksaa

Oikeus jaksaa -kampanja Asianajajaliitto järjestää kaikille asianajotoimistoille työhyvinvointiin liittyvän #oikeusjaksaa-kampanjan. Kampanjassa kannustamme kaikkia asianajotoimistoja huolehtimaan toimiston työntekijöiden työhyvinvoinnista. Mukana ovat jo Asianajajaliiton hallituksen jäsenten toimistot, jotka on listattu alempana sivulla. Kampanjaan voi osallistua sitoutumalla työskentelyssään julkisesti seuraaviin periaatteisiin:

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/yhteiskuntavastuu/oikeus-jaksaa-kampanja/
31.7.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio korkeimman oikeuden tekemään ratkaisupyyntöön

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Palkanlisinä maksettavat korvaukset – Lastensuojelujärjestö – Lapsikylävanhemmat – Lapsikylävanhemman tilapäinen poissaolo – Lapsikylävanhempien sijaisiksi palkatut työntekijät – Käsite Ennakkoratkaisupyyntö koskee tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-korkeimman-oikeuden-tekemaan-ratkaisupyyntoon/
6.4.2017 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Työntekijät, jotka toimivat lapsikylävanhempien sijaisina näiden poissa ollessa työnantajanaan lastensuojeluyhdistys, joka järjestää kuntien huostaan ottamille lapsille perheenomaista huoltoa ja hoitoa lapsikylissä Ennakkoratkaisupyyntö koskee tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-korkeimman-oikeuden-ennakkoratkaisupyynnosta/
22.6.2014 Oikeusuutiset

Työsuhteen laittomasta päättämisestä saatu korvaus oli verovapaa kärsimyskorvaus

Turun HAO: Työsuhde – Irtisanominen – Työsuhteen perusteeton päättäminen – Korvaus aineettomasta vahingosta – Verosta vapaa korvaus X oli vaatinut, että työsuhteen perusteettomasta päättämisestä aiheutuneesta aineettomasta vahingosta saatua korvausta pidetään verosta vapaan vahingonkorvauksena. Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi X:n vaatimuksen. X oli työskennellyt työnantaja Y:n palveluksessa vuodenvaihteesta 2002. Työsuhde oli päättynyt 2.3.2007…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/tyosuhteen-laittomasta-paattamisesta-saatu-korvaus-oli-verovapaa-karsimyskorvaus/
24.5.2023 Oikeusuutiset

Puhelinmarkkinointityön katsottiin tapahtuneen työsuhteessa

VakO:Työeläke – Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piirin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä A hakeutui X Oy:öön puhelinmarkkinointityöhön yhtiön internet-sivuilla olleen työpaikkailmoituksen perusteella. Ilmoituksesta ei käynyt ilmi, että työtä tehtäisiin yrittäjänä tai että palkkion maksu tapahtuisi kolmannen osapuolen kautta. A:n ja X Oy:n solmimassa toimeksiantosopimuksessa sovittiin muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/puhelinmarkkinointityon-katsottiin-tapahtuneen-tyosuhteessa/
14.3.2022 Oikeusuutiset

KKO: Huolellinen asianajo edellyttää, että asianosainen asiamiehineen tarkistaa käsittelyn kestäessäkin vaatimuksiaan, jos muutokset oikeustilassa antavat siihen aihetta

KKO:2022:14 Saamisen vanhentuminen – Kanneaika – Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli velvoittanut yhtiön suorittamaan entiselle työntekijälleen ylityökorvauksia. Yhtiö valitti hovioikeuteen katsoen, että ylityökorvauksia koskevat työntekijän saatavat olivat vanhentuneet huomioon ottaen asian käräjäoikeusvaiheessa annetusta Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevä uusi oikeusohje työaikasidonnaisten saatavien vanhentumisesta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-huolellinen-asianajo-edellyttaa-etta-asianosainen-asiamiehineen-tarkistaa-kasittelyn-kestaessakin-vaatimuksiaan-jos-muutokset-oikeustilassa-antavat-siihen-aihetta/