Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisupyynnöstä

6.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/88/EY – 17 artikla – Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Työntekijät, jotka toimivat lapsikylävanhempien sijaisina näiden poissa ollessa työnantajanaan lastensuojeluyhdistys, joka järjestää kuntien huostaan ottamille lapsille perheenomaista huoltoa ja hoitoa lapsikylissä

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY(2) 17 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Hannele
Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen ja Satu Piik ja toisaalta heidän
työnantajansa, SOS-Lapsikylä ry, ja joka koskee ylityö-, iltatyö-,
yötyö-, lauantaityö- ja sunnuntaityökorvausten jättämistä maksamatta
pääasian kantajille vuosina 2006–2009.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Tietyistä työajan
järjestämistä koskevista seikoista 4.11.2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/88/EY 17 artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, että sen soveltamisala ei voi kattaa
lapsikylävanhemman sijaisena toimivan työntekijän lapsikyläkodissa
tekemää työtä, kun kyseinen työntekijä ei voi vapaasti päättää
työaikansa pituudesta kokonaisuudessaan, ja näin on huolimatta siitä,
että hän luo perheenomaiset olosuhteet sekä asuu lasten kanssa ja
huolehtii tällöin itsenäisesti lasten tarpeista vastaavalla tavalla kuin
vanhemmat yleensä huolehtivat.

Sitä vastoin
direktiivin 2003/88 17 artiklan 3 kohdan b ja c alakohtaa voidaan
soveltaa tämäntyyppiseen työhön sillä edellytyksellä, että kyseisen
direktiivin 17 artiklan 2 kohdan vaatimuksia noudatetaan, mikä
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarvittaessa
tarkistaa.

Linkki asiaan C-175/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments