Työaikalain kanneaikasäännöstä ei sovellettu vaadittaessa korvausta saamatta jääneistä työehtosopimuksen mukaisista “pekkaspäivistä”

28.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:92 Työaika – Työaikalain soveltamisala – Kanneaika

Työaikalaissa (605/1996) säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, että työntekijälle ei ollut annettu hänelle kertyneitä työajan lyhennysvapaita työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla.

Vrt. KKO:2018:10 KKO:1997:120

13. – – – A:n kokonaistyöaika vuositasolla on sinänsä työnantajan työsuhteen ehtojen vastaisen menettelyn vuoksi muodostunut suuremmaksi kuin sen olisi työsuhteen ehtojen mukaan kuulunut olla, ja vaatimuksia voi tässä mielessä pitää työaikaliitännäisinä. Vaatimukset eivät kuitenkaan niiden syntyperuste huomioon ottaen rinnastu työaikalain korvausjärjestelmän mukaisiin korvauksiin samalla tavalla kuin työehtosopimuksen mukaisten ylityö-, iltatyö-, yötyö-, lauantaityö- ja sunnuntaityökorvausten on ratkaisussa KKO 2018:10 katsottu rinnastuvan. Kun lisäksi lakia tulkittaessa lähtökohtana on säännöksen sanamuoto, Korkein oikeus katsoo, ettei ole perusteltua tulkinnalla entisestään laajentaa kanneaikasäännöksen soveltamisalaa siten, että nyt kysymyksessä olevan kaltaisissa vaatimuksissa katsottaisiin olevan kysymys työaikalaissa tarkoitetuista korvauksista.

KKO:2023:92

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments