Generic filters
Exact matches only
28.11.2023 Oikeusuutiset

Työaikalain kanneaikasäännöstä ei sovellettu vaadittaessa korvausta saamatta jääneistä työehtosopimuksen mukaisista “pekkaspäivistä”

KKO:2023:92 Työaika – Työaikalain soveltamisala – Kanneaika Työaikalaissa (605/1996) säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, että työntekijälle ei ollut annettu hänelle kertyneitä työajan lyhennysvapaita työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Vrt. KKO:2018:10 KKO:1997:120 13. – – – A:n kokonaistyöaika vuositasolla on sinänsä työnantajan työsuhteen ehtojen vastaisen menettelyn vuoksi muodostunut suuremmaksi kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tyoaikalain-kanneaikasaannosta-ei-sovellettu-vaadittaessa-korvausta-saamatta-jaaneista-tyoehtosopimuksen-mukaisista-pekkaspaivista/
19.10.2023 Oikeusuutiset

Työnantajalla ei ollut oikeutta yksipuolisesti muuttaa työaikamuotoa koskevaa ehtoa työsopimuksessa

KKO:2023:76  Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Työsopimuksen ehtojen muuttaminen Työnantaja oli yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työaikamuotoa, minkä johdosta työpäivään oli lisätty puolen tunnin pituinen palkaton ruokailutauko, kun työntekijät olivat aiemmin saaneet ruokailla joutuisasti työaikana. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että valtaosaan työsopimuksista sisältyi sitova työaikamuotoa koskeva ehto, jota työnantajalla ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/tyonantajalla-ei-ollut-oikeutta-yksipuolisesti-muuttaa-tyoaikamuotoa-koskevaa-ehtoa-tyosopimuksessa/
15.12.2022 Lausunnot

Lausunto uuden työaikalain (872/2019) toimivuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö Dnro L2022-60 Lausuntopyyntönne: VN/23169/2022, 20.9.2022 UUDEN TYÖAIKALAIN (872/2019) TOIMIVUUDEN SELVITTÄMINEN Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliiton havaintojen mukaan 1.1.2020 voimaan tullut työaikalaki (872/2019) on otettu hyvin työnantaja- ja työntekijäkentässä vastaan. Asianajajaliitto pitää positiivisena työaikalakiin sisällytettyjä uusia jouston mahdollisuuksia liittyen muun muassa liukuvaan työaikaan (12…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-uuden-tyoaikalain-872-2019-toimivuudesta/
23.7.2022 Oikeusuutiset

Liikuntakeskuksen ylläpitosiivousta ei ollut välttämätöntä tehdä yöllä – edellytyksiä yötyöluvan myöntämiseen ei ollut

TT 2022:51 Valitusasia – Yötyö Asiassa oli kysymys siitä, oliko kaupungin omistaman vesiliikuntakeskuksen ylläpitosiivoustyötä pidettävä sellaisena työaikalain 8 §:n 2 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuna työnä, jonka teettämiseen ei tarvita yötyölupaa, tai sellaisena saman lain 39 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuna työnä, jonka teettämiseen yötyönä voitaisiin myöntää poikkeuslupa.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/07/liikuntakeskusken-yllapitosiivousta-ei-ollut-valttamatonta-tehda-yolla-edellytyksia-yotyoluvan-myontamiseen-ei-ollut/
30.6.2022 Oikeusuutiset

Työsopimuksella sovittua työaikaa voitiin pidentää kiky-tunneilla

Kor­kein oi­keus kat­soi en­nak­ko­pää­tök­ses­sään, että työ­eh­to­so­pi­muk­sel­la oli poik­keuk­sel­li­ses­ti voi­tu hei­ken­tää työn­te­ki­jän työ­so­pi­muk­sel­la so­vit­tu­ja eh­to­ja. Työsopimuksessa työntekijän säännölliseksi työajaksi oli sovittu 37,5 tuntia viikossa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesti alan työehtosopimukseen oli otettu määräys 24 tunnin vuosittaisesta työajan pidentämisestä. Työnantajayhtiössä oli tehty työehtosopimuksen mukainen paikallinen sopimus, jossa viikkotyöaikaan lisättiin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/tyosopimuksella-sovittua-tyoaikaa-voitiin-pidentaa-kiky-tunneilla/
18.6.2022 Oikeusuutiset

Hämeen poliisien matka Helsinkiin turvaamaan valtiovierailua ei ollut kokonaisuudessaan työaikaa

Työtuomioistuin TT 2022:41 Lepoaika – Matka-aika – Työaika Kysymys siitä, oliko poliisin Jouha-yksikön matka-aika Hämeen pääpoliisiasemalta Lahdesta Helsinkiin erääseen työvierailuun liittyvään turvaamistehtävään luettava työajaksi. Asiassa ei esitetty riittävää selvitystä siitä, että koko matka-aikaa olisi tullut pitää varsinaisena työsuorituksena kaikille yksikön jäsenille. Kanne hylättiin. (Ään.) TT 2022:41

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hameen-poliisien-matka-helsinkiin-turvaamaan-valtiovierailua-ei-ollut-kokonaisuudessaan-tyoaikaa/
12.11.2021 Oikeusuutiset

Unionin tuomioistuin täsmentää käsitteen ”työaika” ulottuvuutta varallaolojärjestelmän mukaisen päivystysjakson osalta

Tuomio asiassa C-214/20 Dublin City Council MG, joka on varalla oleva palomies ja osa-aikaisesti Dublin City Councilin (Dublinin kaupunginvaltuusto, Irlanti) palveluksessa, on varallaolojärjestelmän mukaisen päivystysjärjestelmän nojalla sen paloaseman, joka hänet on kouluttanut, käytettävissä. Hän on velvollinen osallistumaan 75 prosenttiin tämän paloaseman interventioista, ja hänellä on oikeus pidättyä jäljelle jäävistä interventioista.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/unionin-tuomioistuin-tasmentaa-kasitteen-tyoaika-ulottuvuutta-varallaolojarjestelman-mukaisen-paivystysjakson-osalta/
1.11.2021 Oikeusuutiset

Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Wolt Enterprises Oy:n ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa. Päätöksessä velvoitetaan Woltia 14 päivän sisällä ryhtymään toimenpiteisiin työaikakirjapidon pitämiseksi tai tekemään toimenpiteistä selvitys työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen päätöksestä voi myös valittaa hallinto-oikeuteen. Työsuojeluviranomainen teki päätöksen kokonaisarvioinnin perusteella. Työsuojeluviranomainen katsoo asiaa työlainsäädännön näkökulmasta, ja työnantajavelvoitteet on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/tyosuojeluviranomainen-katsoo-etta-woltin-ruokalahetit-ovat-tyosuhteessa/
23.9.2021 Oikeusuutiset

Työajan oltua 0-40 tuntia viikossa eri kohteissa, työsuhde ei purkautunut kun työntekijä ei saapunut työhön lomansa jälkeen

KKO:2021:66 Työsopimus – Työsopimuksen päättäminen – Työsopimuksen purkautuneena pitäminen Työntekijän työsopimuksen mukainen työaika oli ollut 0–40 tuntia viikossa ja hän oli tehnyt työtä vaihtuvissa työkohteissa. Työntekijän vuosiloman jälkeen työnteon oli ollut määrä jatkua. Loman päättyessä työntekijä ei ollut selvittänyt eikä työnantaja ollut ilmoittanut työntekijälle uutta työkohdetta. Työntekijä ei ollut saapunut…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/tyoajan-oltua-0-40-tuntia-viikossa-eri-kohteissa-tyosuhde-ei-purkautunut-kun-tyontekija-ei-saapunut-tyohon-lomansa-jalkeen/
23.6.2021 Oikeusuutiset

Liiallisten ylitöiden teettäminen rangaistiin työturvallisuusrikoksena

KKO:2021:52 Työrikos – Työturvallisuusrikos – Työaikasuojelurikos – Työaika Työnantajan edustajia syytettiin työturvallisuusrikoksesta sillä perusteella, että he olivat teettäneet työntekijöillä ylityötä huomattavasti yli työaikalaissa sallitun enimmäismäärän. Korkein oikeus katsoi, että työaikalain säännöksiä ylityön enimmäismäärästä ei voida pitää rikoslain 47 luvun 1 ja 8 §:ssä tarkoitettuina työturvallisuusmääräyksinä. Työnantajan edustajat olivat kuitenkin rikkoneet…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/liiallisten-ylitoiden-teettaminen-rangaistiin-tyoturvallisuusrikoksena/