Lausunto uuden työaikalain (872/2019) toimivuudesta

15.12.2022 | Lausunnot

Työ- ja elinkeinoministeriö

Dnro L2022-60

Lausuntopyyntönne: VN/23169/2022, 20.9.2022
UUDEN TYÖAIKALAIN (872/2019) TOIMIVUUDEN SELVITTÄMINEN

Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.

Asianajajaliiton havaintojen mukaan 1.1.2020 voimaan tullut työaikalaki (872/2019) on otettu hyvin työnantaja- ja työntekijäkentässä vastaan.

Asianajajaliitto pitää positiivisena työaikalakiin sisällytettyjä uusia jouston mahdollisuuksia liittyen muun muassa liukuvaan työaikaan (12 §), joustotyöaikaan (13 §) ja työaikapankkiin (14 §). Asianajajaliiton arvion mukaan erityisesti työnantajat, jotka eivät ole sidottuja mihinkään työehtosopimukseen, ovat hyödyntäneet työaikalain mahdollistamia joustoja. Työnantajat ovat uuden työaikalain voimassaoloaikana päivittäneet työsopimuspohjiaan sekä työaikaohjeistuksiaan, ja jossain määrin tehneet myös lain mahdollistamia joustotyöaikasopimuksia.

Asianajajaliiton tiedossa ei ainakaan tässä vaiheessa ole voimassa olevan työaikalain soveltamiseen liittyviä erityisiä riitoja. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan työaikalakiin on tullut joitain parannuksia aiempaan työaikalakiin verrattuna vähentämään työaikakysymyksiin liittyviä tulkinta- tai soveltamisriitoja, esimerkiksi soveltamisalapoikkeuksia koskevaan säännökseen (2 §) tullut lisäys työaika-autonomiasta sekä nimenomainen säännös ylitöiden kertymisestä liukuvassa työajassa (16 §:n 5 momentti).

Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 2022

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Niko Jakobsson
Suomen Asianajajaliiton pääsihteeri

LAATI
Asianajaja Maria Penttilä, Asianajotoimisto Roihu Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu työoikeuden asiantuntijaryhmässä.