Generic filters
Exact matches only
7.6.2024 Oikeusuutiset

Työaikalain säännös oli direktiivin vastainen – ei voitu soveltaa kun perheenjäsen toimi henkilökohtaisena avustajana

KHO:2024:83 Vammaispalvelu – Palveluasuminen kotiin – Henkilökohtainen avustaja – Työnantajamalli – Työnantajan perheenjäsen – Työaikalain soveltamisala – Työaikadirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus – Vertikaalinen välitön oikeusvaikutus Kuntayhtymä oli myöntänyt A:lle vammaispalvelulain perusteella palveluasumisen kotiin, joka toteutettiin henkilökohtaisen avun avulla. Käytössä oli työnantajamalli, jossa A toimi työnantajana ja avustajana hänen tyttärensä. Kuntayhtymä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/tyoaikalain-saannos-oli-direktiivin-vastainen-ei-voitu-soveltaa-kun-perheenjasen-toimi-henkilokohtaisena-avustajana/
28.11.2023 Oikeusuutiset

Työaikalain kanneaikasäännöstä ei sovellettu vaadittaessa korvausta saamatta jääneistä työehtosopimuksen mukaisista “pekkaspäivistä”

KKO:2023:92 Työaika – Työaikalain soveltamisala – Kanneaika Työaikalaissa (605/1996) säädettyä kanneaikaa ei sovellettu vaatimuksiin, jotka perustuivat siihen, että työntekijälle ei ollut annettu hänelle kertyneitä työajan lyhennysvapaita työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla. Vrt. KKO:2018:10 KKO:1997:120 13. – – – A:n kokonaistyöaika vuositasolla on sinänsä työnantajan työsuhteen ehtojen vastaisen menettelyn vuoksi muodostunut suuremmaksi kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tyoaikalain-kanneaikasaannosta-ei-sovellettu-vaadittaessa-korvausta-saamatta-jaaneista-tyoehtosopimuksen-mukaisista-pekkaspaivista/
15.12.2022 Lausunnot

Lausunto uuden työaikalain (872/2019) toimivuudesta

Työ- ja elinkeinoministeriö Dnro L2022-60 Lausuntopyyntönne: VN/23169/2022, 20.9.2022 UUDEN TYÖAIKALAIN (872/2019) TOIMIVUUDEN SELVITTÄMINEN Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Asianajajaliiton havaintojen mukaan 1.1.2020 voimaan tullut työaikalaki (872/2019) on otettu hyvin työnantaja- ja työntekijäkentässä vastaan. Asianajajaliitto pitää positiivisena työaikalakiin sisällytettyjä uusia jouston mahdollisuuksia liittyen muun muassa liukuvaan työaikaan (12…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/lausunto-uuden-tyoaikalain-872-2019-toimivuudesta/
31.8.2022 Lausunnot

Lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros

Ulkoministeriölle Asia: Suomen Asianajajaliiton lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksesta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta; Suomen kolmas valvontakierros; VN/19159/2022, VN/19159/2022-UM-1 Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanoa seuraavan asiantuntijaryhmä GRETA:n kyselylomakkeesta. Suomen Asianajajaliiton lausuma koskee sen toimialaan kuuluvia kyselylomakkeen kysymyksiä oikeudellisesta avustamisesta ja oikeusavusta (kohta 2), korvausvaatimuksista (kohta 3) ja valtion…

https://asianajajaliitto.fi/2022/08/lausunto-euroopan-neuvoston-yleissopimuksesta-ihmiskaupan-vastaisesta-toiminnasta-suomen-kolmas-valvontakierros/
1.11.2021 Oikeusuutiset

Työsuojeluviranomainen katsoo, että Woltin ruokalähetit ovat työsuhteessa

Työsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan Wolt Enterprises Oy:n ruokalähetit ovat työsuhteessa ja heidän tekemistään työtunneista tulee pitää työaikakirjanpitoa. Päätöksessä velvoitetaan Woltia 14 päivän sisällä ryhtymään toimenpiteisiin työaikakirjapidon pitämiseksi tai tekemään toimenpiteistä selvitys työsuojeluviranomaiselle. Työsuojeluviranomaisen päätöksestä voi myös valittaa hallinto-oikeuteen. Työsuojeluviranomainen teki päätöksen kokonaisarvioinnin perusteella. Työsuojeluviranomainen katsoo asiaa työlainsäädännön näkökulmasta, ja työnantajavelvoitteet on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/tyosuojeluviranomainen-katsoo-etta-woltin-ruokalahetit-ovat-tyosuhteessa/
21.5.2021

Varapuheenjohtajan katsaus: Jopa juristi on sopeutuvainen eläin

Ensimmäinen vuosi Asianajajaliiton varapuheenjohtajana on tulossa päätökseen. Vuotta voi kuvata tapahtumarikkaaksi, vaikka lähes kaikki tapahtumat perinteisessä mielessä on joko jouduttu peruuttamaan tai siirtämään virtuaalisiksi. Etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ja oikeuden istunnoistakin on muodostunut uusi normaali. Päivätyössään oikeusvaltion turvaajina asianajajat ovat pärjänneet hienosti. Asianajajat ja koko oikeudenhoitoon osallistuva juristikunta kokonaisuudessaan on tosipaikan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/varapuheenjohtajan-katsaus-jopa-juristi-on-sopeutuvainen-elain/
16.10.2020 Oikeusuutiset

Työneuvosto: ruokalähettien työssä oli kysymys työaikalain 1 §:n 1 momentissa tarkoitetusta työsuhteesta

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue(aluehallintovirasto) on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, sovelletaanko työaikalakia (872/2019) X Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) ruokalähettien työhön. Lausuntopyyntö koskee sekä yhtiön työsuhteisia että itsenäisenä yrittäjinä pidettyjä ruokalähettejä. Mikäli työaikalain katsotaan soveltuvan itsenäisinä yrittäjinä pidettyihin ruokalähetteihin, on työneuvostoa pyydetty lausumaan siitä, jääkö heidän työnsäkuitenkin työaikalain 2 §:n 1 momentin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/tyoneuvosto-ruokalahettien-tyossa-oli-kysymys-tyoaikalain-1-%c2%a7n-1-momentissa-tarkoitetusta-tyosuhteesta/
17.2.2020 Oikeusuutiset

Vammaisen avustajana toimineelle perheenjäsenelle oli maksettava sunnuntaityökorvaus, mutta ei ilta- ja lauantaikorotuksia

Helsingin HAO: Vammaispalvelu – Henkilökohtainen apu – Perheenjäsen henkilökohtaisena avustajana -Työaikalaki – Sunnuntaityökorvaus A:lle oli myönnetty henkilökohtaista apua vammaisuuden perusteella annettavista palveluista ja tukitoimista annetun lain perusteella. A:n perheenjäsenet olivat toimineet hänen henkilökohtaisena avustajanaan. A oli toiminut henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana, joka oli laatinut työvuorolistat eli määrännyt työntekijän työajasta ja merkinnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vammaisen-avustajana-toimineelle-perheenjasenelle-oli-maksettava-sunnuntaityokorvaus-mutta-ei-ilta-ja-lauantaikorotuksia/
5.7.2019 Oikeusuutiset

Työaikalaki uudistuu

Uusi työaikalaki vastaa työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin, kuten ajasta ja paikasta riippumattoman työnteon yleistymiseen. Lailla vastataan myös työaikadirektiivin ja sen tulkintakäytännön asettamiin vaatimuksiin. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020. Välineitä työpaikkakohtaisiin työaikaratkaisuihin: liukuva työaika, joustotyöaika, työaikapankki Uudessa työaikalaissa annetaan työpaikoille välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja, joissa voidaan ottaa huomioon niin työnantajan kuin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/tyoaikalaki-uudistuu/
20.9.2016 Oikeusuutiset

Hankinta kumottiin kun yksi tarjoajista oli perusteetta suljettu kilpailutuksesta ja voittanut taho oli saanut nähtäväkseen hieman aiemmin keskeytetyn samaa hankintaa koskevat tarjoukset

Markkina-oikeus: Lapin poliisilaitos – vainajien kuljetuspalvelut julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus – syrjimätön kohtelu ASIAN TAUSTA Lapin poliisilaitoksen (jäljempänä myös hankintayksikkö) apulaispoliisipäällikkö on vainajien kuljetuspalveluja Rovaniemen, Ylä-Lapin, Torniolaakson ja Käsivarren osa-alueilla ajalle 1.8.2015–30.6.2019 koskevassa hankintamenettelyssä valinnut 26.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä Hautauspalvelu Luoma-aho Ky:n tarjouksen Rovaniemen alueen osalta. Lapin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö on…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/hankinta-kumottiin-kun-yksi-tarjoajista-oli-perusteetta-suljettu-kilpailutuksesta-ja-voittanut-taho-oli-saanut-nahtavakseen-hieman-aiemmin-keskeytetyn-samaa-hankintaa-koskevat-tarjoukset/