Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
14.3.2022 Oikeusuutiset

KKO: Huolellinen asianajo edellyttää, että asianosainen asiamiehineen tarkistaa käsittelyn kestäessäkin vaatimuksiaan, jos muutokset oikeustilassa antavat siihen aihetta

KKO:2022:14 Saamisen vanhentuminen – Kanneaika – Oikeudenkäyntimenettely – Prekluusio – Prosessinjohto Käräjäoikeus oli velvoittanut yhtiön suorittamaan entiselle työntekijälleen ylityökorvauksia. Yhtiö valitti hovioikeuteen katsoen, että ylityökorvauksia koskevat työntekijän saatavat olivat vanhentuneet huomioon ottaen asian käräjäoikeusvaiheessa annetusta Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevä uusi oikeusohje työaikasidonnaisten saatavien vanhentumisesta. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/kko-huolellinen-asianajo-edellyttaa-etta-asianosainen-asiamiehineen-tarkistaa-kasittelyn-kestaessakin-vaatimuksiaan-jos-muutokset-oikeustilassa-antavat-siihen-aihetta/
23.5.2018 Oikeusuutiset

Ostaja oli passiivisuutensa vuoksi menettänyt oikeuden vaatia kiinteistön kaupan purkamista ennen kymmenen vuoden kanneajan umpeutumista

KKO:2018:38 Kiinteistön kauppa – Kaupan purkaminen – Kanneaika Velan vanhentuminen Kiinteistön laatuvirheistä ajoissa ilmoittanut ja kaupan purkamista vaatinut ostaja oli pannut kaupan purkamista koskevan kanteen vireille yli neljä vuotta sen jälkeen, kun hän oli edellisen kerran ollut myyjiin yhteydessä kiinteistön virheiden vuoksi. Purkuvaatimukseen ei sovellettu vanhentumislain 4 §:n mukaista kolmen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/ostaja-oli-passiivisuutensa-vuoksi-menettanyt-oikeuden-vaatia-kiinteiston-kaupan-purkamista-ennen-kymmenen-vuoden-kanneajan-umpeutumista/
13.2.2018 Oikeusuutiset

Sijaisvanhempien sijaisten työ kuului työaikalain soveltamisalaan

KKO:2018:10 Työaika – Työaikalain soveltamisala Euroopan unionin oikeus – Työaikadirektiivi Kanneaika A, B, C ja D olivat työskennelleet perheenomaista huoltoa ja hoitoa järjestävän työnantajan palveluksessa olevien sijaisvanhempien (ns. lapsikylävanhemmat) sijaisina näiden vuosilomien aikana ja muina vapaapäivinä. Sijaisten työaika oli työsopimuksissa määritetty kokonaisina vuorokausina ja sijaistus oli tapahtunut yleensä useamman vuorokauden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/02/sijaisvanhempien-sijaisten-tyo-kuului-tyoaikalain-soveltamisalaan/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Liikkeen luovutus ei käynnistänyt kanneaikaa palkkasaatavien perimiseksi liikkeen luovuttaneelta työnantajalta

HelHO:2017:5 Työsopimus Liikkeen luovutus – kanneaika A oli ollut työsuhteessa B Oy:öön. B Oy:n ravintola, jossa A oli työskennellyt, oli siirtynyt liikkeen luovutuksen myötä C Oy:lle 1.9.2013. A:n työsuhde oli jatkunut C Oy:n palveluksessa ja päättynyt 17.11.2013. A vaati työsuhteeseen perustuvia palkkasaatavia vuosilta 2010–2012 B Oy:ltä 13.10.2015 vireille tulleella kanteella.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/liikkeen-luovutus-ei-kaynnistanyt-kanneaikaa-palkkasaatavien-perimiseksi-liikkeen-luovuttaneelta-tyonantajalta/
6.7.2016 Oikeusuutiset

Yhdenvertaisuuslain mukainen kanneaika alkoi työsuhteen päättymisestä – ei irtisanomisilmoituksesta

KKO:2016:48 Yh­den­ver­tai­suus­la­ki – Hy­vi­tys – Kan­neai­ka Työn­te­ki­jät vaa­ti­vat yh­den­ver­tai­suus­lain mu­kais­ta hy­vi­tys­tä sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä työ­nan­ta­ja oli koh­dis­ta­nut tuo­tan­nol­li­sin ja ta­lou­del­li­sin pe­rus­tein teh­dyt ir­ti­sa­no­mi­set hei­hin yh­den­ver­tai­suus­lain 6 §:n syr­jin­nän kiel­lon vas­tai­ses­ti. Kan­ne oli nos­tet­tu kah­den vuo­den ku­lues­sa työ­suh­tei­den päät­ty­mi­ses­tä. Kan­ne oli nos­tet­tu ajois­sa. (Ään.) KKO:2016:48

https://asianajajaliitto.fi/2016/07/yhdenvertaisuuslain-mukainen-kanneaika-alkoi-tyosuhteen-paattymisesta-ei-irtisanomisilmoituksesta/
21.3.2016 Oikeusuutiset

Työnantajan kanne kilpailevan toiminnan aiheuttamasta vahingosta hylättiin vanhentuneena

KKO:2016:19 Työsopimus Kanneaika Työnantaja vaati 4,5 vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen nostamassaan kanteessa, että sen entinen työntekijä ja tämän työhön ottanut yritys velvoitetaan korvaamaan vahinko, joka oli aiheutettu työsopimuslain vastaisella kilpailevalla toiminnalla. Koska työsopimuslakiin perustuvat työnantajan vahingonkorvaussaatavat kuuluivat työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentissa säädetyn, työsuhteen päättymisestä laskettavan kahden vuoden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/tyonantajan-kanne-kilpailevan-toiminnan-aiheuttamasta-vahingosta-hylattiin-vanhentuneena/
22.12.2015 Oikeusuutiset

Uuden isyyslain voimaantulon myötä vanhoja tuomioita ei tarvitse purkaa ennen uuden kanteen nostamista

KKO:2015:97 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa – Ihmisoikeusloukkaus Isyys – Isyyden vahvistaminen Oikeussuojan tarve Ennen isyyslain voimaantuloa avioliiton ulkopuolella syntynyt A oli vaatinut vuonna 2000 nostamassaan kanteessa vahvistettavaksi, että B oli hänen isänsä. Korkein oikeus oli 17.11.2003 antamallaan tuomiolla (KKO 2003:107) hylännyt kanteen, koska se oli nostettu vasta isyyslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/uuden-isyyslain-voimaantulon-myota-vanhoja-tuomioita-ei-tarvitse-purkaa-ennen-uuden-kanteen-nostamista/
19.3.2014 Oikeusuutiset

Korkein oikeus jatkoi isyyslain paikkaamista

KKO antoi kaksi tuomiota, jossa arvioidaan miltä osin perustuslain vastaiseksi osoittautunutta isyyslakia voidaan soveltaa KKO:2014:13 Isyys – Isyyden vahvistaminenPerustuslaki – Perusoikeudet – Perustuslain etusijaEuroopan ihmisoikeussopimusYksityiselämän suoja Ennen isyyslain voimaantuloa vuonna 1962 avioliiton ulkopuolella syntynyt A oli saanut tietää vuonna 1982, että B oli hänen isänsä. Isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/korkein-oikeus-jatkoi-isyyslain-paikkaamista/