Puhelinmarkkinointityön katsottiin tapahtuneen työsuhteessa

24.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO:Työeläke – Työeläkelakien soveltaminen – Työntekijän eläkelain piirin kuuluminen – Työsuhde – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjä

A hakeutui X Oy:öön puhelinmarkkinointityöhön yhtiön internet-sivuilla olleen työpaikkailmoituksen perusteella. Ilmoituksesta ei käynyt ilmi, että työtä tehtäisiin yrittäjänä tai että palkkion maksu tapahtuisi kolmannen osapuolen kautta. A:n ja X Oy:n solmimassa toimeksiantosopimuksessa sovittiin muun muassa siitä, että tuntipalkkiosta ja provisiosta koostuva palkkio maksetaan kuukausittain Y osuuskunnan kautta ja A vastaa YEL-vakuutuksen ottamisesta Y osuuskunnan kautta. A:lle sovittu tuntipalkkio oli lähellä esimerkiksi kaupan alan tuntipalkkaa. A työskenteli X Oy:n tiloissa sen työvälineillä ja soitot tapahtuivat X Oy:n tietokoneohjelman kautta. Työn johto- ja valvontaoikeutta käytti toimistopäällikkö. Asiakkaisiin otettiin yhteyttä X Oy:n toimittaman asiakasrekisterin perusteella. Palkkalaskelman mukaan A:n luontoisetuna oli ravintoetu ja ennakonpidätys sisälsi sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Rahapalkka sisälsi lomakorvauksen, lomarahan, kausilisän ja ylityöt. X Oy:n mukaan tarkoituksena oli ollut nimenomaisesti luoda sopimussuhde, jota ei voida pitää työsuhteena. Vakuutusoikeus totesi, että osapuolten näkemykset oikeussuhteen laadusta ja sopimuksen nimeäminen eivät ole ratkaisevassa asemassa arvioitaessa oikeussuhteen luonnetta, vaan ratkaisevaa on, täyttyvätkö työskentelyssä työsopimuslain 1 §:ssä säädetyt työsuhteen tunnusmerkit. Vakuutusoikeus katsoi palkkalaskelmankin osoittavan A:n tehneen työtä X Oy:n lukuun palkkaa vastaan. Kun otettiin huomioon myös X Oy:n työn johto- ja valvontaoikeudesta, työntekosuhteen syntymisestä, toimeksiantosopimukseksi nimetyn sopimuksen sisällöstä sekä tosiasiallisista työskentelyolosuhteista esitetty selvitys, katsottiin A:n olleen sellaisessa epäitsenäisessä asemassa, joka on ominaista työsuhteessa työskentelylle ja työsuhteen tunnusmerkkien katsottiin täyttyvän. Asiaa kokonaisuutena arvioiden A:n työskentelyn X Oy:lle katsottiin tapahtuneen työsuhteessa, joten työskentelyyn oli sovellettava työntekijän eläkelakia.

VakO 20340:2021(L)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments