Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
31.3.2023 Oikeusuutiset

Kunta ei ollut velvollinen kouluttamaan viranhaltijaa viestintäasiantuntijan tehtäviin irtisanomisen välttämiseksi

KHO:2023:28 Kunnallinen viranhaltija – Irtisanominen – Taloudelliset ja tuotannolliset syyt – Kouluttamisvelvollisuus Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko B:n kaupungilla ollut lainmukainen peruste irtisanoa A:n kirjasto- ja museopalveluiden tiimivastaavan virkasuhde taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla siitä huolimatta, että kaupungilla oli irtisanomisaikana ollut avoinna viestintäasiantuntijan työsopimussuhteinen tehtävä. Kysymys oli erityisesti sen arvioimisesta, olisiko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/kunta-ei-ollut-velvollinen-kouluttamaan-viranhaltijaa-vioestintaasioantuntijan-tehtaviin-irtisanomisen-valttamiseksi/
29.6.2022 Oikeusuutiset

Kuntajaon muuttumisen yhteydessä voitiin kirjastonjohtajan virka muuttaa työsopimussuhteeksi

KHO:2022:83 Kuntien yhdistyminen – Kunnallinen viranhaltija – Työsopimussuhteinen toimi – Julkisen vallan käyttö – Liikkeenluovutuksen periaatteet – Harkintavalta Kuntajaon muutoksessa kunta (lakkaava kunta) yhdistyi olemassa olevaan kuntaan. Uuden kunnan yhteisvaltuusto oli lakkauttanut sellaisia virkoja, joissa ei käytetty julkista valtaa. Näiden joukossa oli A:n olemassa olleessa kunnassa ollut kirjastonjohtajan virka. Virka…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/kuntajaon-muuttumisen-yhteydessa-voitiin-kirjastonjohtajan-virka-muuttaa-tyosopimussuhteeksi/
17.6.2022 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston kanslialla oli peruste täyttää tilannekuvapäivystäjän vakituinen virka vain määräajaksi

KHO:2022:76 Valtion virkamieslaki – Määräaikainen nimitys vakinaiseen virkaan – Viran luonteeseen tai viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy – Valtioneuvoston kanslia – Tilannekuvapäivystäjän virka Asiassa oli ratkaistavana, oliko valtioneuvoston kanslialla ollut virkamieslain 9 §:n 2 momentin mukainen peruste nimittää henkilö viiden vuoden määräajaksi valtioneuvoston kanslian yhteydessä toimivan tilannekeskuksen tilannekuvapäivystäjän virkaan. Korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/valtioneuvoston-kanslialla-oli-peruste-tayttaa-tilannekuvapaivystajan-vakituinen-virka-vain-maaraajaksi/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Asianajaja, joka siirtyi määräajaksi KHO:n esittelijäksi, ei ollut esittelijänä esteellinen kun asianosaisena oli asianajotoimiston asiakas

KHO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus – Ympäristölupa-asia Purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupa-asiassa tekemää päätöstä. Asian esittelijänä oli toiminut määräaikainen oikeussihteeri G, joka oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa toiminut asianajajana Asianajotoimisto X Oy:n palveluksessa. Määräaikaisen virkasuhteensa jälkeen G palasi toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/asianajaja-joka-siirtyi-maaraajaksi-khon-esittelijaksi-ei-ollut-esittelijana-esteellinen-kun-asianosaisena-oli-asianajotoimiston-asiakas/
10.9.2021 Oikeusuutiset

Ahvenanmaan tietovalvontapäällikön virkasuhteen koeaika oli ristiriidassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämän riippumattomuuden kanssa

KHO:2021:125 Ahvenanmaa – Virkamiesasia – Tietovalvontaviranomaisen päällikkö – Koeaika – Maakunnan virkamieslaki – EU:n yleinen tietosuoja-asetus – GDPR – Toimikauden vähimmäispituus – Valvontaviranomaisen riippumaton asema – Ilmoitus virkasuhteen päättymisestä – Valituskelpoinen päätös – Muutoksenhakuoikeus Ahvenanmaan maakunnan hallitus oli ottanut A:n palvelukseensa tietovalvontaviranomaisen (Datainspektionen) päällikön virkaan vuoden pituisella koeajalla. Maakunnan hallituksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/ahvenanmaan-tietovalvontapaallikon-virkasuhteen-koeaika-oli-ristiriidassa-eun-yleisen-tietosuoja-asetuksen-edellyttaman-riippumattomuuden-kanssa/
24.3.2021 Oikeusuutiset

Seksuaaliseen ahdisteluun vapaa-aikanaan syyllistyneen opettajan virkasuhde voitiin kokonaisharkinnan perusteella irtisanoa

KHO:2021:33 Viranhaltija – Virkasuhteen purkaminen – Erittäin painava syy – Opettaja – Rikostaustan selvittäminen – Vapaa-ajalla tapahtunut seksuaalirikos – Luottamus opettajalle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitamiseen Kaupunki purki lehtori A:n virkasuhteen tämän syyllistyttyä vapaa-ajallaan muun muassa seksuaaliseen ahdisteluun. Hovioikeus oli tuominnut A:n tämän vapaa-ajalla tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, lievästä pahoinpitelystä, liikennerikkomuksesta, viestintäsalaisuuden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/seksuaaliseen-ahdisteluun-vapaa-aikanaan-syyllistyneen-opettajan-virkasuhde-voitiin-kokonaisharkinnan-perusteella-irtisanoa/
21.12.2020 Oikeusuutiset

EOA:lta huomautus Valtiontalouden tarkastusviraston johdolle lainvastaisesta virkasopimuksesta

Kantelija pyysi tutkimaan valtiontalouden tarkastusviraston ja sen virkamiehen kesken 24.5.2016 solmitun virkasuhteen päättymissopimuk-sen lainmukaisuuden. Virkasopimuksessa oli sovittu virkasuhteen jatkumisesta ilman työ- ja virkapaikallaolovelvoitetta, irtisanoutumisen ajankohdasta, palkkauksesta, eräistä etuuksista, lomien korvaamisesta, viraston työtilojen ja -välineiden käytöstä, asian käsittelystä muissa viranomaisissa ja muusta jatkokäsittelystä, viraston edustajana esiintymisestä, sopimuksen irtisanomisesta ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/eoalta-huomautus-valtiontalouden-tarkastusviraston-johdolle-lainvastaisesta-virkasopimuksesta/
1.10.2020 Oikeusuutiset

Korkeimmassa oikeudessa avoinna useita esittelijöiden virkoja ja määräaikaisuuksia

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi 1) esittelijäneuvoksen (T 13) virka 2) 2 esittelijäneuvoksen (T 13) määräaikaista virkaa (enintään 5 vuotta) 3) vanhemman oikeussihteeri (T 12) virka 4) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021–31.3.2023 5) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikaisia virkasuhteita, enintään 3 ajalle 1.1.–31.12.2021 6) vanhemman oikeussihteerin (T 12)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/korkeimmassa-oikeudessa-avoinna-useita-esittelijoiden-virkoja-ja-maaraaikaisuuksia/
8.7.2020 Oikeusuutiset

Perustuslaki edellytti oikeutta valittaa virkamiehen siirrosta alempaan tehtävään

KHO:2020:87 Virkamiesasia – Puolustusvoimat – Siirto vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan tehtävään – Valituskielto – Perusoikeusmyönteinen tulkinta A oli puolustusvoimissa logistiikkarykmentin esikunnan päätöksellä määrätty palvelun asianmukaista järjestämistä varten siirtymään siviilivirassaan toiseen vaativuusluokaltaan ja palkkaukseltaan alempaan tehtävään. Hallinto-oikeus oli jättänyt A:n valituksen tutkimatta, koska päätös koski sellaista puolustusvoimista annetun lain 41 §:ssä…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/perustuslaki-edellytti-oikeutta-valittaa-virkamiehen-siirrosta-alempaan-tehtavaan/
20.9.2019 Oikeusuutiset

KHO vahvisti henkilön toimineen valtion virkasuhteessa ja palautti asian siitä seuraavan taloudellisen selvityksen tekemiseksi

KHO:2019:120 Hallintoriita – Valtion virkamies – Virkasuhteen vahvistaminen – Virkasuhteeseen liittyvä vaatimus lomapalkasta – Viivästyshyvitys A oli vaatinut Rikosseuraamuslaitoksen kumoamaan päätöksen tai toimenpiteen, jolla A:n sivutoimisen vankilalääkärin julkisoikeudellista palvelussuhdetta oli ryhdytty pitämään muuna kuin virkasuhteisena 9.10.2004 lukien, ja vahvistamaan, että A oli toiminut eri vankiloiden poliklinikoilla virkasuhteessa tuosta ajankohdasta lukien.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kho-vahvisti-henkilon-toimineen-valtion-virkasuhteessa-ja-palautti-asian-siita-seuraavan-taloudellisen-selvityksen-tekemiseksi/