Asianajaja, joka siirtyi määräajaksi KHO:n esittelijäksi, ei ollut esittelijänä esteellinen kun asianosaisena oli asianajotoimiston asiakas

14.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus – Ympäristölupa-asia

Purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupa-asiassa tekemää päätöstä. Asian esittelijänä oli toiminut määräaikainen oikeussihteeri G, joka oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa toiminut asianajajana Asianajotoimisto X Oy:n palveluksessa. Määräaikaisen virkasuhteensa jälkeen G palasi toimiston palvelukseen. Ympäristölupa-asiassa luvan hakijana ollut H Oy oli mainitun asianajotoimiston asiakas.

Purun hakijoiden mukaan G:n palvelussuhde asianajotoimistoon oli vaarantanut hänen puolueettomuutensa asiassa. H Oy ja samaan ympäristölupakokonaisuuteen liittyvä I Oy olivat asianajotoimiston merkittäviä asiakkaita. Asianajotoimisto oli myös profiloitunut julkisuudessa vahvasti kiviaines- ja kaivosteollisuuden edistäjänä. Hakijoiden mukaan G:llä voitiin hänen asianajotoimistossa hoitamiensa tehtävien ja julkaistujen asiantuntijakirjoitustensa perusteella katsoa olleen ennakkokäsitys korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistussa ympäristölupa-asiassa sekä muutoinkin intressi ratkaista asia asianajotoimiston asiakkaille myönteisesti.

Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijään sovellettiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 5 §:n 1 momentin perusteella oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa tarkoitettuja samoja esteellisyyssäännöksiä kuin asian ratkaiseviin tuomareihin. Esteellisyysperusteita sovellettaessa oli lisäksi otettava huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä sovellettu tuomioistuimen puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskeva subjektiivinen ja objektiivinen testi.

Tuomarin erityistä suhdetta asianosaiseen koskevassa oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa esteellisyysperusteeksi oli säädetty palvelussuhde asianomaiseen ja saman luvun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tuomarin tai hänen läheisensä toimiminen asianosaisen edustajana, avustajana tai asiamiehenä. Koska asianajotoimistolla ei ollut asiassa esitetyn selvityksen perusteella välitöntä liityntää hakemuksen kohteena olevaan asiaan, eikä G saadun selvityksen perusteella ollut ollut palvelus- tai toimeksiantosuhteessa H Oy:öön taikka muutoinkaan toiminut mainitun yhtiön avustajana tai asiamiehenä, säännökset palvelussuhteeseen tai asianosaisen avustajana toimimiseen perustuvasta esteellisyydestä eivät tulleet sovellettaviksi.

Asiassa oli kuitenkin vielä arvioitava, oliko G:n palvelussuhde asianajotoimistoon muodostanut hänen ja purkuhakemuksen kohteena olleessa asiassa asianosaisena olleen H Oy:n välille sellaisen palvelus- tai toimeksiantosuhteeseen rinnastettavissa olevan taloudellisen tai henkilökohtaisen riippuvuus- ja lojaliteettisuhteen, joka olisi antanut perustellun aiheen epäillä G:n puolueettomuutta hänen esittelemässään ympäristölupa-asiassa.

Asiassa oli pidettävä lähtökohtana sitä, ettei G ollut esittelemässään ympäristölupa-asiassa esteellinen yksinomaan sillä perusteella, että hän oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja sen jälkeen toiminut ympäristöoikeuteen erikoistuneena asianajajana. G:n väitettyä subjektiivista esteellisyyttä arvioitaessa oli lisäksi kiinnitettävä huomiota siihen, ettei hän asiassa saadun selvityksen perusteella ollut asianajajana tai asiantuntijakirjoitustensa kautta profiloitunut erityisesti kivi- tai maa-ainesalan edustajana. Asiassa ei ollut perusteita katsoa, että G:llä olisi ollut aikaisemman toimintansa vuoksi ennakkoasenne käsiteltävänä olleeseen ympäristölupa-asiaan.

H Oy ja I Oy olivat saadun selvityksen perusteella Asianajotoimisto X:n asiakkaita. Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut kuitenkaan todettavissa, että näillä asiakassuhteilla olisi ollut toimistolle jollakin tavalla erityinen merkitys. Purun hakijoiden mainitsemilla asianajotoimiston hoitamilla edellä tarkoitettujen yhtiöiden muilla toimeksiannoilla ei ollut liityntää purkuhakemuksen kohteeseen, eikä toimiston ollut muutoinkaan selvitetty avustaneen mainittuja yhtiöitä ympäristölupa-asioissa. Myöskään siitä, että toimisto olisi profiloitunut julkisuudessa erityisesti kiviaines- ja kaivosteollisuuden edustajana, ei ollut esitetty selvitystä. Vaikka G:n määräaikainen virkasuhde korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kestänyt vain vuoden, hänellä ei toisaalta ollut selvitetty olleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa työskentelynsä aikana kytköstä asianajotoimistoon tai sen asiakasyrityksiin.

Se seikka, että H Oy oli asianajotoimiston asiakas, ei siten edellä todettu huomioon ottaen muodostanut H Oy:n ja G:n välille sellaista yksilöitävissä olevaa riippuvuus- ja lojaliteettisuhdetta, joka objektiivisesti arvioiden olisi antanut perustellun aiheen epäillä G:n puolueettomuutta hänen esittelemässään asiassa. Asiassa ei ollut esitetty muutakaan sellaista olosuhdetta tai perustetta, joka olisi antanut perustellun aiheen epäillä G:n puolueettomuutta.

Purkuhakemus näin ollen hylättiin. Purkuhakemus jätettiin tutkimatta niiden purun hakijoiden osalta, jotka eivät olleet hakeneet asiassa aikaisemmin valittamalla muutosta.

KHO:2022:19

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments