Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.1.2023 Oikeusuutiset

Asemakaavasta päättäneet hallintotuomarit eivät olleet esteellisiä käsittelemään kaavan alueella Turun kehätien yleissuunnitelmasta tehtyä valitusta

KHO:2023:1 Maantie – Yleissuunnitelma – Valitusoikeus – E18 – Esteellisyys – Hallinto-oikeustuomarit Hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta kiinteistönomistajien valituksen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä hyväksyä E18 Turun kehätien parantamista välillä Naantali–Raisio koskeva yleissuunnitelma. Valitus hallinto-oikeudessa koski yleissuunnitelmaan sisältyvää eritasoliittymän muutosta, johon liittyi lisäksi osittain uuden katuyhteyden rakentaminen ja maantien lakkauttaminen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/asemakaavasta-paattaneet-hallintotuomarit-eivat-olleet-esteellisia-kasittelemaan-kaavan-alueella-turun-kehatien-yleissuunnitelmasta-tehtya-valitusasiaa/
21.12.2022 Oikeusuutiset

Akateeminen työtoveruus ja yhteiset julkaisut eivät tehneet oikeusneuvosta esteelliseksi

KHO:2022:145 Ylimääräinen muutoksenhaku – Esteellisyys – Korkeimman hallinto-oikeuden jäsen – Objektiivinen puolueettomuus – Ennakkoasenne – Akateeminen työtoveruus – Saamelaiskäräjävaalit Purkuhakemuksessa oli esitetty, että oikeusneuvos B:llä oli ollut esteellisyyden aiheuttava ennakkoasenne saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevassa asiassa sillä perusteella, että hän oli ollut läheinen työtoveri saamelaiskäräjien hallituksen oikeudelliseksi neuvonantajaksi profiloituneen professori A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/akateeminen-tyotoveruus-ja-yhteiset-julkaisut-eivat-tehneet-oikeusneuvosta-esteelliseksi/
15.3.2022 Oikeusuutiset

Todistajana annetun kertomuksen käyttö näyttönä oli EIS 6 artiklan vastaista kun henkilö oli ollut rikoksesta epäilty kertomuksen antaessaan

Former Kaupþing Bank executive’s trial for fraud unfair owing to use of transcript of his questioning while still a witness In today’s Chamber judgment1 in the case of Bjarki H. Diego v. Iceland (application no. 30965/17) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: no violation…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/todistajana-annetun-kertomuksen-kaytto-nayttona-oli-eis-6-artiklan-vastaista-kun-henkilo-oli-rikoksesta-epailty-kertomuksen-antaessaan/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Asianajaja, joka siirtyi määräajaksi KHO:n esittelijäksi, ei ollut esittelijänä esteellinen kun asianosaisena oli asianajotoimiston asiakas

KHO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus – Ympäristölupa-asia Purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupa-asiassa tekemää päätöstä. Asian esittelijänä oli toiminut määräaikainen oikeussihteeri G, joka oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa toiminut asianajajana Asianajotoimisto X Oy:n palveluksessa. Määräaikaisen virkasuhteensa jälkeen G palasi toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/asianajaja-joka-siirtyi-maaraajaksi-khon-esittelijaksi-ei-ollut-esittelijana-esteellinen-kun-asianosaisena-oli-asianajotoimiston-asiakas/
16.3.2020 Oikeusuutiset

Esteellisen tuomarin vetäytyminen suullisen käsittelyn jälkeen ei riittänyt, asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

KHO:2020:25 Ulkomaalaisasia – Esteellisen tuomarin vetäytyminen – Suullinen käsittely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Suullisen käsittelyn toimittamiseen osallistunut hallinto-oikeuden jäsen oli jälkeenpäin todennut oman esteellisyytensä ja vetäytynyt asian käsittelemisestä enemmälti. Valittajan valituksen Maahanmuuttoviraston päätöksestä oli sittemmin ratkaissut kaksi muuta suulliseen käsittelyyn osallistunutta hallinto-oikeustuomaria. Asiassa oli ratkaistava, rasittiko sinänsä lainmukaisen ja esteettömän kokoonpanon…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/esteellisen-tuomarin-vetaytyminen-suullisen-kasittelyn-jalkeen-ei-riittanyt-asia-palautettiin-uudelleen-kasiteltavaksi/
20.9.2019 Oikeusuutiset

Markkinaoikeudessa tuomarinvirassa oleva ei ollut esteellinen esittelemään Markkinaoikeuden ratkaisua koskevaa valituslupa-asiaa KKO:ssa

KKO:2019:80 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu – Esteellisyys – Esittelijä Korkein oikeus oli päätöksellään hylännyt markkinaoikeuden välituomiota koskevan valituslupahakemuksen. Valituslupa-asian oli esitellyt määräaikainen oikeussihteeri, jolla oli vakinainen tuomarinvirka markkinaoikeudessa. Kantelussa vaadittiin päätöksen poistamista, koska esittelijä oli virkansa vuoksi ollut esteellinen. Korkein oikeus katsoi, ettei esittelijän tuomarinvirka markkinaoikeudessa antanut perusteltua aihetta epäillä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/markkinaoikeudessa-tuomarinvirassa-oleva-ei-ollut-esteellinen-esittelemaan-markkinaoikeuden-ratkaisua-koskevaa-valituslupa-asiaa-kkossa/
20.6.2019 Oikeusuutiset

Välimies ei ollut esteellinen kun hänen tyttärensä oli asiaa ajaneen ison asianajotoimiston avustava lakimies

HelHO:2017:15 Esteellisyys Välimiesmenettely … Lähtökohtana on, että tuomarilta edellytettävään ammattitaitoon ja moraaliin kuuluu, että hän kykenee jutun ulkopuolisista seikoista vapaana arvioimaan siinä esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa, joten melko etäiset ulkopuoliset seikat eivät voi antaa perusteltua aihetta epäillä tuomarin puolueettomuutta. Nyt käsiteltävässä asiassa huomiota voidaan kiinnittää myös asianajotoimiston kokoon, välimiehen läheisen tehtäviin ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/valimies-ei-ollut-esteellinen-kun-hanen-tyttarensa-oli-asiaa-ajaneen-ison-asianajotoimiston-avustava-lakimies/
23.12.2016 Oikeusuutiset

VaaHO: Sovintoesityksen tekeminen johti tuomarin esteellisyyteen

VaaHO:2016:9 Tuomarin esteellisyys Sovintoesitys Käräjätuomari B on tässä tapauksessa vasta pääkäsittelypäivän jälkeen tehnyt sovintoesityksen asianosaisten kanssa sen tekemisestä etukäteen keskustelematta. Tämä menettelytapa on vaarantanut hänen puolueettomuutensa asian ratkaisijana. Sovintoesitys on lisäksi poikennut siitä, missä puitteissa tuomari on asian ilmoittanut ratkaisevansa ja myös ratkaissut tuomiolla. Tuomioistuimella on kohtuullisen laaja harkintavalta korvausta…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/vaaho-sovintoesityksen-tekeminen-johti-tuomarin-esteellisyyteen/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomarin olisi tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta

KKO:2016:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuomari Esteellisyys Käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän oli eräissä käsiteltävinään olleissa rikosasioissa laiminlyönyt antaa pääkäsittelyjen jälkeen kansliatuomioita sekä antaa pääkäsittelyssä julistettuja tuomioita kirjallisessa muodossa. Käräjätuomari kiisti syytteen ja vetosi puolustuksekseen siihen, että hän oli ilmoittanut esimiehilleen olevansa esteellinen käsittelemään rikosasioita syyttäjien häneen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomarin-olisi-tullut-ratkaista-asiat-epailemastaan-esteellisyydesta-huolimatta/