Asemakaavasta päättäneet hallintotuomarit eivät olleet esteellisiä käsittelemään kaavan alueella Turun kehätien yleissuunnitelmasta tehtyä valitusta

5.1.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:1 Maantie – Yleissuunnitelma – Valitusoikeus – E18 – Esteellisyys – Hallinto-oikeustuomarit

Hallinto-oikeus oli jättänyt tutkimatta kiinteistönomistajien valituksen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä hyväksyä E18 Turun kehätien parantamista välillä Naantali–Raisio koskeva yleissuunnitelma. Valitus hallinto-oikeudessa koski yleissuunnitelmaan sisältyvää eritasoliittymän muutosta, johon liittyi lisäksi osittain uuden katuyhteyden rakentaminen ja maantien lakkauttaminen.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys kahden asian käsittelyyn osallistuneen hallinto-oikeustuomarin esteellisyydestä ja muutoksenhakijoiden oikeudesta valittaa yleissuunnitelmapäätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeustuomareiden ei katsottu olleen esteellisiä osallistumaan yleissuunnitelmaa koskevan asian käsittelyyn sillä perusteella, että he olivat osallistuneet pääosin samaa aluetta koskevan asemakaava-asian käsittelyyn. Muutoksenhakijoiden asemakaavasta tekemä valitus oli hylätty.

Asemakaavasta ja sen sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Asemakaavan lainmukaisuutta arvioidaan suhteessa mainitussa laissa säädettyihin sisältövaatimuksiin. Yleissuunnitelmasta ja sen hyväksymisestä säädetään puolestaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetussa laissa ja päätöksen lainmukaisuuta arvioidaan suhteessa tuossa laissa säädettyihin edellytyksiin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kysymys ei ollut saman asian tai sen osan käsittelemisestä uudelleen. Se seikka, että samaa aluetta koskevaa asemakaavaa koskevassa valituksessa oli kysymys osin samoista tosiseikoista ja vedottu osin samoihin seikkoihin kuin nyt ratkaistavana olleessa asiassa, ei antanut perusteltua aihetta epäillä hallinto-oikeustuomareiden puolueettomuutta yleissuunnitelmaa koskevassa asiassa.

Muutoksenhakijat omistivat eritasoliittymän läheisyydessä kaksi kiinteistöä, joista toinen oli heidän asuinkiinteistönsä. Toinen kiinteistöstä rajautui yleissuunnitelma-alueeseen. Ottaen huomioon muutoksenhakijoiden omistamien kiinteistöjen sijainnin suhteessa yleissuunnitelma-alueeseen, yleissuunnitelman mukaiset muutokset alueen liikennejärjestelyissä sekä sen, että yleissuunnitelman mukaisista muutoksista aiheutui rakennusaikana melu- ja muita vaikutuksia lähiympäristöön, muutoksenhakijoiden omistamien kiinteistöjen oli katsottava sijaitsevan tiehankkeen vaikutusalueella. Muutoksenhakijoilla oli näin ollen valitusoikeus yleissuunnitelmaa koskevasta päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian hallinto-oikeudelle.

KHO:2023:1

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments